Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, op peildatum

Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, op peildatum

Geslacht Leeftijd Perioden Totaal jongeren met jeugdzorg in natura (aantal) Jeugdhulp in natura Totaal jeugdhulp in natura (aantal) Jeugdhulp in natura Jeugdhulp zonder verblijf Totaal jeugdhulp zonder verblijf (aantal) Jeugdhulp in natura Jeugdhulp zonder verblijf Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam (aantal) Jeugdhulp in natura Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Totaal niet uitgevoerd (aantal) Jeugdhulp in natura Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder (aantal) Jeugdhulp in natura Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Daghulp op locatie van de aanbieder (aantal) Jeugdhulp in natura Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Jeugdhulp in het netwerk van de jongere (aantal) Jeugdhulp in natura Jeugdhulp met verblijf Totaal jeugdhulp met verblijf (aantal) Jeugdhulp in natura Jeugdhulp met verblijf Pleegzorg (aantal) Jeugdhulp in natura Jeugdhulp met verblijf Gezinsgericht (aantal) Jeugdhulp in natura Jeugdhulp met verblijf Gesloten plaatsing (aantal) Jeugdhulp in natura Jeugdhulp met verblijf Ander verblijf bij jeugdhulpaanbieder (aantal) Jeugdbescherming Totaal jeugdbescherming (aantal) Jeugdbescherming Ondertoezichtstelling Totaal ondertoezichtstelling (aantal) Jeugdbescherming Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling (aantal) Jeugdbescherming Ondertoezichtstelling Voorlopige ondertoezichtstelling (aantal) Jeugdbescherming Voogdij Totaal voogdij (aantal) Jeugdbescherming Voogdij Reguliere voogdij (aantal) Jeugdbescherming Voogdij Voorlopige voogdij (aantal) Jeugdbescherming Voogdij Tijdelijke voogdij (aantal) Jeugdreclassering Totaal jeugdreclassering (aantal) Jeugdreclassering Toezicht en begeleiding: gedwongen kader (aantal) Jeugdreclassering Toezicht en begeleiding: vrijwillig (aantal) Jeugdreclassering Individuele trajectbegeleiding HardeKern (aantal) Jeugdreclassering Individuele trajectbegeleiding CRIEM (aantal) Jeugdreclassering Scholings- en trainingsprogramma (aantal) Jeugdreclassering Gedragsbeïnvloedende maatregel (aantal) Jeugdreclassering Voorber. gedragsbeïnv. maatregel (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 30 juni 2023* 322.645 313.565 294.660 40.540 268.960 213.685 23.575 61.725 31.540 16.335 4.710 755 10.840 27.995 18.960 18.700 260 9.050 8.815 105 130 4.985 4.380 520 130 25 . . .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar 30 juni 2023* 14.080 13.330 12.065 2.910 9.960 5.160 2.205 4.000 1.725 1.235 255 . 280 2.465 1.995 1.930 65 470 410 45 15 . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 12 jaar 30 juni 2023* 145.545 142.570 137.370 18.915 125.805 97.835 13.765 29.765 10.130 6.145 1.595 30 2.675 12.570 9.070 8.990 80 3.505 3.425 35 45 . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 12 tot 18 jaar 30 juni 2023* 143.665 139.850 131.575 15.895 122.100 102.130 7.050 25.520 14.910 6.370 2.235 690 6.305 12.950 7.890 7.775 115 5.065 4.965 25 75 2.680 2.290 335 85 20 . . .
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 23 jaar 30 juni 2023* 19.355 17.815 13.645 2.820 11.095 8.565 555 2.440 4.775 2.585 620 35 1.580 . . . . . . . . 2.300 2.085 185 45 . . . .
Mannen Totaal 30 juni 2023* 175.215 169.500 159.705 22.475 146.035 113.030 16.025 36.085 16.695 8.255 2.535 365 6.095 14.655 10.050 9.920 135 4.610 4.495 55 65 4.320 3.780 460 125 20 . . .
Mannen 0 tot 4 jaar 30 juni 2023* 8.305 7.895 7.215 1.685 6.000 3.085 1.485 2.355 915 650 135 . 150 1.275 1.055 1.015 35 225 200 20 . . . . . . . . .
Mannen 4 tot 12 jaar 30 juni 2023* 87.960 86.510 83.805 11.490 77.195 59.700 10.020 18.530 5.725 3.165 970 25 1.755 6.605 4.825 4.780 45 1.785 1.745 25 20 . . . . . . . .
Mannen 12 tot 18 jaar 30 juni 2023* 69.155 66.645 62.350 8.035 57.630 46.535 4.195 13.810 7.670 3.140 1.125 315 3.415 6.770 4.175 4.125 50 2.600 2.550 10 40 2.320 1.970 300 85 20 . . .
Mannen 18 tot 23 jaar 30 juni 2023* 9.785 8.450 6.340 1.265 5.205 3.715 325 1.390 2.390 1.300 305 25 780 . . . . . . . . 2.000 1.810 165 40 . . . .
Vrouwen Totaal 30 juni 2023* 147.430 144.060 134.955 18.065 122.925 100.655 7.545 25.640 14.845 8.080 2.175 390 4.740 13.345 8.910 8.780 130 4.440 4.320 55 65 665 595 60 . . . . .
Vrouwen 0 tot 4 jaar 30 juni 2023* 5.775 5.435 4.850 1.225 3.960 2.075 720 1.645 810 585 115 . 135 1.190 940 915 25 245 215 25 10 . . . . . . . .
Vrouwen 4 tot 12 jaar 30 juni 2023* 57.580 56.060 53.570 7.425 48.610 38.135 3.745 11.235 4.405 2.980 630 10 920 5.965 4.245 4.210 35 1.720 1.680 10 25 . . . . . . . .
Vrouwen 12 tot 18 jaar 30 juni 2023* 74.505 73.205 69.230 7.860 64.465 55.595 2.850 11.710 7.240 3.230 1.110 370 2.890 6.180 3.720 3.655 65 2.465 2.415 15 30 360 320 40 . . . . .
Vrouwen 18 tot 23 jaar 30 juni 2023* 9.570 9.365 7.310 1.555 5.890 4.850 230 1.050 2.390 1.285 320 10 800 . . . . . . . . 305 280 20 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het aantal jongeren dat op peildatum jeugdzorg in natura ontvangt. Hierbij is de peildatum de laatste dag van de verslagperiode (30 juni voor het eerste halfjaar en 31 december voor het tweede halfjaar en het hele jaar). De jongeren zijn uit te splitsen naar vormen van jeugdzorg, leeftijd en geslacht.

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Deze tabel bevat de cijfers vanaf 2021. De cijfers over 2015-2020 staan vanwege een trendbreuk in een aparte tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over 30 juni 2023 zijn voorlopig, alle overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 31 oktober 2023:
- De voorlopige cijfers over 30 juni 2023 zijn toegevoegd.
- Alle (nader) voorlopige cijfers over 2022 zijn bijgesteld naar definitieve cijfers.

Wijzigingen per 26 april 2023:
Het CBS heeft gecorrigeerde databestanden over jeugdbescherming ontvangen vanwege een fout bij de variabele 'reden beëindiging van het jeugdbeschermingstraject', zie paragraaf 3. Dit leidt tot minimale correcties in de cijfers over 2021 in deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Eind april 2024 worden de voorlopige cijfers over 30 december 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal jongeren met jeugdzorg in natura
Het geheel van jeugdhulp in natura (dus zonder PGB), jeugdbescherming en jeugdreclassering dat onder verantwoordelijkheid van de gemeente wordt uitgevoerd volgens de Jeugdwet.

Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.

Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
Jeugdhulp in natura
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet, en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De hulp is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en kan verlengd worden tot 23 jaar. Als de jongere overnacht bij de jeugdhulpinstelling, het pleeggezin of het gezinshuis, is er sprake van jeugdhulp met verblijf.

Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.

Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
Totaal jeugdhulp in natura
Jeugdhulp zonder verblijf
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet, en voor zover deze in natura is geleverd door de zorgaanbieder (dus exclusief PGB). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin. Of anders gezegd, de jongere slaapt thuis. In ieder geval formeel. Het kan zijn dat de jongere bij opa en oma slaapt of bij iemand anders, echter dit is dan niet formeel zo geregeld.
Totaal jeugdhulp zonder verblijf
Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam
Nagenoeg elke gemeente werkt met de inzet van wijk- of buurtteams. Soms beperken deze teams zich tot het coördineren van de hulp aan de jongere, maar veelal bieden deze teams ook zelf hulp. Het gaat hier om de jeugdhulp die de teams zelf verleend hebben. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam
Het totaal van ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder, daghulp op locatie van de aanbieder en jeugdhulp in het netwerk van de jongere. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.

Het betreft hier het totaal van jeugdhulp zonder verblijf, exclusief de hulp geboden door wijk- of buurtteams.
Totaal niet uitgevoerd
Totaal niet uitgevoerd door wijk- of buurtteams
Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder
Ambulante jeugdhulp op locatie betreft ambulante hulp of groepsgesprekken op locatie bij de zorgaanbieder of digitaal waarbij in principe één (algemene) expertise tegelijkertijd binnen de hulpverlening wordt ingezet. Het betreft fysieke of digitale face-to-face contacten (groepsgesprekken of individueel) met de jeugdige en/of ouders. De gesprekken duren doorgaans maximaal twee uur. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Daghulp op locatie van de aanbieder
Bij daghulp is een begeleider of hulpverlener minimaal een dagdeel in de nabije omgeving van de jongere. De hulp kan in een groep of individueel plaatsvinden. Dagbesteding en dagstructurering vallen hier ook onder. Daghulp vindt plaats op de locatie van de zorgaanbieder. Een belangrijk kenmerk van de dagbehandeling is dat een multidisciplinair team voor de dagbehandeling wordt ingezet. Het gaat bijvoorbeeld om een combinatie van fysiotherapie, gedragstherapie en psychotherapie die tijdens de dagbehandeling wordt ingezet. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Jeugdhulp in het netwerk van de jongere
Jeugdhulp in het netwerk van de jongere vindt plaats bij de jongere thuis, op school of elders in het netwerk van de jongere. In ieder geval niet op locatie bij de zorgaanbieder. De intensiteit kan variëren van één of enkele uren tot 24 uur per dag. Het gaat hier in de regel om interventies, die zich niet alleen op het kind richten, maar ook op de bredere omgeving van het kind (variërend van ouders en bredere familie tot vrienden, buren en leerkracht). PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Jeugdhulp met verblijf
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

De jongere verblijft in een pleeggezin, gezinshuis, leef- of behandelgroep, gesloten afdeling, GGZ-instelling of soortgelijke locaties waar jeugdhulp geleverd wordt. Of anders gezegd, de jongere slaapt formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.
Totaal jeugdhulp met verblijf
Pleegzorg
Vorm van jeugdhulp waarbij een jongere (tijdelijk) wordt opgenomen in een pleeggezin en waarbij pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid door een pleegzorgaanbieder. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Gezinsgericht
Alle vormen van verblijf die een gezinssituatie benaderen, maar geen pleegzorg zijn. Te denken valt aan gezinshuizen, logeerhuizen en zorgboerderijen waar jongeren overnachten. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Gesloten plaatsing
De jongere verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een machtiging gesloten jeugdzorg of op basis van een machtiging BOPZ (Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen, t/m 2019) of machtiging Wvggz (Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg, vanaf 2020). PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Ander verblijf bij jeugdhulpaanbieder
De jongere verblijft in een accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren. In feite betreft het alle vormen van verblijf die niet onder een van de voorgaande categorieën vallen. Hieronder vallen ook begeleid wonen en kamertraining. Ook kleinschalige residentiele leef- en behandelgroepen die geen gezinssituatie benaderen, vallen onder deze categorie. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Jeugdbescherming
Een jeugdbeschermingsmaatregel wordt door de rechter dwingend opgelegd. Het doel van de jeugdbeschermingsmaatregel is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst'.
Totaal jeugdbescherming
Ondertoezichtstelling
Ondertoezichtstelling is een maatregel waarbij het gezag van de ouders wordt beperkt. Als de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigd wordt en ouders de zorg die nodig is om de bedreiging weg te nemen niet of onvoldoende accepteren, dan kan de rechter op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming (of in een enkel geval het openbaar ministerie) een ondertoezichtstelling uitspreken. Het kind krijgt dan een jeugdbeschermer toegewezen van een Gecertificeerde Instelling. Deze persoon begeleidt het kind en zijn ouders bij het oplossen van de opvoedingsproblemen. De ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de opvoeding, maar hun gezag wordt door de maatregel gedeeltelijk ingeperkt. Zowel ouders als kind zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die de jeugdbeschermer geeft.

Als de situatie veilig genoeg is, kan het kind thuis blijven wonen. De rechter kan ook besluiten het kind (tijdelijk) uit huis te plaatsen, bijvoorbeeld in een pleeggezin. Een ondertoezichtstelling duurt maximaal een jaar. De rechter kan de duur telkens met (maximaal) een jaar verlengen tot het kind meerderjarig is.
Totaal ondertoezichtstelling
Totaal van ondertoezichtstelling en voorlopige ondertoezichtstelling.
Ondertoezichtstelling
Ondertoezichtstelling is een gezag beperkende maatregel. Als de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigd wordt en vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende is of als ouders de hulp niet accepteren, dan kan de rechter op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of het openbaar ministerie een ondertoezichtstelling uitspreken. Het kind krijgt dan een gezinsvoogd toegewezen van een Gecertificeerde Instelling. Deze persoon begeleidt het kind en zijn ouders bij het oplossen van de opvoedingsproblemen. De ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de opvoeding, maar hun gezag wordt door de maatregel gedeeltelijk ingeperkt. Zowel ouders als kind zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die de gezinsvoogd geeft.

In principe blijft het kind thuis wonen. De rechter kan ook besluiten het kind (tijdelijk) uit huis te plaatsen, bijvoorbeeld in een pleeggezin. Een ondertoezichtstelling duurt maximaal een jaar. De rechter kan de duur telkens met (maximaal) een jaar verlengen tot het kind meerderjarig is.
Voorlopige ondertoezichtstelling
Als een kind acuut gevaar loopt en een onderzoek en een verzoekschriftprocedure door de Raad voor de Kinderbescherming niet afgewacht kunnen worden kan de Raad voor de Kinderbescherming de rechter om een voorlopige ondertoezichtstelling verzoeken, vaak in combinatie met een machtiging uithuisplaatsing. Ouders en kind worden door de jeugdbeschermer van de Gecertificeerde Instelling begeleid.

De maatregel duurt ten hoogste drie maanden. Tijdens de voorlopige ondertoezichtstelling zet de Raad het onderzoek voort. Denkt de Raad voor de Kinderbescherming dat de ondertoezichtstelling en de eventuele uithuisplaatsing langer moet duren? Dan vraagt de Raad voor de Kinderbescherming binnen die drie maanden aan de rechter om een definitieve maatregel.
Voogdij
Bij een voogdijmaatregel wordt het gezag over een minderjarige door de rechter toegewezen aan een Gecertificeerde Instelling. Dit kan zijn na een gezagsbeëindigende maatregel of bij kinderen van wie de ouders zijn overleden (waarbij er geen voogd is vastgelegd in het gezagsregister of testament of deze persoon de voogdij niet accepteert). De gezagsbeëindigende maatregel wordt opgelegd als een kind zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd en de ouder ook in de toekomst niet in staat geacht wordt om de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te dragen of als de ouder het gezag misbruikt. In veel gevallen is er al een ondertoezichtstelling en een uithuisplaatsing geweest voordat er een gezagsbeëindigende maatregel wordt uitgesproken door de rechter. De gezagsbeëindigende maatregel is in principe een definitieve maatregel die geldt tot het kind 18 jaar is.
Het betreft alleen gevallen waarbij de voogdij wordt uitgevoerd door de Gecertificeerde Instelling zelf, waarbij het kind wordt opgevoed in een pleeggezin of tehuis. Situaties waarbij een pleegouder (pleegoudervoogd) of iemand anders die sterk betrokken is bij het kind (burgervoogd), de voogdij overneemt van de Gecertificeerde Instelling, vallen hierbuiten.
Totaal voogdij
Het totaal van reguliere voogdij, voorlopige voogdij en tijdelijke voogdij.
Reguliere voogdij
Voorlopige voogdij
Er is sprake van voorlopige voogdij bij een acute situatie die bedreigend is voor het kind. Het gezag over het kind komt bij de Gecertificeerde Instelling te liggen. De voorlopige voogdij gaat vrijwel altijd gepaard met de (tijdelijke) schorsing van het gezag van de ouder(s).

De voorlopige voogdij duurt maximaal drie maanden. Als binnen die drie maanden een verzoek door de Raad voor de Kinderbescherming wordt ingediend om blijvend in het gezag te voorzien, kan de voorlopige voogdij voortduren tot er een einduitspraak is.
Tijdelijke voogdij
Er is sprake van tijdelijke voogdij als de gezaghebbende ouder het gezag tijdelijk niet zelf kan uitoefenen. Bijvoorbeeld als ouders minderjarig zijn, langdurig in het buitenland verblijven of een ouder onder curatele is gesteld en er geen andere ouder is die het gezag kan uitoefenen. De tijdelijke voogdij duurt voort totdat de rechtbank het gezag van de ouder, op diens verzoek, heeft hersteld.
Jeugdreclassering
Jeugdreclassering is een combinatie van toezicht en begeleiding voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Bij jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 22 jaar kan ook het jeugdstrafrecht toegepast worden op grond van het adolescentenstrafrecht, indien het ontwikkelingsniveau van de dader daartoe aanleiding geeft. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of het openbaar ministerie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart.
Totaal jeugdreclassering
Jeugdreclassering is een combinatie van toezicht en begeleiding voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Bij jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 22 jaar kan ook het jeugdstrafrecht toegepast worden op grond van het adolescentenstrafrecht, indien het ontwikkelingsniveau van de dader daartoe aanleiding geeft. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of het openbaar ministerie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart.
Toezicht en begeleiding: gedwongen kader
Verplichte maatregel van jeugdreclassering met als doel te voorkomen dat de jongere opnieuw de fout ingaat (recidiveert) door hem/haar te begeleiden in een positieve ontwikkelingsrichting. Dit gebeurt onder meer door middel van zinvolle dagbesteding (school of werk) en vrijetijdsbesteding. Ook kan via deze maatregel begeleiding geboden worden op het gebied van wonen, budgetteren, sociale vaardigheden en hulp bij verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek.

Deze maatregel wordt opgelegd door de kinderrechter of het openbaar ministerie. De maatregel wordt opgelegd in combinatie met een voorwaardelijke straf (boete, taakstraf of jeugddetentie) of als voorwaarde tijdens een schorsing van de voorlopige hechtenis. Als het kind zich niet aan de afspraken houdt, heeft dat invloed op de straf die zal worden opgelegd of de (voorwaardelijke) straf die al is opgelegd.. De proeftijd voor minderjarigen is gesteld op twee jaar en de jeugdreclasseringsmaatregel wordt dan ook veelal voor de duur van die twee jaar opgelegd. Verlenging met één jaar is mogelijk. Jeugdreclassering opgelegd door het openbaar ministerie duurt maximaal zes maanden.
Toezicht en begeleiding: vrijwillig
Vrijwillige maatregel van jeugdreclassering. Als de jongere en de ouders bereid zijn mee te werken, kan de jeugdreclassering hulpverlening in het vrijwillig kader opstarten met als doel te voorkomen dat de jongere opnieuw de fout ingaat (recidiveert) door hem/haar te begeleiden in een positieve ontwikkelingsrichting. Dit gebeurt onder meer door middel van zinvolle dagbesteding (school of werk) en vrijetijdsbesteding. Ook kan via deze maatregel begeleiding geboden worden op het gebied van wonen, budgetteren, sociale vaardigheden en hulp bij verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek.

De maatregel kan worden aangevraagd door de Raad voor de Kinderbescherming. De jongere heeft de in verschillende situaties de mogelijkheid om gebruik te maken van de vrijwillige maatregel toezicht en begeleiding. Ten eerste kan dit na langdurige detentie, tijdens en na kortdurende detentie en na een maatregel tot plaatsing in een justitiële jeugdinrichting. In deze gevallen duurt de maatregel maximaal zes maanden en kan deze eenmaal met zes maanden worden verlengd op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. Ten tweede kan dit in afwachting van de strafzitting. In dit geval eindigt de maatregel op de datum van de strafzitting of uiterlijk na zes maanden. De Raad voor de Kinderbescherming kan verzoeken om een verlenging. Ten derde kan dit tijdens en na een taakstraf. In dit geval duurt de maatregel tot maximaal zes maanden na beëindiging van de taakstraf. Formeel is deze reclasseringsmaatregel vrijwillig, maar de begeleiding door de jeugdreclasseerder is niet vrijblijvend. Bij onttrekking aan de begeleiding kan dit leiden tot een zwaardere straf.
Individuele trajectbegeleiding HardeKern
De Individuele trajectbegeleiding Harde Kern is een intensief begeleidingstraject voor jongeren met structureel crimineel gedrag. ITB Harde Kern is een alternatief voor detentie. Als de jongere niet wil deelnemen aan dit traject of als de jongere zich in dit traject niet aan de afspraken houdt, dan volgt alsnog onvoorwaardelijke detentie.

ITB Harde Kern kan worden gezien als een sterk repressief traject met weinig bewegingsruimte voor de jongere. De jongere krijgt een strikt dagrooster, waar hij of zij zich van minuut tot minuut aan moet houden. Daarop wordt streng gecontroleerd. De jeugdreclassering werkt in deze maatregel intensief samen met de politie in een duidelijk omschreven taak- en rolverdeling. Daarnaast werkt de Jeugdreclassering ook intensief samen met gezin, school, vriendenkring en werkplek van de jongere en zet zich in om deze als steun voor de jongere te activeren. Binnen de maatregel kunnen ook programma's worden opgelegd zoals agressietraining, sociale vaardigheidstraining en een leer- en werktraject.

ITB Harde Kern wordt opgelegd door de rechter. De maatregel heeft een duur van zes maanden en kan met 6 maanden worden verlengd. Na ITB Harde Kern krijgt de jongere begeleiding vanuit het gewone programma van jeugdreclassering.
Individuele trajectbegeleiding CRIEM
De individuele trajectbegeleiding CRIEM (Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden) is een individueel begeleidingstraject voor jongeren met een migratieachtergrond die één of meer meerdere lichte delicten hebben gepleegd. Deze vorm van begeleiding wordt toegepast als een gebrekkige integratie van de jongere en / of diens ouders mogelijke factor is voor het plegen van criminaliteit. ITB CRIEM wordt gezien als preventief traject met als doel het bevorderen van de integratie, om te voorkomen dat de jongere terugvalt in crimineel gedrag. Wanneer de jongere zich niet aan de afspraken houdt, stopt de begeleiding en beslist de kinderrechter wat er met de jongere gaat gebeuren.

ITB CRIEM wordt opgelegd door de rechter of het openbaar ministerie. De maatregel heeft een duur van drie maanden en kan met drie maanden worden verlengd. Na ITB CRIEM krijgt de jongere begeleiding vanuit het gewone programma van jeugdreclassering.
Scholings- en trainingsprogramma
Scholing- en trainingsprogramma is een maatregel voor jongeren die een groot deel van hun detentiestraf hebben uitgezeten. De jongere krijgt dan begeleiding gedurende het proefverlof, met als doel re-integratie en resocialisatie in de maatschappij. Gedurende het Scholings- en trainingsprogramma woont de jongere bij ouders of verzorgers thuis, of (zelfstandig) onder begeleiding.

Aanvragen voor de deelname aan een scholings- en trainingsprogramma worden door de directeur van de Justitiële Jeugdinrichting schriftelijk ingediend bij de minister van Justitie en Veiligheid.
De maatregel heeft een duur van drie maanden waarbij in bijzondere gevallen voor een langere duur kan worden deelgenomen aan een scholings- en trainingsprogramma.
Gedragsbeïnvloedende maatregel
De gedragsbeïnvloedende maatregel is een maatregel, bedoeld voor veelplegers met gedragsproblemen en voor jongeren met gedragsproblemen die voor het eerst een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd. De maatregel heeft tot doel het gedrag van de jongere in positieve zin te beïnvloeden om recidive te voorkomen. De maatregel kan bestaan uit verschillende onderdelen, zoals een training of behandeling in sociale vaardigheden, een training of behandeling in het omgaan met boosheid of agressie, gesprekken met een gezinscoach, hulp bij het vinden van zinvolle dagbesteding, een training om te leren van alcohol of drugs af te blijven. Wanneer de jongere zich niet aan de afspraken houdt, stopt de begeleiding en beslist de kinderrechter wat er met de jongere gaat gebeuren.

De maatregel kan worden opgelegd door de rechter en duurt minimaal zes maanden en maximaal twaalf maanden. De maatregel kan eenmaal worden verlengd voor ten hoogste dezelfde tijd als waarvoor zij in eerste instantie was opgelegd.
Voorber. gedragsbeïnv. maatregel
Voorbereidende gedragsbeïnvloedende maatregel. Door de gecertificeerde instellingen uitgevoerde maatregelen met als doel de voorbereiding en de ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de maatregel; het betreft een haalbaarheidsonderzoek.