Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

Bron/techniek Energietoepassingen Perioden Bruto eindverbruik (TJ) Bruto eindverbruik relatief (% van totaal eindverbruik energie)
Totaal windenergie Totaal energietoepassingen 2021 ** 68.448 3,41
Windenergie op land Totaal energietoepassingen 2021 ** 37.832 1,88
Windenergie op zee Totaal energietoepassingen 2021 ** 30.615 1,52
Totaal zonne-energie Totaal energietoepassingen 2021 ** 41.972 2,09
Totaal aardwarmte en bodemenergie Totaal energietoepassingen 2021 ** 11.776 0,59
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het bruto eindverbruik (absoluut en relatief) van hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie is energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. Het is energie uit natuurlijke processen die constant wordt aangevuld. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar energiebron/techniek en naar toepassing (elektriciteit, warmte en vervoer).

Het bruto eindverbruik van hernieuwbare energie als percentage van het totale bruto eindverbruik wordt gebruikt als doel voor het Europese en nationale beleid voor hernieuwbare energie. Afgesproken is dat het Nederlandse aandeel hernieuwbare energie, in termen van bruto eindverbruik, in 2020 gelijk moet zijn aan 14 procent.

Deze tabel richt zich op het aandeel hernieuwbare energie volgens de EU Richtlijn Hernieuwbare Energie. In het kader van deze richtlijn kunnen landen een administratieve overdracht toepassen door hernieuwbare energie te kopen van landen die meer hernieuwbare energie hebben verbruikt dan de afgesproken doelstelling. Voor 2020 heeft Nederland zo’n overdacht toegepast door hernieuwbare energie te kopen van Denemarken. Deze overdracht is in deze tabel zichtbaar gemaakt als aparte energiebron/techniek en er zijn twee totalen opgenomen; een totaal met en een totaal zonder statistische overdracht.


Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tot en met 2019, nader voorlopig voor het verslagjaar 2020 en 2021.

Wijzigingen per juni 2022:
Nader voorlopige cijfers over 2021 toegevoegd.
Vanaf verslagjaar 2021 gelden er in het kader van de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie (2018) nieuwe duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa verbruikt in installaties boven een bepaalde vermogensgrens. Of de biomassa die in Nederland verbruikt wordt aan deze nieuwe duurzaamheidscriteria voldoet is momenteel onduidelijk. Voor gevallen waar deze onduidelijkheid van toepassing is wordt daarom een punt “.” weergegeven.


Wijzigingen per 12 januari 2022:
De statistische overdracht en de totalen met en zonder statistische overdracht zijn toegevoegd aan de tabel als aparte bron/techniek.

Wijzigingen per 10 december 2021:
Definitieve cijfers over 2019 en nader voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.
De cijfers voor het aandeel hernieuwbare energie 2015 t/m 2018 zijn gereviseerd vanwege een aanpassing van de noemer als gevolg van een revisie in de Energiebalans waardoor het energieverbruik van de hoogovens verschuift van finaal energieverbruik naar eigen verbruik. Hierdoor neemt de noemer ongeveer 10 PJ af, waardoor het aandeel hernieuwbare energie voor die jaren tussen de 0,2 en de 1,1% toeneemt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers over het bruto eindverbruik van hernieuwbare energie op hoofdlijnen over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in mei. Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.

In december worden alle cijfers over het verbruik van hernieuwbare energie in het voorafgaande jaar gepubliceerd. Deze cijfers krijgen in december de status definitief, echter de cijfers over het aandeel in het totale energieverbruik van Nederland kunnen door het beschikbaar komen van bijgestelde cijfers over totaal energieverbruik nog worden gewijzigd.

Toelichting onderwerpen

Bruto eindverbruik
Het door gebruik opmaken van energie door eindgebruikers. Hierna resteert geen nuttig bruikbare energiedrager. Het verbruik van elektriciteit en warmte door elektriciteitsproductiebedrijven en de distributieverliezen van elektriciteit en warmte is daarbij opgeteld. Eindgebruikers zijn de sectoren industrie (exclusief raffinaderijen), huishoudens, diensten, landbouw, visserij en vervoer.

In deze tabel wordt als eenheid de TeraJoule (TJ) gebruikt. Dit is 1 000 000 000 000 joule (een 1 met 12 nullen). Een joule is een eenheid van energie die overeenkomt met 0,24 calorie. Een TJ komt overeen met 31 600 kubieke meter aardgas of 278 000 kilowattuur elektriciteit.
Bruto eindverbruik relatief
Bruto eindverbruik van hernieuwbare energie als percentage van het totaal bruto energetisch eindverbruik, berekend volgens definities uit de EU Richtlijn Hernieuwbare Energie van 2009.

Het door gebruik opmaken van energie door eindgebruikers. Hierna resteert geen nuttig bruikbare energiedrager. Het verbruik van elektriciteit en warmte door elektriciteitsproductiebedrijven en de distributieverliezen van elektriciteit en warmte is daarbij opgeteld. Eindgebruikers zijn de sectoren industrie (exclusief raffinaderijen), huishoudens, diensten, landbouw, visserij en vervoer.