Vermeden verbruik fossiele energie en emissie CO2

Vermeden verbruik fossiele energie en emissie CO2

Bron/techniek Energietoepassingen Perioden Vermeden verbruik van fossiele energie Vermeden verbruik (TJ) Vermeden emissie van kooldioxide (CO2) Vermeden emissie (kton)
Totaal energiebronnen Totaal energietoepassingen 2021** 387.214 25.339
Totaal energiebronnen Elektriciteit 2021** 290.601 19.143
Totaal energiebronnen Warmte 2021** 70.137 4.111
Totaal energiebronnen Vervoer 2021** 26.476 2.085
Waterkracht Totaal energietoepassingen 2021** 711 45
Waterkracht Elektriciteit 2021** 711 45
Waterkracht Warmte 2021**
Waterkracht Vervoer 2021**
Totaal windenergie Totaal energietoepassingen 2021** 152.684 9.688
Totaal windenergie Elektriciteit 2021** 152.684 9.688
Totaal windenergie Warmte 2021**
Totaal windenergie Vervoer 2021**
Windenergie op land Totaal energietoepassingen 2021** 84.560 5.366
Windenergie op land Elektriciteit 2021** 84.560 5.366
Windenergie op land Warmte 2021**
Windenergie op land Vervoer 2021**
Windenergie op zee Totaal energietoepassingen 2021** 68.124 4.323
Windenergie op zee Elektriciteit 2021** 68.124 4.323
Windenergie op zee Warmte 2021**
Windenergie op zee Vervoer 2021**
Totaal zonne-energie Totaal energietoepassingen 2021** 93.337 5.914
Totaal zonne-energie Elektriciteit 2021** 92.084 5.843
Totaal zonne-energie Warmte 2021** 1.254 71
Totaal zonne-energie Vervoer 2021**
Zonnestroom Totaal energietoepassingen 2021** 92.084 5.843
Zonnestroom Elektriciteit 2021** 92.084 5.843
Zonnestroom Warmte 2021**
Zonnestroom Vervoer 2021**
Zonnewarmte Totaal energietoepassingen 2021** 1.254 71
Zonnewarmte Elektriciteit 2021**
Zonnewarmte Warmte 2021** 1.254 71
Zonnewarmte Vervoer 2021**
Totaal aardwarmte en bodemenergie Totaal energietoepassingen 2021** 11.678 653
Totaal aardwarmte en bodemenergie Elektriciteit 2021**
Totaal aardwarmte en bodemenergie Warmte 2021** 11.678 653
Totaal aardwarmte en bodemenergie Vervoer 2021**
Aardwarmte Totaal energietoepassingen 2021** 6.326 352
Aardwarmte Elektriciteit 2021**
Aardwarmte Warmte 2021** 6.326 352
Aardwarmte Vervoer 2021**
Totaal bodemenergie Totaal energietoepassingen 2021** 5.352 301
Totaal bodemenergie Elektriciteit 2021**
Totaal bodemenergie Warmte 2021** 5.352 301
Totaal bodemenergie Vervoer 2021**
Bodemwarmte, totaal Totaal energietoepassingen 2021** 4.087 229
Bodemwarmte, totaal Elektriciteit 2021**
Bodemwarmte, totaal Warmte 2021** 4.087 229
Bodemwarmte, totaal Vervoer 2021**
Bodemwarmte, warmtepompen Totaal energietoepassingen 2021** 3.900 219
Bodemwarmte, warmtepompen Elektriciteit 2021**
Bodemwarmte, warmtepompen Warmte 2021** 3.900 219
Bodemwarmte, warmtepompen Vervoer 2021**
Bodemwarmte, zonder warmtepompen Totaal energietoepassingen 2021** 187 11
Bodemwarmte, zonder warmtepompen Elektriciteit 2021**
Bodemwarmte, zonder warmtepompen Warmte 2021** 187 11
Bodemwarmte, zonder warmtepompen Vervoer 2021**
Bodemkoude Totaal energietoepassingen 2021** 1.265 72
Bodemkoude Elektriciteit 2021**
Bodemkoude Warmte 2021** 1.265 72
Bodemkoude Vervoer 2021**
Buitenluchtwarmte Totaal energietoepassingen 2021** 4.401 244
Buitenluchtwarmte Elektriciteit 2021**
Buitenluchtwarmte Warmte 2021** 4.401 244
Buitenluchtwarmte Vervoer 2021**
Totaal biomassa Totaal energietoepassingen 2021** 124.403 8.794
Totaal biomassa Elektriciteit 2021** 45.122 3.566
Totaal biomassa Warmte 2021** 52.805 3.143
Totaal biomassa Vervoer 2021** 26.476 2.085
Afvalverbrandingsinstallaties Totaal energietoepassingen 2021** 24.001 1.454
Afvalverbrandingsinstallaties Elektriciteit 2021** 14.249 904
Afvalverbrandingsinstallaties Warmte 2021** 9.752 550
Afvalverbrandingsinstallaties Vervoer 2021**
Bij- en meestoken biomassa in centrales Totaal energietoepassingen 2021** 24.711 2.340
Bij- en meestoken biomassa in centrales Elektriciteit 2021** 22.504 2.131
Bij- en meestoken biomassa in centrales Warmte 2021** 2.207 209
Bij- en meestoken biomassa in centrales Vervoer 2021**
Totaal biomassa huishoudens Totaal energietoepassingen 2021** 11.389 642
Totaal biomassa huishoudens Elektriciteit 2021**
Totaal biomassa huishoudens Warmte 2021** 11.389 642
Totaal biomassa huishoudens Vervoer 2021**
Biomassa huishoudens, openhaarden Totaal energietoepassingen 2021** 194 11
Biomassa huishoudens, openhaarden Elektriciteit 2021**
Biomassa huishoudens, openhaarden Warmte 2021** 194 11
Biomassa huishoudens, openhaarden Vervoer 2021**
Biomassa huishoudens, inzethaarden Totaal energietoepassingen 2021** 1.631 92
Biomassa huishoudens, inzethaarden Elektriciteit 2021**
Biomassa huishoudens, inzethaarden Warmte 2021** 1.631 92
Biomassa huishoudens, inzethaarden Vervoer 2021**
Biomassa huishoudens, houtkachels Totaal energietoepassingen 2021** 7.726 436
Biomassa huishoudens, houtkachels Elektriciteit 2021**
Biomassa huishoudens, houtkachels Warmte 2021** 7.726 436
Biomassa huishoudens, houtkachels Vervoer 2021**
Biomassa huishoudens, pelletkachels Totaal energietoepassingen 2021** 1.838 104
Biomassa huishoudens, pelletkachels Elektriciteit 2021**
Biomassa huishoudens, pelletkachels Warmte 2021** 1.838 104
Biomassa huishoudens, pelletkachels Vervoer 2021**
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Totaal energietoepassingen 2021**
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Elektriciteit 2021**
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Warmte 2021**
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Vervoer 2021**
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het vermeden verbruik van fossiele energie en de vermeden emissie van kooldioxide (CO2). Cijfers worden zowel in absolute zin gepresenteerd als ten opzichte van de totale emissie van CO2 in Nederland.

Met het verbruik van hernieuwbare energie wordt het verbruik van fossiele energie vermeden en daarmee de uitstoot van CO2 die met het verbruik van fossiele brandstoffen zou zijn ontstaan. Hernieuwbare energie is energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. Dit is energie uit natuurlijke processen die constant wordt aangevuld.

De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar energiebron/techniek en naar toepassing (elektriciteit, warmte en vervoer).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tot en met 2020, nader voorlopig voor het verslagjaar 2021.

Wijzigingen per 8 februari 2023
Nader voorlopige cijfers over 2021 zijn gewijzigd.
Cijfers over 2020 zijn definitief.
Vanaf verslagjaar 2021 gelden er in het kader van de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie (2018) nieuwe duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa verbruikt in installaties boven een bepaalde vermogensgrens. Alleen de vaste en gasvormige biomassa die aan deze duurzaamheidscriteria voldoen zijn meegenomen in de berekening van het vermeden verbruik van fossiele energie en emissie van CO2 in 2021.
Cijfers van 2020 en eerder zijn volgens RED I berekend en worden niet meer aangepast conform de afspraak met Eurostat. Dit kan zorgen voor inconsistenties met andere tabellen.


Wijzigingen per juli 2022:
Nader voorlopige cijfers over 2021 toegevoegd.
Vanaf verslagjaar 2021 gelden er in het kader van de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie (2018) nieuwe duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa verbruikt in installaties boven een bepaalde vermogensgrens. Of de biomassa die in Nederland verbruikt wordt aan deze nieuwe duurzaamheidscriteria voldoet is momenteel onduidelijk. Dit heeft invloed op de berekening van het vermeden verbruik van fossiele energie en emissie van CO2. Voor gevallen waar deze onduidelijkheid van toepassing is wordt daarom een punt “.” weergegeven.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.
In december worden deze cijfers bijgesteld en krijgen de status nader voorlopig, omdat cijfers over zonnestroom en de noemers het jaar erop nog worden bijgesteld.
Definitieve cijfers verschijnen in december twee jaar na afloop van het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Vermeden verbruik van fossiele energie
Het vermeden verbruik van fossiele energie is de hoeveelheid fossiele energie (en kernenergie) die nodig geweest zou zijn als de hernieuwbare energie niet gebruikt zou zijn.
Bij de berekening van vermeden verbruik van fossiele energie gaat het om de som van:
1. Het vermeden verbruik van fossiele energie door de binnenlandse productie van elektriciteit, warmte en gas uit hernieuwbare bronnen.
2. Het vermeden verbruik van fossiele energie door de op de binnenlandse markt verkochte biobrandstoffen voor het wegverkeer.
De import en export van groene stroom telt niet mee.
Vermeden verbruik
In deze tabel wordt als eenheid de TeraJoule (TJ) gebruikt.
Dit is 1 000 000 000 000 joule (een 1 met 12 nullen). Een joule is een eenheid van energie die overeenkomt met 0,24 calorie.
Een TJ komt overeen met 31 600 kubieke meter aardgas of 278 000 kilowattuur elektriciteit.
Vermeden emissie van kooldioxide (CO2)
Emissie: Uitstoot van een stof vanuit een bron. De hoeveelheid kooldioxide die uitgestoten zou zijn, wanneer er geen gebruik zou zijn gemaakt van de betreffende hernieuwbare energiebron. Gerekend is met referentietechnologieën die gedefinieerd zijn in het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie (RVO.nl en CBS, 2015). Het gaat hierbij om de binnenlandse productie van hernieuwbare elektriciteit, warmte en gas. De import van groene stroom telt niet mee.
Bij de berekening van de vermeden emissies kooldioxide wordt alleen gekeken naar de vermeden emissies bij de productie van hernieuwbare elektriciteit, warmte en gas. Er wordt niet gekeken naar de verschillen tussen hernieuwbare en fossiele energie bij de winning en omzetting van brandstoffen en bij het maken van installaties voor de productie van elektriciteit, warmte en gas.
Vermeden emissie
Emissie: Uitstoot van een stof vanuit een bron.
CO2: Kooldioxide. 1 kton = 1 000 ton = 1 miljoen kg.