Medisch geschoolden; arbeidspositie, werkkring, specialisme, vanaf 1999

Medisch geschoolden; arbeidspositie, werkkring, specialisme, vanaf 1999

Geslacht Leeftijd Beroepen en specialismen Perioden Totaal BIG-geregistreerd Bekende arbeidspositie Totaal bekende arbeidspositie (aantal) Bekende arbeidspositie Werkzame medisch geschoolden Totaal werkzaam (aantal) Bekende arbeidspositie Werkzame medisch geschoolden Werkzaam naar sector Werkzaam in de zorg (aantal) Bekende arbeidspositie Werkzame medisch geschoolden Werkzaam naar sector Werkzaam in zorgverwante takken (aantal) Bekende arbeidspositie Werkzame medisch geschoolden Werkzaam naar sector Uitzendbranche (aantal) Bekende arbeidspositie Werkzame medisch geschoolden Werkzaam naar sector Werkzaam buiten de zorg (aantal) Bekende arbeidspositie Werkzame medisch geschoolden Werkzaam naar sector Werkkring onbekend (aantal) Bekende arbeidspositie Werkzame medisch geschoolden Positie in de werkkring Werknemer (aantal) Bekende arbeidspositie Werkzame medisch geschoolden Positie in de werkkring Zelfstandige (aantal) Bekende arbeidspositie Werkzame medisch geschoolden Positie in de werkkring Werknemer en zelfstandige (aantal) Bekende arbeidspositie Werkzame medisch geschoolden Arbeidsbetrekkingen Een arbeidsbetrekking (aantal) Bekende arbeidspositie Werkzame medisch geschoolden Arbeidsbetrekkingen Twee arbeidsbetrekkingen (aantal) Bekende arbeidspositie Werkzame medisch geschoolden Arbeidsbetrekkingen Drie of meer arbeidsbetrekkingen (aantal) Bekende arbeidspositie Niet werkzaam (aantal) Onbekende arbeidspositie Niet wonend en niet werkend in Nederland
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen 2018* 358.610 348.430 322.775 287.860 14.970 3.320 12.780 3.845 248.190 54.370 20.215 277.960 40.520 4.300 25.650 5.035 5.145
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal apothekers 2018* 5.560 5.350 5.060 1.145 3.215 100 570 35 3.700 1.065 295 4.415 595 50 290 95 115
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal artsen 2018* 70.730 66.670 62.800 55.675 3.040 495 2.405 1.180 36.760 21.610 4.430 54.495 7.545 755 3.870 1.840 2.220
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal medisch specialisten 2018* 25.115 23.360 21.980 20.475 310 15 730 450 11.280 8.710 1.990 18.260 3.390 330 1.380 930 825
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal specialisten (excl. psychiaters) 2018* 21.355 19.835 18.590 17.315 210 15 670 380 9.295 7.920 1.375 15.710 2.645 235 1.245 780 740
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychiaters 2018* 3.760 3.525 3.390 3.155 100 0 60 75 1.985 795 615 2.555 740 95 135 150 85
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal sociaal geneeskundige artsen 2018* 3.235 3.155 2.995 1.710 875 25 335 50 1.935 735 325 2.505 450 40 160 40 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal fysiotherapeuten 2018* 38.105 36.705 34.245 29.765 965 290 2.415 810 20.925 10.585 2.735 28.245 5.380 620 2.465 630 765
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal GZ-psychologen 2018* 15.345 15.090 14.485 12.925 485 95 765 215 8.610 3.535 2.340 11.320 2.845 320 605 135 115
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychotherapeuten 2018* 4.710 4.630 4.445 4.110 70 10 145 115 1.610 1.830 1.010 3.205 1.105 135 180 50 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal tandartsen 2018* 11.205 9.995 9.465 8.780 210 5 270 200 870 8.115 475 8.460 905 100 530 920 290
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal verloskundigen 2018* 4.620 4.455 4.175 3.830 110 15 140 80 1.430 2.365 380 3.600 525 50 280 80 85
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal verpleegkundigen 2018* 211.745 208.920 191.355 174.625 6.930 2.325 6.185 1.295 175.140 6.775 9.440 166.430 22.535 2.390 17.565 1.280 1.545
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal physician assistants 2018* 1.030 1.025 1.015 990 20 0 10 0 945 20 50 850 150 20 10 5 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het aantal medisch geschoolden (gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register), hun arbeidspositie en positie in de werkkring in een verslagjaar.
De medisch geschoolden zijn onderverdeeld in een aantal beroepen, inclusief de specialismen per beroep, aan de hand van het BIG-register.
De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd en geslacht.
Medisch geschoolden waarvan de arbeidspositie onbekend is of waarvan bekend is dat ze op de peildatum niet in Nederland woonden of werkten zijn als aparte groepen in de tabel opgenomen. Door toevoeging van deze groepen sluit de populatie medisch geschoolden aan op het aantal medisch geschoolden uit het BIG-register zelf.

Medisch geschoolden kunnen meerdere bevoegdheden hebben. Hierdoor kan de som van de detailgegevens afwijken van het totaal.

In 2014 is een sterke daling te zien van het aantal geregistreerde verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten in het BIG-register. Dit is het gevolg van een verplichte herregistratie en strengere werkervaringseisen.
In 2017 is een daling te zien in het aantal geregistreerde tandartsen, apothekers, gezondheidszorg psychologen en psychotherapeuten als gevolg van verplichte herregistratie.
In 2018 is een daling te zien van basisartsen als gevolg van verplichte herregistratie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het meest recente jaar; deze zijn voorlopig.
Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is vanaf 2012 de laatste vrijdag voor kerst. Voor eerdere verslagjaren is het peilmoment de laatste vrijdag in september.

Wijzigingen per 9 juli 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is een afgeslankte voortzetting van de oude tabel over medisch geschoolden die nu in het archief is geplaatst.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude tabel:
- De deeltijdfactor van de medisch geschoolden actief als werknemer is als onderwerp weggelaten;
- bij de arbeidspositie zijn de niet-werkzamen niet verder ingedeeld naar categorieën (Arbeidsongeschikt, Uitkering, Pensioen of Geen inkomen)
- sectorindeling van de werkzamen in de zorg is achterwege gelaten.
- Medisch geschoolden waarvan de arbeidspositie onbekend is of waarvan bekend is dat ze op de peildatum niet in Nederland woonden of werkten zijn als aparte groepen in de tabel toegevoegd. Hiermee staan de cijfers nu beter in relatie tot de totalen uit het BIG-register zelf.

Zie voor de andere tabellen over medisch geschoolden naar sociaaleconomische categorie (voornaamste inkomstenbron), sector, leeftijd, geslacht, regio, uren per week voor personen in loondienst met cijfers vanaf 2013, de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal 2021 zullen cijfers voor verslagjaar 2019 worden toegevoegd en 2018 definitief worden.

Toelichting onderwerpen

Totaal BIG-geregistreerd
Gediplomeerde zorgverleners (medici en paramedici) die staan ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Gezondheidszorg). Beroepen of functies die niet in het BIG-register zijn opgenomen, zijn ook in deze tabel niet opgenomen.

Bekende arbeidspositie
Medisch geschoolden met bekende arbeidspositie.
Gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register waarvan gegevens over de arbeidspositie door koppeling met het Sociaal Statistisch Bestand bekend is.
Het overgrote meerendeel van 'Totaal BIG-geregistreerd' kon gekoppeld worden. Niet gekoppeld zijn voornamelijk zorgverleners uit het buitenland waarvan het burger service nummer (BSN) nog ontbreekt in het BIG-register. Deze zijn te vinden in een aparte categorie 'Onbekende arbeidspositie'.
Er zijn ook personen die wel gekoppeld zijn maar waarvan bekend is dat ze op de peildatum geëmigreerd of overleden zijn. Deze hebben een aparte categorie 'Niet wonend en werkend in Nederland' en tellen niet mee bij 'Bekende arbeidspositie'.
Totaal bekende arbeidspositie
Medisch geschoolden met bekende arbeidspositie.
Gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register waarvan gegevens over de arbeidspositie door koppeling met het Sociaal Statistisch Bestand bekend is.
Het overgrote meerendeel van 'Totaal BIG-geregistreerd' kon gekoppeld worden. Niet gekoppeld zijn voornamelijk zorgverleners uit het buitenland waarvan het burger service nummer (BSN) nog ontbreekt in het BIG-register.
Werkzame medisch geschoolden
Arbeidspositie
Indeling van de bevolking in:
- werkzame beroepsbevolking,
- werkloze beroepsbevolking,
- niet-beroepsbevolking.

De arbeidspositie in deze tabel heeft alleen betrekking op de BIG-geregistreerde medisch geschoolden en is onderverdeeld in ‘Werkzaam’ en ‘Niet werkzaam.

Een werkzame medisch geschoolde is ingedeeld aan de hand van zijn of haar primaire arbeidsbetrekking, d.w.z. de betrekking waarmee de persoon het hoogste jaarinkomen verdiende. Deze primaire arbeidsbetrekking kan binnen of buiten de zorgsector zijn. De categorie ‘Werkzaam’ is in deze tabel daarom verder uitgesplitst naar enerzijds ‘Werkzaam in de zorg’ zonder verdere uitsplitsing en anderzijds ‘Werkzaam elders’ met verdere uitsplitsing.
Een niet-werkzame medisch geschoolde is ingedeeld in de categorie ‘Niet werkzaam’. De categorie ‘Niet werkzaam’ is in deze tabel niet verder uitgesplitst.
Totaal werkzaam
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Werkzaam naar sector
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Werkzaam in de zorg
Personen die een arbeidsbetrekking hebben binnen de Nederlandse zorg- en welzijnssector. Deze wordt gedefinieerd door de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) als organisaties met een SBI-code beginnend met 86, 87 of 88 (SBI 2008).
SBI 86-88 omvat ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, medische en tandheelkundige praktijken, paramedische praktijken en overige gezondheidszorg, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang, jeugdzorg, kinderopvang en welzijnszorg.
Werkzaam in zorgverwante takken
De categorie zorgverwante takken omvat zorgaanbod dat niet direct binnen de Nederlandse gezondheids- en welzijnszorg valt, maar waar wel werkzame zorgprofessionals verwacht mogen worden, zoals het onderwijs, de overheid of zorgondersteunende bedrijven zoals zorgverzekeraars of de farmaceutische industrie.
Uitzendbranche
Werkzaam buiten de zorg
Werkkring onbekend
De categorie werkkring onbekend omvat personen van wie niet bekend is in welke sector zij betaalde arbeid uitoefenen.
Positie in de werkkring
Positie in de werkkring
Indeling van personen naar de wijze waarop ze op de arbeidsmarkt actief zijn. Hierbij worden de volgende posities onderscheiden:
- Werknemer met een vaste reguliere baan;
- Werknemer met een flexibele of tijdelijke baan;
- Een persoon die arbeid verricht voor eigen rekening of risico:
-- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer), of
-- als directeur-grootaandeelhouder (dga), of
-- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
-- als overige zelfstandige (bijvoorbeeld in een zelfstandig uitgeoefend beroep).

In deze tabel over medisch geschoolden zijn de hierboven genoemde posities samengevat in de categorieën ‘Werknemer’, ‘Zelfstandige’ of beide. Daarnaast is er nog de categorie Niet werkzaam. Indien een persoon meerdere arbeidsbetrekkingen heeft op het peilmoment, waarbij beide posities (zowel werknemer als zelfstandige en/of dga) in de werkkring voorkomen, dan valt deze persoon in de categorie 'Werknemer en zelfstandige'.
Noot: of een zelfstandige (zelfstandig ondernemer, dga, meewerkend gezinslid, overige zelfstandige) ook zelfstandige is op het exacte peilmoment is niet te bepalen; als de persoon in het verslagjaar belastingaangifte als zelfstandige heeft gedaan telt het mee als arbeidsbetrekking van een zelfstandige. Ook een aangifte van 'overige arbeid' (ongeacht het bedrag) telt hier mee als arbeidsbetrekking van zelfstandige.

Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat. Directeur-grootaandeelhouders vallen in deze tabel buiten deze categorie.

Zelfstandige
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga), oftewel (mede)eigenaar van een bedrijf die als directeur in loondienst is van het (eigen) bedrijf,
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid zonder schriftelijke overeenkomst (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige; tot deze categorie behoren onder meer personen met resultaat uit overige werkzaamheden, zoals freelancers.
Werknemer en zelfstandige
Persoon heeft een of meerdere arbeidsbetrekkingen als werknemer, en is actief als zelfstandige en/of directeur-grootaandeelhouder.
Arbeidsbetrekkingen
In deze tabel wordt uitgegaan van de primaire arbeidsbetrekking van een BIG-geregistreerde persoon, dat wil zeggen de arbeidsbetrekking waarmee de medisch geschoolde op het peilmoment het hoogste jaarinkomen vergaarde. Een persoon kan echter op het peilmoment meerdere banen als werknemer hebben, en mogelijk daarnaast werkzaam zijn als zelfstandige of freelancer. De som van deze betrekkingen op het peilmoment geeft het aantal arbeidsbetrekkingen van een persoon weer. Deze arbeidsbetrekkingen hoeven niet in de gezondheidszorg te liggen; een medisch geschoolde kan als primaire of secundaire arbeidsbetrekking elk ander beroep uitoefenen.
Een arbeidsbetrekking
Persoon heeft één enkele arbeidsbetrekking.
Twee arbeidsbetrekkingen
Persoon heeft naast zijn of haar primaire arbeidsbetrekking nog een andere betaalde arbeidsbetrekking.
Drie of meer arbeidsbetrekkingen
Persoon heeft naast zijn of haar primaire arbeidsbetrekking nog twee of meer andere betaalde arbeidsbetrekkingen.
Niet werkzaam
Persoon die in een situatie verkeert waardoor hij of zij geen betaalde arbeid kan of wil verrichten.
Onbekende arbeidspositie
Medisch geschoolden met onbekende arbeidspositie.
Gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register waarvan gegevens over de arbeidspositie ontbreken. Deze groep bestaat grotendeels uit buitenlandse zorgverleners waarvan het burger service nummer (BSN) nog ontbreekt in het BIG-register.
Het is mogelijk dat een deel van deze groep wel werkzaam is in Nederland, we weten alleen niet waar.
Niet wonend en niet werkend in Nederland
Gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register waarvan gegevens over de arbeidspositie door koppeling met het Sociaal Statistisch Bestand bekend is, maar waarvan bekend is dat ze op de peildatum geëmigreerd of overleden zijn. Als echter van geëmigreerden bekend is dat ze in Nederland werken tellen ze mee bij 'Bekende arbeidspositie'.