Indicatoren jeugdzorg in natura; gemeenten

Indicatoren jeugdzorg in natura; gemeenten

Regio's Perioden Jongeren met jeugdhulp in natura (% (zie toelichting)) Jongeren met jeugdh. met verbl. in nat. (% (zie toelichting)) Jongeren met jeugdbescherming (% (zie toelichting)) Jeugdbesch. en jeugdh. met verbl. in nat (% (zie toelichting)) Jongeren met jeugdreclassering (% (zie toelichting))
Nederland 1e halfjaar 2022** 10,7 9,0 1,1 43,5 0,3
Fryslân (PV) 1e halfjaar 2022** 10,6 12,0 1,5 45,3 0,2
Zeeland (PV) 1e halfjaar 2022** 12,2 11,4 1,3 47,3 0,3
Limburg (PV) 1e halfjaar 2022** 13,1 10,8 1,4 47,0 0,3
Achtkarspelen 1e halfjaar 2022** 10,0 11,1 1,4 44,3 .
Middelburg (Z.) 1e halfjaar 2022** 11,9 15,6 1,4 64,9 0,5
Sittard-Geleen 1e halfjaar 2022** 15,4 12,1 1,5 56,1 0,6
Noord-Limburg (JZ) 1e halfjaar 2022** 10,8 9,1 1,4 35,8 0,3
Zuid-Limburg (JZ) 1e halfjaar 2022** 14,5 12,4 1,5 53,9 0,3
Minder dan 20 000 inwoners 1e halfjaar 2022** 9,3 8,2 0,8 42,2 0,1
20 000 tot 50 000 inwoners 1e halfjaar 2022** 10,7 8,9 1,0 43,9 0,2
50 000 tot 100 000 inwoners 1e halfjaar 2022** 10,9 9,9 1,2 45,8 0,3
100 000 tot 150 000 inwoners 1e halfjaar 2022** 11,6 9,9 1,2 46,8 0,3
150 000 tot 250 000 inwoners 1e halfjaar 2022** 10,7 9,3 1,1 42,1 0,3
250 000 inwoners of meer 1e halfjaar 2022** 10,0 6,9 1,0 37,6 0,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft een aantal indicatoren over jeugdzorggebruik per gemeente volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd. Door clustering van de gemeenten naar inwonersaantal kunnen gemeenten van dezelfde omvang met elkaar worden vergeleken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Deze tabel bevat de cijfers vanaf 2021. De cijfers over 2015-2020 staan vanwege een trendbreuk in een aparte tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn nader voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2022:
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers. Uit nagekomen respons is gebleken dat lokaal de voorlopige cijfers over jeugdbescherming, zoals die op 31 oktober zijn gepubliceerd, veel te laag zijn. Daarom is besloten om al tussentijds nader voorlopige cijfers te publiceren en daarmee niet te wachten tot eind april 2023, het eerstvolgende reguliere publicatiemoment waarop de voorlopige cijfers zouden worden vervangen door nader voorlopige cijfers. In de nader voorlopige cijfers is ook de nagekomen respons over jeugdhulp en jeugdreclassering meegenomen, de effecten daarvan op de cijfers zijn echter zeer beperkt.

Wijzigingen per 31 oktober 2022:
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn toegevoegd.
- Alle cijfers over 2021 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over het tweede halfjaar van 2022 worden eind april 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Jongeren met jeugdhulp in natura
in % van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari

Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.

Persoonsgebonden budget (PGB)is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
Jongeren met jeugdh. met verbl. in nat.
in % van alle jongeren met jeugdhulp tot 18 jaar, per 1 januari

Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en voor zover deze in natura is geleverd door de zorgaanbieder (dus exclusief PGB). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

De jongere verblijft elders. Of anders gezegd, de jongere slaapt formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.
Jongeren met jeugdbescherming
in % van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.
Jeugdbesch. en jeugdh. met verbl. in nat
in % van alle jongeren met jeugdbescherming tot 18 jaar, per 1 januari

Jongeren met zowel jeugdbescherming als jeugdhulp met verblijf.

Jeugdbescherming:
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Het doel van de kinderbeschermingsmaatregelen is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.

Jeugdhulp met verblijf:
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en voor zover deze in natura is geleverd door de zorgaanbieder (dus exclusief PGB). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

De jongere verblijft elders. Of anders gezegd, de jongere slaapt formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.
Jongeren met jeugdreclassering
in % van alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, per 1 januari

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder de overtreding of het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart.