Vallen de kosten voor personeel (zoals kinderopvang, sportactiviteiten) onder categorie 1.1 "loonbetalingen en sociale premies"?

Ja, kosten voor personeel zoals genoemd in uw vraag vallen onder categorie 1.1 "loonbetalingen en sociale premies". Tot de "loonbetalingen" worden namelijk gerekend de betalingen en vergoedingen die het karakter hebben van het verstrekken van een inkomen voor geleverde arbeid. Deze betalingen en vergoedingen bestaan vooral uit reguliere maandelijkse lonen, vakantieuitkeringen, eindejaarsuitkering, overwerkvergoedingen etc. Daarnaast behoren hiertoe de kosten van de gemeente voor faciliteiten die gratis of tegen verlaagde prijs aan werknemers beschikbaar worden gesteld en waarvan de werknemers in hun eigen tijd en naar eigen goeddunken gebruik kunnen maken ter bevrediging van hun behoeften of die van andere leden van hun huishouden. Het betreft dus aanvullingen op het inkomen cq vervanging van aankopen van werknemers. Voorbeelden: pc-privé project, werkgeversbijdrage aan kinderopvang, rentekorting, bijdrage aan personeelsvereniging, kerstpakketten, sport-, vrijetijds- en vakantiefaciliteiten, gratis aan werknemers verstrekte aandelen.