Er zijn twee artikelen in het BBV gewijd aan de onderverdeling van de materiële vaste activa, waaruit bestaan deze twee artikelen en waar is deze indeling voor nodig?

Volgens artikel 35 van de BBV worden materiële vaste activa onderverdeeld in investeringen met economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. In artikel 52 wordt geregeld dat in de toelichting op de balans onder de materiële vaste activa afzonderlijk worden opgenomen:

  • gronden en terreinen
  • woonruimten
  • bedrijfsgebouwen
  • grond-, weg- en waterbouwkundige werken
  • vervoermiddelen
  • machines, apparaten en installaties
  • overige materiële vaste activa.

Beide artikelen hebben een andere doelgroep.
De verplichtingen in artikel 35 zijn gericht op de balans bij de jaarrekening. Belangrijk voor de balans is het onderscheid activa met economisch en activa met maatschappelijk nut.
De verplichtingen in artikel 52 zijn primair bedoeld voor het CBS om te kunnen voldoen aan de Europese verplichting.
Verschil is verder dat de onderverdeling van de activa, zoals opgenomen in artikel 52, niet verplicht is in de balans zelf, maar in de toelichting.