Kosten en financiering van het milieubeheer

Kosten en financiering van het milieubeheer

Sectoren Milieudomeinen Perioden Aanbod milieudiensten Totale aanbod milieudiensten (mln euro) Aanbod milieudiensten Productie (mln euro) Aanbod milieudiensten Intermediaire consumptie (mln euro) Aanbod milieudiensten Import (mln euro) Aanbod milieudiensten Export (mln euro) Aanbod milieudiensten Belasting -/- subsidies (mln euro) Investeringen (mln euro) Transacties buitenland Ontvangsten buitenland (mln euro) Uitgaven milieubescherming (mln euro)
Totaal sectoren Totaal milieubescherming 2021 17.918 20.509 3.731 296 453 1.297 3.795 164 21.877
Totaal sectoren Lucht 2021 270 270 0 0 0 0 211 105 585
Totaal sectoren Afvalwater 2021 4.261 4.389 225 0 0 96 1.479 13 5.753
Totaal sectoren Afval 2021 9.220 11.604 3.331 296 453 1.104 1.802 0 11.022
Totaal sectoren Bodem, grond- en oppervlaktewater 2021 797 875 175 0 0 97 94 0 891
Totaal sectoren Geluid 2021 56 56 0 0 0 0 15 0 70
Totaal sectoren Natuur en landschap 2021 1.392 1.392 0 0 0 0 115 32 1.539
Totaal sectoren Straling 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal sectoren Milieu onderzoek 2021 137 137 0 0 0 0 1 0 138
Totaal sectoren Overige milieubescherming 2021 1.786 1.786 0 0 0 0 78 14 1.878
Overheid; totaal Totaal milieubescherming 2021 11.771 13.186 1.415 . . . 2.631 164 12.227
Overheid; totaal Lucht 2021 263 263 . . . . 14 105 352
Overheid; totaal Afvalwater 2021 3.761 3.875 113 . . . 1.367 13 5.033
Overheid; totaal Afval 2021 4.698 6.000 1.302 . . . 1.030 0 4.006
Overheid; totaal Bodem, grond- en oppervlaktewater 2021 228 228 . . . . 25 . 222
Overheid; totaal Geluid 2021 56 56 . . . . 3 . 51
Overheid; totaal Natuur en landschap 2021 1.031 1.031 . . . . 113 32 926
Overheid; totaal Straling 2021 0 0 . . . . 0 . 0
Overheid; totaal Milieu onderzoek 2021 137 137 . . . . 1 . 138
Overheid; totaal Overige milieubescherming 2021 1.596 1.596 . . . . 78 14 1.499
Overheid; markt Totaal milieubescherming 2021 3.754 3.754 . . . . . . .
Overheid; markt Lucht 2021 29 29 . . . . . . .
Overheid; markt Afvalwater 2021 222 222 . . . . . . .
Overheid; markt Afval 2021 3.024 3.024 . . . . . . .
Overheid; markt Bodem, grond- en oppervlaktewater 2021 32 32 . . . . . . .
Overheid; markt Geluid 2021 8 8 . . . . . . .
Overheid; markt Natuur en landschap 2021 250 250 . . . . . . .
Overheid; markt Straling 2021 0 0 . . . . . . .
Overheid; markt Milieu onderzoek 2021 0 . . . . . . . .
Overheid; markt Overige milieubescherming 2021 189 189 . . . . . . .
Bedrijven Totaal milieubescherming 2021 6.147 7.323 2.316 296 453 1.297 1.164 . 7.554
Bedrijven Lucht 2021 7 7 . . . . 197 . 233
Bedrijven Afvalwater 2021 499 514 112 . . 96 112 . 720
Bedrijven Afval 2021 4.522 5.604 2.029 296 453 1.104 772 . 5.090
Bedrijven Bodem, grond- en oppervlaktewater 2021 569 647 175 . . 97 69 . 669
Bedrijven Geluid 2021 0 0 . . . . 12 . 20
Bedrijven Natuur en landschap 2021 361 361 . . . . 2 . 443
Bedrijven Straling 2021 0 0 . . . . 0 . 0
Bedrijven Milieu onderzoek 2021 0 0 . . . . 0 . 0
Bedrijven Overige milieubescherming 2021 190 190 . . . . 0 . 379
Huishoudens Totaal milieubescherming 2021 0 . . . . . . . 2.096
Huishoudens Lucht 2021 0 . . . . . . . 0
Huishoudens Afvalwater 2021 0 . . . . . . . 0
Huishoudens Afval 2021 0 . . . . . . . 1.926
Huishoudens Bodem, grond- en oppervlaktewater 2021 0 . . . . . . . 0
Huishoudens Geluid 2021 0 . . . . . . . 0
Huishoudens Natuur en landschap 2021 0 . . . . . . . 170
Huishoudens Straling 2021 0 . . . . . . . 0
Huishoudens Milieu onderzoek 2021 0 . . . . . . . 0
Huishoudens Overige milieubescherming 2021 0 . . . . . . . 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de kosten van maatregelen ter voorkoming of bestrijding van milieuverontreiniging veroorzaakt door de economische sectoren binnen Nederland. De statistiek is een Europese Verordening en voor alle landen van de Europese Unie wettelijk verplicht. De statistiek wordt op overeenkomstige wijze door de landen van de Europese Unie samengesteld, waardoor de uitkomsten tussen landen vergeleken kunnen worden.

De voornaamste variabelen in de tabel zijn de totale Nederlandse jaarlijkse uitgaven aan milieubescherming uitgesplitst naar overheid, bedrijven en huishoudens. De overheid beslaat de lokale en centrale overheid. De bedrijven bestaan uit alle bedrijven werkzaam in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning plus de bedrijven werkzaam in de milieudienstverlening. De sectoren verkeer en landbouw zijn geen onderdeel van deze Europese statistiek.

Voorbeelden van milieubeschermende maatregelen zijn: afvalwaterzuivering voor huishoudens en bedrijven, bodemsanering, luchtfiltering in de industrie, het ophalen en verwerken van afval van huishoudens, geluid isolerende maatregelen, afvalverwering door bedrijven. De kosten en investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing vallen niet onder de statistiek Uitgaven Milieubescherming. De statistiek beslaat het totaal aan door de sectoren geleverde milieudiensten inclusief het verbruik van milieuproducten (afschrijvingen) maar niet de productie van milieuproducten zelf.

De milieukosten zijn verder onderverdeeld naar milieudomeinen: lucht, water, afval, bodem, geluid, natuur- en landschap, straling, milieuonderzoek en milieu-overig, overeenkomstig de Europese CEPA 1 t/m 9 classificatie.

De tabel is samengesteld volgens het internationale systeem van de nationale rekeningen, zoals vastgelegd in de “System of Environmental-Economic Accounting, Central Framework” en wordt jaarlijks gepubliceerd. De tabel bevat, naast de variabelen investeringen en milieu-uitgaven, de variabelen milieu-productie, finale bestedingen, Intermediaire consumptie, betaalde overdrachten van de overheid, markt productie van de overheid, belastingen en subsidies, import, export en ontvangen overdrachten door het buitenland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 31 januari 2024:
De cijfers van 2013 tot en met 2018 zijn gereviseerd in lijn met het revisiebeleid van de COFOG-gerelateerde statistieken en de Nationale Rekeningen.
De cijfers van 2019 tot en met 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over het jaar 2022 worden in het eerste kwartaal 2025 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Aanbod milieudiensten
Overzicht van de variabelen waaruit het totale aanbod aan milieudiensten in marktprijzen is opgebouwd.
Totale aanbod milieudiensten
Het totale aanbod aan milieudiensten is gelijk aan de productie minus intermediaire consumptie plus import minus export plus belastingen -/- subsidies.
Productie
Het totaal in basisprijzen aan door mark en niet-markt partijen geproduceerde milieudiensten per sector. Dit is inclusief geïmplementeerde milieubeschermende maatregelen in de industrie met als doel het bevorderen van schonere productie en het intermediaire verbruik van milieudiensten.
Intermediaire consumptie
De intermediaire consumptie door de milieudienstverlening voor de productie van milieubeschermende diensten. Dit komt overeen met het totaal door de milieudienstverlening als input verbruikte producten voor de productie van milieudiensten. De verbruikte producten kunnen andere milieudiensten zijn en andere producten dan milieudiensten.

De milieudienstverlening bestaat uit bedrijven in de volgende SBIs:
37 Afvalwaterinzameling en – behandeling; voorbereiding tot recycling
38 Afvalbehandeling en recycling
381 Inzameling van afval
382 Behandeling van afval
383 Voorbereiding tot recycling
39 Sanering en overig afvalbeheer


Import
Import van milieudiensten uit het buitenland.
Export
Export van milieudiensten naar het buitenland.
Belasting -/- subsidies
BTW en andere belastingen minus milieusubsidies ontvangen van de overheid.
Investeringen
Investeringen in milieubeschermende maatregelen per sector. Tot de milieu-investeringen van de overheid worden investeringen gerekend van provincies, waterschappen, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Milieu-uitgaven van het Rijk worden niet meegenomen als investeringen maar in zijn geheel beschouwd als jaarlijkse uitgaven (kasstelsel).
Transacties buitenland
Transacties voor aan of door het buiteland geleverde milieudiensten.
Ontvangsten buitenland
Door het buitenland ontvangen milieusubsidies van de Nederlandse overheid. Deze ontvangsten zijn onderdeel van de betaalde overdrachten.
Uitgaven milieubescherming
Uitgaven aan milieubescherming door sectoren. De uitgaven milieubescherming zijn gelijk aan het totale aanbod milieudiensten plus investeringen plus betalingen buitenland.

Voor totaal sectoren is dit het totaal in Nederland uitgegeven bedrag aan tot de statistiek behorende milieubeschermende maatregelen.