Prognose personen met een migratieachtergrond, 2020-2070

Prognose personen met een migratieachtergrond, 2020-2070

Migratieachtergrond Generatie Perioden Bevolking op 1 januari (aantal) Levend geboren kinderen (aantal) Overledenen (aantal) Buitenlandse migratie Immigratie (aantal) Buitenlandse migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Totaal niet-Nederlandse achtergrond Totaal niet-Nederlandse achtergrond 2020 44.695 22.476 187.726 131.643 56.083
Totaal niet-Nederlandse achtergrond Totaal niet-Nederlandse achtergrond 2030 5.323.513 59.085 27.294 276.547 206.701 69.846
Totaal niet-Nederlandse achtergrond Totaal niet-Nederlandse achtergrond 2040 6.273.964 62.673 33.592 273.972 214.037 59.935
Totaal niet-Nederlandse achtergrond Totaal niet-Nederlandse achtergrond 2050 7.127.393 64.855 40.681 275.022 217.760 57.262
Totaal niet-Nederlandse achtergrond Totaal niet-Nederlandse achtergrond 2060 7.917.194 68.826 48.503 276.247 220.013 56.234
Totaal niet-Nederlandse achtergrond Totaal niet-Nederlandse achtergrond 2070 8.661.451 71.665 56.258 277.360 221.732 55.628
Westerse migratieachtergrond Totaal niet-Nederlandse achtergrond 2020 16.061 15.579 118.072 90.532 27.539
Westerse migratieachtergrond Totaal niet-Nederlandse achtergrond 2030 2.265.871 23.549 17.217 165.086 130.600 34.486
Westerse migratieachtergrond Totaal niet-Nederlandse achtergrond 2040 2.635.164 25.717 19.080 160.598 132.893 27.705
Westerse migratieachtergrond Totaal niet-Nederlandse achtergrond 2050 2.972.880 27.272 20.164 160.791 134.461 26.330
Westerse migratieachtergrond Totaal niet-Nederlandse achtergrond 2060 3.307.445 29.332 21.523 161.329 135.398 25.930
Westerse migratieachtergrond Totaal niet-Nederlandse achtergrond 2070 3.647.444 30.748 22.348 161.777 136.149 25.628
Niet-westerse migratieachtergrond Totaal niet-Nederlandse achtergrond 2020 28.635 6.896 69.654 41.113 28.542
Niet-westerse migratieachtergrond Totaal niet-Nederlandse achtergrond 2030 3.057.644 35.536 10.077 111.461 76.104 35.358
Niet-westerse migratieachtergrond Totaal niet-Nederlandse achtergrond 2040 3.638.801 36.957 14.512 113.374 81.143 32.231
Niet-westerse migratieachtergrond Totaal niet-Nederlandse achtergrond 2050 4.154.511 37.583 20.518 114.231 83.300 30.931
Niet-westerse migratieachtergrond Totaal niet-Nederlandse achtergrond 2060 4.609.749 39.493 26.981 114.918 84.616 30.303
Niet-westerse migratieachtergrond Totaal niet-Nederlandse achtergrond 2070 5.014.005 40.917 33.910 115.583 85.583 30.002
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognoses van de bevolking naar migratieachtergrond in Nederland, het aantal levend geboren kinderen met een tweede generatie migratieachtergrond, de buitenlandse migratie van personen met een eerste generatie migratieachtergrond en het aantal overledenen van de personen met een eerste en tweede generatie migratieachtergrond in Nederland. Alle cijfers zijn ook uitgesplitst naar westers en niet-westers.

Gegevens beschikbaar: 2020-2070

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 15 december 2023:
Deze tabel is stopgezet. Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 16 december 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2020 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2023 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van de bevolkingsontwikkeling naar herkomstland.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Levend geboren kinderen
Levend geboren kinderen van de tweede generatie.

Levend geboren kinderen
Kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder.
Overledenen
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Buitenlandse migratie
De buitenlandse migratie heeft betrekking op personen die zich in Nederland vestigen (immigratie) of inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen (emigratie).
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland voor een termijn van ten minste vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland voor een termijn van ten minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.

Administratieve afvoering
Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Administratieve opneming
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.