Wmo-cliënten in 2020 met gebruik Wlz in 2021; leeftijd, geslacht en inkomen

Wmo-cliënten in 2020 met gebruik Wlz in 2021; leeftijd, geslacht en inkomen

Geslacht Persoonskenmerken Regio's Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, aantal Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, totaal (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, aantal Wmo-cliënten 2020; instroom Wlz 2021 (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, aantal Samenloop Wmo-Wlz 2020; Wlz 2021 (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, in % Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, totaal (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, in % Wmo-cliënten 2020; instroom Wlz in 2021 (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, in % Samenloop Wmo-Wlz 2020; Wlz in 2021 (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021 per 1 000 Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, totaal (Per 1 000 inwoners) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021 per 1 000 Wmo-cliënten 2020; instroom Wlz in 2021 (Per 1 000 inwoners) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021 per 1 000 Samenloop Wmo-Wlz 2020; Wlz in 2021 (Per 1 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Venlo 1.615 460 1.155 19,16 5,45 13,70 18 5 13
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Venlo 100 20 80 22,15 4,61 17,54 7 1 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Venlo 105 15 90 20,00 2,91 17,09 6 1 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Venlo 140 25 115 14,94 2,49 12,45 6 1 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Venlo 205 65 140 11,85 3,66 8,19 10 3 7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Venlo 355 120 235 15,88 5,31 10,57 43 15 29
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Venlo 715 220 495 27,71 8,50 19,21 197 61 137
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Venlo 25 5 20 22,22 3,42 18,80 15 2 13
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Venlo 85 15 70 18,03 3,56 14,47 39 8 31
Totaal mannen en vrouwen 15 000 tot 20 000 euro Venlo 570 150 420 22,39 5,90 16,49 75 20 55
Totaal mannen en vrouwen 20 000 tot 30 000 euro Venlo 480 150 330 18,78 5,86 12,92 38 12 26
Totaal mannen en vrouwen 30 000 tot 40 000 euro Venlo 185 70 110 15,31 6,03 9,29 17 7 10
Totaal mannen en vrouwen 40 000 tot 50 000 euro Venlo 80 25 55 13,59 4,19 9,40 8 2 5
Totaal mannen en vrouwen 50 000 tot 100 000 euro Venlo 135 35 100 17,50 4,38 13,13 5 1 3
Totaal mannen en vrouwen 100 000 euro of meer Venlo 50 10 40 33,33 5,44 27,89 6 1 5
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Venlo 5 0 5 20,00 0,00 20,00 . . .
Mannen Totaal 18 jaar of ouder Venlo 615 180 435 20,07 5,87 14,20 14 4 10
Mannen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Venlo 50 10 40 20,43 3,83 16,60 6 1 5
Mannen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Venlo 55 10 45 23,14 3,49 19,65 6 1 5
Mannen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Venlo 85 15 70 19,67 3,51 16,16 8 1 6
Mannen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Venlo 120 35 85 17,05 5,06 11,99 11 3 8
Mannen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Venlo 145 50 95 19,68 6,83 12,85 38 13 25
Mannen Leeftijd: 85 jaar of ouder Venlo 165 60 105 22,48 8,45 14,03 131 49 82
Mannen Minder dan 10 000 euro Venlo 10 0 10 24,39 4,88 19,51 12 2 9
Mannen 10 000 tot 15 000 euro Venlo 35 5 30 24,31 4,86 19,44 40 8 32
Mannen 15 000 tot 20 000 euro Venlo 180 45 130 23,42 6,05 17,37 60 16 45
Mannen 20 000 tot 30 000 euro Venlo 185 65 125 18,81 6,37 12,44 31 10 20
Mannen 30 000 tot 40 000 euro Venlo 75 25 50 15,66 5,01 10,65 13 4 9
Mannen 40 000 tot 50 000 euro Venlo 40 15 25 16,10 5,51 10,59 7 2 5
Mannen 50 000 tot 100 000 euro Venlo 65 20 45 19,82 5,71 14,11 4 1 3
Mannen 100 000 euro of meer Venlo 25 5 20 34,29 8,57 25,71 5 1 4
Mannen Inkomen onbekend Venlo 5 0 5 25,00 0,00 25,00 . . .
Vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Venlo 1.000 280 720 18,63 5,21 13,42 23 6 16
Vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Venlo 55 10 40 23,98 5,43 18,55 7 2 6
Vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Venlo 50 5 45 17,48 2,45 15,03 5 1 5
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Venlo 55 10 45 10,87 1,61 9,26 5 1 4
Vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Venlo 85 30 60 8,35 2,72 5,63 8 3 6
Vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Venlo 210 70 140 13,98 4,55 9,43 48 16 32
Vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Venlo 550 155 390 29,79 8,52 21,27 233 67 166
Vrouwen Minder dan 10 000 euro Venlo 15 0 15 21,05 2,63 18,42 18 2 16
Vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Venlo 50 10 40 15,32 3,00 12,31 39 8 31
Vrouwen 15 000 tot 20 000 euro Venlo 390 105 285 21,95 5,84 16,11 84 22 62
Vrouwen 20 000 tot 30 000 euro Venlo 295 85 210 18,77 5,53 13,23 45 13 31
Vrouwen 30 000 tot 40 000 euro Venlo 110 50 60 15,08 6,70 8,38 20 9 11
Vrouwen 40 000 tot 50 000 euro Venlo 45 10 30 11,94 3,33 8,61 9 2 6
Vrouwen 50 000 tot 100 000 euro Venlo 70 15 55 15,77 3,38 12,39 5 1 4
Vrouwen 100 000 euro of meer Venlo 25 0 25 32,47 2,60 29,87 6 0 6
Vrouwen Inkomen onbekend Venlo 0 0 0 15,38 0,00 15,38 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal en aandeel cliënten dat gebruik heeft gemaakt van zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en dat in het verslagjaar (t) gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het betreft cliënten die in het kalenderjaar voor het verslagjaar (t-1) een Wmo maatwerkarrangement exclusief Verblijf en Opvang ontvingen. Personen die partnerverblijf ontvangen of Wlz-zorg gebruiken op basis van een van de subsidieregelingen worden buiten beschouwing gelaten. Het betreft uitsluitend personen van 18 jaar en ouder die gedurende het voorgaande jaar (t-1) in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven. Deze tabel heeft niet alleen betrekking op het aantal cliënten dat in het voorgaande jaar uitsluitend ondersteuning vanuit de Wmo ontving en dat in het huidige jaar is ingestroomd in de Wlz. De cijfers in de tabel bevatten ook personen waarbij sprake was van een combinatie van Wmo en Wlz-zorg in het voorgaande jaar. In het geval van samenloop van Wmo- en Wlz-zorg gaat het voornamelijk om Wmo-registraties voor vervoersvoorzieningen. Bij het aantal cliënten dat vanuit Wmo ingestroomd is in de Wlz in jaar (t) wordt onderscheid gemaakt naar cliënten met gebruik van Wlz in (t-1) en cliënten zonder gebruik van Wlz in (t-1).
De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijdscategorie en huishoudinkomen.

Gegevens beschikbaar over 2021
De cijfers uit deze tabel zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 21 augustus 2023:
- Cijfers over het verslagjaar 2021 zijn aangepast naar definitieve cijfers.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, aantal
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2020 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2021; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2020, aantal

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo-maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2020; instroom Wlz 2021
Wmo thuis-cliënten in 2020 die ingestroomd zijn in de Wlz in 2021; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2020, aantal
Samenloop Wmo-Wlz 2020; Wlz 2021
Wmo thuis-cliënten in 2020 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2021; met gebruik van Wlz-zorg in 2020, aantal
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, in %
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2020 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2021; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2020, in %

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo- maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang. Het aantal personen is uitgedrukt als percentage van het aantal Wmo-cliënten binnen de betreffende categorie in het voorgaande jaar.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2020; instroom Wlz in 2021
Wmo thuis-cliënten in 2020; die ingestroomd zijn in de Wlz in 2021; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2020, in %
Samenloop Wmo-Wlz 2020; Wlz in 2021
Wmo thuis-cliënten in 2020 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2021; met gebruik van Wlz-zorg in 2020, in %
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021 per 1 000
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2020 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2021; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2020, per 1 000

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo- maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang. Het aantal personen is uitgedrukt als aantal per 1 000 inwoners van de totale bevolking binnen de betreffende categorie.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2020; instroom Wlz in 2021
Wmo thuis-cliënten in 2020 die ingestroomd zijn in de Wlz in 2021; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2020, per 1 000
Samenloop Wmo-Wlz 2020; Wlz in 2021
Wmo thuis-cliënten in 2020 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2021; met gebruik van Wlz-zorg in 2020, per 1 000