Hoe worden aankopen die niet meteen in de exploitatie verbruikt worden verantwoord?

Verwezen wordt naar blz. 122 punt e van de Ministeriële Regeling informatie voor derden. Bij de beantwoording wordt onderscheid maken tussen de twee mogelijkheden die gemeenten hebben:

A. Gemeenten kunnen aankopen die niet meteen in de exploitatie worden verbruikt, toch direct als last boeken ten laste van een functie of van een kostenplaats.

B. Gemeenten kunnen dergelijke aankopen ook (eerst en direct) activeren op de balanspost voorraden (zie art. 38 a2, c en d) en pas bij daadwerkelijk verbruik overbrengen van de balans naar de exploitatie.

De keuze staat de gemeenten vrij. Gezien de uitkomsten van alle balansen van de gemeenten opgeteld, stelt de optie B niet zo veel voor. Slechts in zeer geringe mate is sprake van mutaties in de balanspost voorraden van niet-bouwgronden.

In optie A is er voor de codering niets aan de hand. Op de exploitatierekening krijgt de aanschaf de bijbehorende BBV-categorie.

Optie B is wat ingewikkelder. Dit vloeit voort uit de meervoudige boekingen van de gemeenten zelf. De aanschaf wordt door de gemeente eerst direct op de balans geactiveerd. Deze activering behoort de categorie U 3.3.3 te krijgen (ongeacht het soort goed dat is aangeschaft). De gemeente zal het goed op het moment van werkelijk verbruik uit de voorraad nemen en ten laste van de exploitatie brengen. Het BBV zegt nu dat het uitnemen uit de voorraad gecodeerd moet worden met I 3.3.2. Het verbruik op de exploitatie krijgt dan de categorie die van toepassing is op het betreffende goed. In theorie kan dat elke subcategorie van U 3 zijn. In de praktijk kunnen 3.0, 3.1 ,3,3,1, 3.4.1, 3,4,2 niet in voorraad genomen worden, waardoor meestal sprake zal zijn van U 3.4.3 en incidenteel van U 3.3.3.

Opm: voor voorraden bouwgrond geldt het gebruik dat alle aankopen via de exploitatie lopen (functie 830) en dus daar gecodeerd worden met U 3.3.2. De balanspost voorraden wordt gevoed door een overboeking ten gunste van de exploitatie. Een dergelijke interne overboeking krijgt de BBV-categorie U 6.3 op de balans en I 6.3 op de exploitatie (zie blz. 137/138 van de Ministeriële Regeling).