Zorg; uitgaven en financiering vanaf 1972

Zorg; uitgaven en financiering vanaf 1972

Perioden Zorguitgaven in brede zin Totaal zorg en welzijn (mln euro) Zorguitgaven in brede zin Geneeskundige en langdurige zorg (mln euro) Zorguitgaven in brede zin Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang (mln euro) Zorguitgaven in brede zin Beleid en beheer (mln euro) Financieringsvormen Totaal financieringsvormen (mln euro) Financieringsvormen Overheid (mln euro) Financieringsvormen Ziekenfondswet / Zorgverzekeringswet (mln euro) Financieringsvormen AWBZ/Wlz (mln euro) Financieringsvormen Overige financieringsvormen (mln euro) Uitgaven per hoofd van de bevolking (euro) Uitgaven als percentage van het bbp (%) Indexen van de zorg Totaal zorguitgaven in brede zin (2015 = 100) Indexen van de zorg Uitgaven geneeskundige, langdurige zorg (2015 = 100) Indexen van de zorg Uitgaven welzijn, jeugdzorg,kinderopvang (2015 = 100) Indexen van de zorg Uitgaven zorg brede zin, volume-index (2015 = 100) Indexen van de zorg Bevolking in Nederland (2015 = 100) Indexen van de zorg Zorguitgaven brede zin per hoofd bevolk. (2015 = 100)
1972 6.450 5.638 588 223 6.450 1.615 2.081 1.003 1.751 484 8,7 7,0 7,0 7,1 32,3 78,7 8,9
1997 38.208 32.682 4.011 1.515 38.208 4.802 10.888 11.923 10.595 2.448 10,5 41,4 40,8 48,5 59,1 92,2 44,9
1998 na revisie 39.380 33.875 3.442 2.063 39.380 5.481 11.545 11.385 10.968 2.507 10,0 42,7 42,3 41,6 59,2 92,7 46,0
1999 42.394 36.195 4.002 2.197 42.394 6.132 12.032 12.205 12.025 2.681 10,1 45,9 45,2 48,4 61,6 93,3 49,2
2017 96.972 83.932 9.147 3.894 96.972 18.478 42.894 18.612 16.988 5.661 13,1 105,0 104,8 110,5 104,9 101,1 103,9
2018 101.031 87.334 9.692 4.005 101.031 19.647 44.501 19.562 17.321 5.863 13,1 109,4 109,0 117,1 107,2 101,7 107,6
2019** 107.429 92.804 10.385 4.240 107.429 21.082 46.657 21.758 17.932 6.194 13,2 116,4 115,8 125,5 110,6 102,4 113,6
2020** 115.985 100.145 11.140 4.700 115.985 26.826 48.328 23.978 16.854 6.650 14,5 125,6 125,0 134,6 109,4 103,0 122,0
2021* 124.770 107.970 11.948 4.852 124.770 31.228 49.568 26.054 17.920 7.116 14,5 135,1 134,8 144,4 . 103,5 130,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg en over de financiering daarvan vanaf 1972. De uitgaven zijn in werkelijke prijzen.

In 1998 is CBS overgegaan van de beschrijving van Kosten en financiering van de publiek gefinancierde gezondheidszorg op een beschrijving van het héle terrein van zorg, gefinancierd door alle mogelijke bronnen. In deze tabel zijn de cijfers die het hele terrein van zorg, inclusief welzijn, bestrijken teruggelegd tot 1972.

Omdat de cijfers vóór 1999 anders zijn geraamd dan ná 1997, is het jaar 1998 volgens twee verschillende methodes bepaald: een keer met de nieuw geraamde cijfers op basis van de oude statistiek, en een keer met de cijfers volgens de nieuwe opzet. In de tabel komt enkel '1998 na revisie' terug. De cijfers van '1998 voor revisie', op basis van de oude statistiek, zijn beschikbaar via een link naar een maatwerktabel en naar de stopgezette tabel 'Zorg; uitgaven en financiering; 1972-2020' (zie paragraaf 3 'Relevante artikelen').

Gegevens beschikbaar vanaf: 1972

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn voorlopig; de cijfers over 2019 en 2020 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juli 2022:
Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2023 worden bijgestelde cijfers over 2019-2021 en voorlopige cijfers over 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Zorguitgaven in brede zin
Uitgaven aan geneeskundige zorg, langdurige zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang. Zorg omvat levering van diensten en goederen. De uitgaven zijn inclusief de geleverde zorg aan niet-ingezetenen door Nederlandse zorgaanbieders. Uitgaven aan onderlinge leveringen tussen zorgaanbieders tellen niet mee, het gaat om de uiteindelijke (finale) uitgaven.
De zorguitgaven zijn uitgedrukt in werkelijke prijzen; die geven aan hoe hoog de uitgaven zijn in prijzen van het betreffende jaar en geven de waardeontwikkeling weer.
Het gaat om uitgaven aan zorggoederen en -diensten door alle instellingen, praktijken en organisaties die die goederen en diensten leveren; ook aanbieders voor wie het niet hun belangrijkste werk is, tellen mee.
Totaal zorg en welzijn
Totaal uitgaven aan zorg uitgedrukt in prijzen van het betreffende jaar.
Cijfers geven inzicht in de waardeontwikkeling.
Geneeskundige en langdurige zorg
Totaal uitgaven aan aanbieders geneeskundige en langdurige zorg.
Geneeskundige zorg: Aanbieders van preventieve en acute medische zorg en onderzoek ter handhaving en herstel van de gezondheid van mensen. Omvat tevens de levering van genees- en hulpmiddelen en van ondersteunende diensten.
Langdurige zorg: Aanbieders van behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding en opvang voor patiënten die langdurig afhankelijk zijn van die zorgdiensten. Omvat onder meer Verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorginstellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg.
Instellingen voor Geestelijke GezondheidsZorg leveren zowel geneeskundige als langdurige zorg.
Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang
Totaal uitgaven aan aanbieders van welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang.
Omvat:
Verstrekkers van kinderopvang;
Verstrekkers van jeugdzorg;
Internaten;
Sociaal-cultureel werk;
Verstrekkers van overige welzijn en maatschappelijke diensten (omvat onder meer instellingen voor maatschappelijk werk en opvanghuizen).
Beleid en beheer
Omvat de uitvoeringskosten van de zorgverzekeraars, de uitvoeringsorganisaties van de zorgverzekering en de Wlz/ AWBZ, de overheid, en fondsen op het terrein van de zorg.
Financieringsvormen
Bronnen waaruit de uitgaven aan zorg worden betaald.
Totaal financieringsvormen
Totaal uitgaven aan zorg uitgedrukt in prijzen van het betreffende jaar.
Cijfers geven inzicht in de waardeontwikkeling.
Overheid
Omvat betalingen door rijk, provincies en gemeenten. Omvat niet de eigen bijdragen Wmo.
Ziekenfondswet / Zorgverzekeringswet
Omvat betalingen op grond van de voor iedereen verplichte
basisverzekering. Deze basisverzekering is op 1 januari 2006 in werking getreden en heeft de ziekenfondswet vervangen. Omvat vanaf 1998 niet het verplichte en vrijwillige eigen risico.
AWBZ/Wlz
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Wet langdurige zorg (Wlz)

Wlz:
Wettelijke sociale verzekering die tot doel heeft om de hele bevolking te verzekeren tegen het risico van zorgkosten die niet individueel verzekerbaar zijn. Daarbij richt de Wlz zich op mensen met een blijvende somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking en mensen met een blijvende verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke handicap. De Wlz is van kracht vanaf 1 januari 2015.
De Wlz neemt een deel van de verzekerde zorg over van AWBZ; andere delen, in het bijzonder de extramurale zorg en jeugdzorg, van de AWBZ zijn naar de Wmo (een voorziening, geen verzekering) en de Jeugdwet gegaan.
AWBZ:
Wettelijke sociale verzekering die tot doel heeft om de hele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Omvat betalingen voor zware geneeskundige aandoeningen die niet via de basisverzekering verzekerd zijn.
De AWBZ was tot en met 2014 van kracht.
Bij de cijfers over beide regelingen zijn de inkomensafhankelijke eigen bijdragen vanaf 1998 niet inbegrepen.
Overige financieringsvormen
Omvat:
particuliere zorgverzekering (vanaf 2006 is dat de aanvullende verzekering);
eigen betalingen, vanaf 1998 inclusief de uitgaven gefinancierd door het eigen risico en eigen bijdragen in de verplichte verzekeringen en in de Wmo;
betalingen door bedrijven, instellingen en het buitenland.
Uitgaven per hoofd van de bevolking
Totale uitgaven aan zorg in brede zin berekend per hoofd van de bevolking.
Uitgaven als percentage van het bbp
Totale uitgaven aan zorg in brede zin uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product.
Indexen van de zorg
Indexen geven inzicht in de ontwikkeling van een variabele, uitgedrukt in een basisjaar. Zodoende worden trends zichtbaar en onderling vergelijkbaar.
Totaal zorguitgaven in brede zin
Index totaal uitgaven aan zorg in brede zin uitgedrukt in prijzen van het betreffende jaar. Deze cijfers geven de trend in de waardeontwikkeling weer.
Uitgaven geneeskundige, langdurige zorg
Index van de uitgaven aan geneeskundige en langdurige zorg. Deze cijfers geven de trend in de waardeontwikkeling weer.
Uitgaven welzijn, jeugdzorg,kinderopvang
Index uitgaven aan welzijn, jeugdzorg en kinderopvang. Deze cijfers geven de trend in de waardeontwikkeling weer.
Uitgaven zorg brede zin, volume-index
Uitgaven aan zorg in brede zin, volume-index
Het gewogen gemiddelde van de volumeveranderingen van de samenstellende producten, indexcijfers ten opzichte van referentiejaar 2015.
Bevolking in Nederland
Index bevolkingsontwikkeling.
Zorguitgaven brede zin per hoofd bevolk.
Zorguitgaven in brede zin per hoofd van de bevolking
Index totale uitgaven aan zorg in brede zin berekend per hoofd van de bevolking.