Recreatie-instellingen; personeel, baten en lasten

Recreatie-instellingen; personeel, baten en lasten

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Recreatie-instellingen (aantal) Personeel Werkzame personen (aantal) Personeel Arbeidsvolume werkzame personen (mensjaren) Baten en lasten Baten Totaal baten (mln euro) Baten en lasten Baten Bedrijfsopbrengsten (%) Baten en lasten Baten Overige baten (%) Baten en lasten Lasten Totaal lasten (mln euro) Baten en lasten Lasten Personeel in loondienst (%) Baten en lasten Lasten Afschrijvingen (%) Baten en lasten Lasten Overige lasten (%)
92009 Exploitatie van speelautomaten 2018* 144 4.200 2.945 507 91 9 417 30 17 53
92009 Exploitatie van speelautomaten 2020* 157 3.958 3.233 319 85 15 319 30 20 50
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal instellingen, personeel in loondienst en de baten en lasten van de volgende recreatie-instellingen:
- 92.00.9 (Exploitatie speelautomaten)
- 92.00.1 (Loterijen en kansspelen)
De gegevens hebben betrekking op bedrijven en organisaties met 2 of meer werkzame personen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn voorlopige cijfers.

Wijzigingen per maart 2022:
Geen, dit betreft een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In maart 2023 verschijnen de cijfers over 2022.

Toelichting onderwerpen

Recreatie-instellingen
Het hier gepubliceerde aantal instellingen wijkt af van de aantallen die gepubliceerd zijn in de publicatietabel Demografie van Ondernemingen. De verschillen zijn een gevolg van het feit dat de demografische aantallen gebaseerd zijn op registraties in het Handelsregister, terwijl de hier gepubliceerde aantallen zijn gebaseerd op nader onderzoek naar de activiteiten van de desbetreffende instellingen.
Personeel
De personen die werkzaam zijn bij een bedrijf of organisatie en al dan niet op de loonlijst staan. Dit betekent dat naast personeel in loondienst ook meewerkende eigenaren en gezinsleden meetellen. Ook uitzendkrachten tellen mee.
Werkzame personen
Het gemiddelde aantal werkzame personen in de periode dat de instellingen geopend waren voor het publiek.
Arbeidsvolume werkzame personen
Een mensjaar arbeid is het arbeidsvolume van een voltijd functie over een heel jaar. Daarbij wordt rekening gehouden met weekends, verlof, arbeidsduurverkorting en erkende feestdagen.
Baten en lasten
Baten
Naast het totaal van de baten worden de verschillende batenposten in procenten van het totaal gegeven.
Totaal baten
Uitgezonderd onttrekkingen aan reserves/negatieve saldi.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, i.c. de verkopen van goederen en diensten, subsidies en (schade)uitkeringen.
Overige baten
Subsidies, bijdragen uit fondsen, sponsor- en reclamegelden, ontvangen rente en inkomsten uit nevenactiviteiten.
Lasten
Naast het totaal van de lasten worden de verschillende lastenposten in procenten van het totaal gegeven.
Totaal lasten
Uitgezonderd toevoegingen aan reserves/positieve saldi.
Personeel in loondienst
De personen die op de loonlijst staan van een bedrijf of organisatie. Dit betekent dat meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan niet meetellen. Ook uitzendkrachten tellen niet mee.
Afschrijvingen
Afschrijvingen plus betaalde rente.

Overige lasten
De huur van machines, apparaten, installaties, vervoersmiddelen, administratie- en beheersuitgaven, schadeverzekeringspremies, marketingkosten, afdrachten, huur van gebouwen en terreinen,energie- en waterkosten, onderhoud en schoonmaak.