Categorie 6.2.1 is een verrekencategorie. Waarom is deze op kwartaalbasis toch van belang?

Categorie 6.2.1, verrekening voor investeringsprojecten, wordt macro-economisch gerekend tot de productie. Het betreft de eigen kosten die in de vermeerdering van de boekwaarde zijn meegeteld. Te denken valt aan de doorbelaste uren of tarieven van gemeentewerken die naast de aanneemsommen de vermeerdering van de vaste activa vormen.