Hoe wordt omgegaan met de Wet Werk en Bijstand?

Op 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden.
Gemeenten krijgen één budget met een inkomensdeel voor de verlening van bijstand en een werkdeel om uitkeringsgerechtigden te begeleiden naar een baan.
Vanuit de WWB is de volgende categorie-indeling geselecteerd:

Inkomensdeel:  
algemene bijstand; BBZ. Fie 610 cat. 4.2.2
bijzondere bijstand Fie 614 cat. 4.2.3
WIK; IOAW en IOAZ Fie 612 cat. 4.2.2
Werkdeel:
ID-banen: loonsubsidie marktproducent: betalingen aan bejaardenhuizen, ziekenhuis, thuiszorg, kinderopvang, gehandicaptenzorg, openbaar vervoer Fie 611 cat. 4.2.1
loonsubsidie aan overheid: betalingen aan onderwijs en gemeentelijke diensten Fie 611 cat. 4.2.4
loonsubsidie overig: betalingen aan overige stichtingen en verenigingen Fie 611 cat. 4.2.5
- WIW-banen: loonbetaling en sociale premies aan WIW'ers Fie 611 cat. 1.1
- Trajecten: aankoop bij re�ntegratiebedrijven Fie 611 cat. 3.4.3
- WEP: subsidie aan bedrijven (marktproducent) Fie 611 cat. 4.2.1
- REA: subsidie aan bedrijven Fie 611 cat. 4.2.1
uitstroompremies uitkeringsgerechtigden Fie 611 cat. 4.2.2
vergoeding studie- en reiskosten Fie 611 cat. 4.2.3
aanpassing van de eigen werkplek Fie 611 cat. 4.2.3
subsidie aan overheidsinstellingen Fie 611 cat. 4.2.4
subsidie aan overige instellingen Fie 611 cat. 4.2.5
- Diversen: vergoedingen in natura (individueel, g��n trajecten): cursus solliciteren; beroepsgerichte opleiding; taalcursus; kinderopvang alleenstaanden diverse cat. 4.2.3
Rijksbijdrage: diverse cat. 4.1.1