Voortijdig schoolverlaters; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Voortijdig schoolverlaters; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Onderwijssoort Perioden Leerlingen (aantal) Voortijdig schoolverlaters (aantal) Niet-voortijdig schoolverlaters (aantal) Voortijdig schoolverlaters (percentage) (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal onderwijs 2019/20* 1.321.950 26.160 1.295.790 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Nederlandse achtergrond Totaal onderwijs 2019/20* 988.110 15.850 972.250 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal westerse migratieachtergrond Totaal onderwijs 2019/20* 88.650 2.180 86.470 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal niet-westerse migratieachtergrond Totaal onderwijs 2019/20* 245.190 8.120 237.070 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1e gen niet-westerse migratieachtergrond Totaal onderwijs 2019/20* 45.790 2.680 43.110 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2e gen niet-westerse migratieachtergrond Totaal onderwijs 2019/20* 199.400 5.440 193.960 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Turkije Totaal onderwijs 2019/20* 42.790 1.270 41.510 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Marokko Totaal onderwijs 2019/20* 53.530 1.570 51.960 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Suriname Totaal onderwijs 2019/20* 30.420 950 29.460 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal onderwijs 2019/20* 16.130 650 15.480 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige niet-westerse migratieachterg... Totaal onderwijs 2019/20* 102.330 3.670 98.660 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en onderwijssoort.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012/'13.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen per 7 mei 2021:
De definitieve cijfers over het schoolaar 2018/'19 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2019/'20 zijn toegevoegd.

Na een stijging de afgelopen jaren is in het schooljaar 2019/20 het aantal voortijdig schoolverlaters afgenomen. Vermoedelijk is dit een gevolg van de coronacrisis. Hierdoor was de gediplomeerde uitstroom uit onderwijs hoger (hoger slagingspercentage in het voortgezet onderwijs in schooljaar 2019/’20) en de ongediplomeerde uitstroom uit onderwijs lager (leerlingen gingen door in onderwijs).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2022 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2019/'20 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/’21 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Leerlingen
Leerlingen die op 1 oktober van een schooljaar staan ingeschreven in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs én die op dat moment en op 1 oktober van het volgend schooljaar staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Let op, door te kiezen voor leerlingen die op beide momenten staan ingeschreven in de GBA, wijkt het aantal leerlingen in de onderzoekspopulatie af van het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.

Voortijdig schoolverlaters
Leerlingen die in een gegeven jaar het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie. Het gaat hierbij dus om de jaarlijkse aanwas. De periode 2016/’17, bijvoorbeeld, beschrijft leerlingen die op 1 oktober 2016 staan ingeschreven in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en op 1 oktober 2017 het onderwijs zonder startkwalificatie hebben verlaten. Een leerling beschikt over een startkwalificatie met een havo- of vwo-diploma of met een mbo-2 diploma. Een vmbo-diploma of een mbo-1 diploma volstaat niet als startkwalificatie. Een in Nederland gangbare leeftijdsgrens is 23 jaar bij schoolverlaten. Dat wil zeggen dat personen die bij schoolverlaten 23 jaar of ouder zijn en niet beschikken over een startkwalificatie niet tot de voortijdig schoolverlaters worden gerekend. In deze StatLinetabel is de leeftijdsgrens van 23 jaar gehanteerd bij de definitie van voortijdig schoolverlaters.
De Europese definitie van voortijdig schoolverlaters gaat uit van het totale volume in plaats van de jaarlijkse aanwas. Bij de Europese doelstelling om het aantal schoolverlaters terug te dringen wordt gekeken naar het totaal aantal niet-onderwijsvolgende personen van 18 tot 25 jaar zonder startkwalificatie.
Niet-voortijdig schoolverlaters
Aantal leerlingen dat op 1 oktober van het volgend schooljaar onderwijs volgt of dat geen onderwijs meer volgt, maar in het bezit is van een startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
Voortijdig schoolverlaters (percentage)
Percentage leerlingen dat op 1 oktober van het volgend schooljaar het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
Er is gepercenteerd op het totaal aantal leerlingen in de betreffende (sub)groep van het totaal aantal leerlingen.