Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

Bron/techniek Energietoepassingen Perioden Bruto eindverbruik (TJ) Bruto eindverbruik relatief (% van totaal eindverbruik energie)
Totaal exclusief statistische overdracht Totaal energietoepassingen 2021 ** 260.748 13,00
Totaal exclusief statistische overdracht Elektriciteit 2021 ** 146.991 7,33
Totaal exclusief statistische overdracht Warmte 2021 ** 87.370 4,36
Totaal exclusief statistische overdracht Vervoer 2021 ** 26.386 1,32
Totaal inclusief statistische overdracht Totaal energietoepassingen 2021 ** 260.748 13,00
Totaal inclusief statistische overdracht Elektriciteit 2021 **
Totaal inclusief statistische overdracht Warmte 2021 **
Totaal inclusief statistische overdracht Vervoer 2021 **
Statistische overdracht Totaal energietoepassingen 2021 ** 0 0,00
Statistische overdracht Elektriciteit 2021 **
Statistische overdracht Warmte 2021 **
Statistische overdracht Vervoer 2021 **
Waterkracht Totaal energietoepassingen 2021 ** 319 0,02
Waterkracht Elektriciteit 2021 ** 319 0,02
Waterkracht Warmte 2021 **
Waterkracht Vervoer 2021 **
Totaal windenergie Totaal energietoepassingen 2021 ** 68.618 3,42
Totaal windenergie Elektriciteit 2021 ** 68.618 3,42
Totaal windenergie Warmte 2021 **
Totaal windenergie Vervoer 2021 **
Windenergie op land Totaal energietoepassingen 2021 ** 38.002 1,89
Windenergie op land Elektriciteit 2021 ** 38.002 1,89
Windenergie op land Warmte 2021 **
Windenergie op land Vervoer 2021 **
Windenergie op zee Totaal energietoepassingen 2021 ** 30.615 1,53
Windenergie op zee Elektriciteit 2021 ** 30.615 1,53
Windenergie op zee Warmte 2021 **
Windenergie op zee Vervoer 2021 **
Totaal zonne-energie Totaal energietoepassingen 2021 ** 42.547 2,12
Totaal zonne-energie Elektriciteit 2021 ** 41.383 2,06
Totaal zonne-energie Warmte 2021 ** 1.164 0,06
Totaal zonne-energie Vervoer 2021 **
Zonnestroom Totaal energietoepassingen 2021 ** 41.383 2,06
Zonnestroom Elektriciteit 2021 ** 41.383 2,06
Zonnestroom Warmte 2021 **
Zonnestroom Vervoer 2021 **
Zonnewarmte Totaal energietoepassingen 2021 ** 1.164 0,06
Zonnewarmte Elektriciteit 2021 **
Zonnewarmte Warmte 2021 ** 1.164 0,06
Zonnewarmte Vervoer 2021 **
Totaal aardwarmte en bodemenergie Totaal energietoepassingen 2021 ** 11.847 0,59
Totaal aardwarmte en bodemenergie Elektriciteit 2021 **
Totaal aardwarmte en bodemenergie Warmte 2021 ** 11.847 0,59
Totaal aardwarmte en bodemenergie Vervoer 2021 **
Aardwarmte Totaal energietoepassingen 2021 ** 6.327 0,32
Aardwarmte Elektriciteit 2021 **
Aardwarmte Warmte 2021 ** 6.327 0,32
Aardwarmte Vervoer 2021 **
Bodemwarmte Totaal energietoepassingen 2021 ** 5.519 0,28
Bodemwarmte Elektriciteit 2021 **
Bodemwarmte Warmte 2021 ** 5.519 0,28
Bodemwarmte Vervoer 2021 **
Buitenluchtwarmte Totaal energietoepassingen 2021 ** 10.680 0,53
Buitenluchtwarmte Elektriciteit 2021 **
Buitenluchtwarmte Warmte 2021 ** 10.680 0,53
Buitenluchtwarmte Vervoer 2021 **
Totaal biomassa Totaal energietoepassingen 2021 ** 126.735 6,32
Totaal biomassa Elektriciteit 2021 ** 36.670 1,83
Totaal biomassa Warmte 2021 ** 63.678 3,17
Totaal biomassa Vervoer 2021 ** 26.386 1,32
Afvalverbrandingsinstallaties Totaal energietoepassingen 2021 ** 18.418 0,92
Afvalverbrandingsinstallaties Elektriciteit 2021 ** 7.949 0,40
Afvalverbrandingsinstallaties Warmte 2021 ** 10.468 0,52
Afvalverbrandingsinstallaties Vervoer 2021 **
Bij- en meestoken biomassa in centrales Totaal energietoepassingen 2021 ** 27.747 1,38
Bij- en meestoken biomassa in centrales Elektriciteit 2021 ** 24.401 1,22
Bij- en meestoken biomassa in centrales Warmte 2021 ** 3.346 0,17
Bij- en meestoken biomassa in centrales Vervoer 2021 **
Totaal biomassa huishoudens Totaal energietoepassingen 2021 ** 16.188 0,81
Totaal biomassa huishoudens Elektriciteit 2021 **
Totaal biomassa huishoudens Warmte 2021 ** 16.188 0,81
Totaal biomassa huishoudens Vervoer 2021 **
Biomassa huishoudens, openhaarden Totaal energietoepassingen 2021 ** 1.844 0,09
Biomassa huishoudens, openhaarden Elektriciteit 2021 **
Biomassa huishoudens, openhaarden Warmte 2021 ** 1.844 0,09
Biomassa huishoudens, openhaarden Vervoer 2021 **
Biomassa huishoudens, inzethaarden Totaal energietoepassingen 2021 ** 2.239 0,11
Biomassa huishoudens, inzethaarden Elektriciteit 2021 **
Biomassa huishoudens, inzethaarden Warmte 2021 ** 2.239 0,11
Biomassa huishoudens, inzethaarden Vervoer 2021 **
Biomassa huishoudens, houtkachels Totaal energietoepassingen 2021 ** 9.780 0,49
Biomassa huishoudens, houtkachels Elektriciteit 2021 **
Biomassa huishoudens, houtkachels Warmte 2021 ** 9.780 0,49
Biomassa huishoudens, houtkachels Vervoer 2021 **
Biomassa huishoudens, pelletkachels Totaal energietoepassingen 2021 ** 2.053 0,10
Biomassa huishoudens, pelletkachels Elektriciteit 2021 **
Biomassa huishoudens, pelletkachels Warmte 2021 ** 2.053 0,10
Biomassa huishoudens, pelletkachels Vervoer 2021 **
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Totaal energietoepassingen 2021 ** 270 0,01
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Elektriciteit 2021 **
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Warmte 2021 ** 270 0,01
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Vervoer 2021 **
Totaal biomassaketels bedrijven Totaal energietoepassingen 2021 ** 23.773 1,19
Totaal biomassaketels bedrijven Elektriciteit 2021 ** 1.975 0,10
Totaal biomassaketels bedrijven Warmte 2021 ** 21.797 1,09
Totaal biomassaketels bedrijven Vervoer 2021 **
Biomassaketels bedrijven, WKK Totaal energietoepassingen 2021 ** 10.624 0,53
Biomassaketels bedrijven, WKK Elektriciteit 2021 ** 1.975 0,10
Biomassaketels bedrijven, WKK Warmte 2021 ** 8.648 0,43
Biomassaketels bedrijven, WKK Vervoer 2021 **
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het bruto eindverbruik (absoluut en relatief) van hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie is energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. Het is energie uit natuurlijke processen die constant wordt aangevuld. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar energiebron/techniek en naar toepassing (elektriciteit, warmte en vervoer).

Het bruto eindverbruik van hernieuwbare energie als percentage van het totale bruto eindverbruik wordt gebruikt als doel voor het Europese en nationale beleid voor hernieuwbare energie. Afgesproken is dat het Nederlandse aandeel hernieuwbare energie, in termen van bruto eindverbruik, in 2020 gelijk moet zijn aan 14 procent.

Deze tabel richt zich op het aandeel hernieuwbare energie volgens de EU Richtlijn Hernieuwbare Energie. In het kader van deze richtlijn kunnen landen een administratieve overdracht toepassen door hernieuwbare energie te kopen van landen die meer hernieuwbare energie hebben verbruikt dan de afgesproken doelstelling. Voor 2020 heeft Nederland zo’n overdacht toegepast door hernieuwbare energie te kopen van Denemarken. Deze overdracht is in deze tabel zichtbaar gemaakt als aparte energiebron/techniek en er zijn twee totalen opgenomen; een totaal met en een totaal zonder statistische overdracht.


Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tot en met 2020, de cijfers over 2021 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 8 februari 2023
De cijfers van bij- en meestoken van biomassa in centrales zijn gewijzigd voor 2021.
Naar aanleiding van gesprekken met RVO, die de duurzaamheid van gesubsidieerde vaste biomassa voor energietoepassingen waarborgt, is gebleken dat de vaste biomassa die in 2021 voor bij- en meestoken is ingezet voor 100% voldoet aan RED II criteria voor duurzaamheid van biomassa. Hierdoor is het bruto eindverbruik van de biomassa voor bij- en meestoken 14 PJ hoger dan bij de update van december 2022 en komt het aandeel hernieuwbare energie 0,7 procentpunt hoger uit.
RED II is de herziene EU Richtlijn Hernieuwbare energie welke in 2021 van kracht is geworden.

Wijzigingen per 15 december 2022:
Nader voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.
Alleen de vaste en gasvormige biomassa die aan de duurzaamheidscriteria van de vernieuwde EU-Richtlijn Hernieuwbare energie (REDII) voldoet is meegenomen om het bruto eindverbruik van deze energiebronnen te berekenen in 2021.
Cijfers van 2020 en eerder zijn volgens RED I berekend en worden niet meer aangepast conform de afspraak met Eurostat. Hierdoor kunnen er inconsistenties met andere tabellen ontstaan waar wel updates worden doorgevoerd.

Wijzigingen per juni 2022:
Nader voorlopige cijfers over 2021 toegevoegd.
Vanaf verslagjaar 2021 gelden er in het kader van de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie (REDII) nieuwe duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa verbruikt in installaties boven een bepaalde vermogensgrens. Of de biomassa die in Nederland verbruikt wordt aan deze nieuwe duurzaamheidscriteria voldoet is momenteel onduidelijk. Voor gevallen waar deze onduidelijkheid van toepassing is wordt daarom een punt “.” weergegeven.


Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers over het bruto eindverbruik van hernieuwbare energie op hoofdlijnen over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in mei. Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.

In december worden alle cijfers over het verbruik van hernieuwbare energie in het voorafgaande jaar gepubliceerd. Deze cijfers behouden de status nader voorlopig, definitieve cijfers verschijnen in december van het tweede jaar na het verslagjaar. Belangrijkste (verwachte) wijzigingen tussen nader voorlopig in december en definitief een jaar later zijn de cijfers over zonnestroom. Ook kunnen de cijfers over het aandeel in het totale energieverbruik van Nederland door het beschikbaar komen van bijgestelde cijfers over totaal energieverbruik nog worden gewijzigd.


Toelichting onderwerpen

Bruto eindverbruik
Het door gebruik opmaken van energie door eindgebruikers. Hierna resteert geen nuttig bruikbare energiedrager. Het verbruik van elektriciteit en warmte door elektriciteitsproductiebedrijven en de distributieverliezen van elektriciteit en warmte is daarbij opgeteld. Eindgebruikers zijn de sectoren industrie (exclusief raffinaderijen), huishoudens, diensten, landbouw, visserij en vervoer.

In deze tabel wordt als eenheid de TeraJoule (TJ) gebruikt. Dit is 1 000 000 000 000 joule (een 1 met 12 nullen). Een joule is een eenheid van energie die overeenkomt met 0,24 calorie. Een TJ komt overeen met 31 600 kubieke meter aardgas of 278 000 kilowattuur elektriciteit.
Bruto eindverbruik relatief
Bruto eindverbruik van hernieuwbare energie als percentage van het totaal bruto energetisch eindverbruik, berekend volgens definities uit de EU Richtlijn Hernieuwbare Energie van 2009.

Het door gebruik opmaken van energie door eindgebruikers. Hierna resteert geen nuttig bruikbare energiedrager. Het verbruik van elektriciteit en warmte door elektriciteitsproductiebedrijven en de distributieverliezen van elektriciteit en warmte is daarbij opgeteld. Eindgebruikers zijn de sectoren industrie (exclusief raffinaderijen), huishoudens, diensten, landbouw, visserij en vervoer.