Kosten en financiering van het milieubeheer

Kosten en financiering van het milieubeheer

Sectoren Milieudomeinen Perioden Aanbod milieudiensten Totale aanbod milieudiensten (mln euro) Aanbod milieudiensten Productie (mln euro) Aanbod milieudiensten Intermediaire consumptie (mln euro) Aanbod milieudiensten Import (mln euro) Aanbod milieudiensten Export (mln euro) Aanbod milieudiensten Belasting -/- subsidies (mln euro) Investeringen (mln euro) Transacties buitenland Betalingen buitenland (mln euro) Uitgaven milieubescherming (mln euro)
Totaal sectoren Totaal milieubescherming 2018 15.237 17.130 3.146 256 412 1.409 3.983 183 19.404
Totaal sectoren Lucht 2018 210 210 0 0 0 0 170 117 497
Totaal sectoren Afvalwater 2018 3.710 3.766 180 0 0 124 1.633 16 5.358
Totaal sectoren Afval 2018 7.501 9.244 2.760 256 412 1.174 1.716 0 9.217
Totaal sectoren Bodem, grond- en oppervlaktewater 2018 778 984 206 0 0 0 88 0 866
Totaal sectoren Geluid 2018 80 80 0 0 0 0 14 0 93
Totaal sectoren Natuur en landschap 2018 1.236 1.236 0 0 0 0 187 32 1.455
Totaal sectoren Straling 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal sectoren Milieu onderzoek 2018 82 82 0 0 0 0 2 0 85
Totaal sectoren Overige milieubescherming 2018 1.640 1.528 0 0 0 112 174 19 1.833
Overheid; totaal Totaal milieubescherming 2018 9.639 10.706 1.067 . . . 2.906 183 9.212
Overheid; totaal Lucht 2018 206 206 . . . . 18 117 312
Overheid; totaal Afvalwater 2018 3.253 3.338 85 . . . 1.545 16 4.512
Overheid; totaal Afval 2018 3.515 4.496 982 . . . 982 0 1.859
Overheid; totaal Bodem, grond- en oppervlaktewater 2018 259 259 . . . . 31 . 240
Overheid; totaal Geluid 2018 80 80 . . . . 9 . 72
Overheid; totaal Natuur en landschap 2018 894 894 . . . . 144 32 824
Overheid; totaal Straling 2018 0 0 . . . . 0 . 0
Overheid; totaal Milieu onderzoek 2018 82 82 . . . . 2 . 85
Overheid; totaal Overige milieubescherming 2018 1.351 1.351 . . . . 174 19 1.308
Overheid; markt Totaal milieubescherming 2018 4.584 4.584 . . . . . . .
Overheid; markt Lucht 2018 29 29 . . . . . . .
Overheid; markt Afvalwater 2018 386 386 . . . . . . .
Overheid; markt Afval 2018 3.619 3.619 . . . . . . .
Overheid; markt Bodem, grond- en oppervlaktewater 2018 51 51 . . . . . . .
Overheid; markt Geluid 2018 16 16 . . . . . . .
Overheid; markt Natuur en landschap 2018 246 246 . . . . . . .
Overheid; markt Straling 2018 0 0 . . . . . . .
Overheid; markt Milieu onderzoek 2018 0 . . . . . . . .
Overheid; markt Overige milieubescherming 2018 236 236 . . . . . . .
Bedrijven Totaal milieubescherming 2018 5.598 6.424 2.079 256 412 1.409 1.078 . 8.399
Bedrijven Lucht 2018 4 4 . . . . 152 . 185
Bedrijven Afvalwater 2018 457 428 95 . . 124 88 . 846
Bedrijven Afval 2018 3.986 4.747 1.779 256 412 1.174 734 . 5.725
Bedrijven Bodem, grond- en oppervlaktewater 2018 519 725 206 . . . 56 . 626
Bedrijven Geluid 2018 0 0 . . . . 5 . 21
Bedrijven Natuur en landschap 2018 343 343 . . . . 43 . 471
Bedrijven Straling 2018 0 0 . . . . 0 . 0
Bedrijven Milieu onderzoek 2018 0 0 . . . . 0 . 0
Bedrijven Overige milieubescherming 2018 289 177 . . . 112 0 . 525
Huishoudens Totaal milieubescherming 2018 0 . . . . . . . 1.793
Huishoudens Lucht 2018 0 . . . . . . . 0
Huishoudens Afvalwater 2018 0 . . . . . . . 0
Huishoudens Afval 2018 0 . . . . . . . 1.633
Huishoudens Bodem, grond- en oppervlaktewater 2018 0 . . . . . . . 0
Huishoudens Geluid 2018 0 . . . . . . . 0
Huishoudens Natuur en landschap 2018 0 . . . . . . . 160
Huishoudens Straling 2018 0 . . . . . . . 0
Huishoudens Milieu onderzoek 2018 0 . . . . . . . 0
Huishoudens Overige milieubescherming 2018 0 . . . . . . . 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de kosten van maatregelen ter voorkoming of bestrijding van milieuverontreiniging veroorzaakt door de economische sectoren binnen Nederland. De statistiek is een Europese Verordening en voor alle landen van de Europese Unie wettelijk verplicht. De statistiek wordt op overeenkomstige wijze door de landen van de Europese Unie samengesteld, waardoor de uitkomsten tussen landen vergeleken kunnen worden.

De voornaamste variabelen in de tabel zijn de totale Nederlandse jaarlijkse uitgaven aan milieubescherming uitgesplitst naar overheid, bedrijven en huishoudens. De overheid beslaat de lokale en centrale overheid. De bedrijven bestaan uit alle bedrijven werkzaam in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning plus de bedrijven werkzaam in de milieudienstverlening. De sectoren verkeer en landbouw zijn geen onderdeel van deze Europese statistiek.

Voorbeelden van milieubeschermende maatregelen zijn: afvalwaterzuivering voor huishoudens en bedrijven, bodemsanering, luchtfiltering in de industrie, het ophalen en verwerken van afval van huishoudens, geluid isolerende maatregelen, afvalverwering door bedrijven. De kosten en investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing vallen niet onder de statistiek Uitgaven Milieubescherming. De statistiek beslaat het totaal aan door de sectoren geleverde milieudiensten inclusief het verbruik van milieuproducten (afschrijvingen) maar niet de productie van milieuproducten zelf.

De milieukosten zijn verder onderverdeeld naar milieudomeinen: lucht, water, afval, bodem, geluid, natuur- en landschap, straling, milieuonderzoek en milieu-overig, overeenkomstig de Europese CEPA 1 t/m 9 classificatie.

De tabel is samengesteld volgens het internationale systeem van de nationale rekeningen, zoals vastgelegd in de “System of Environmental-Economic Accounting, Central Framework” en wordt jaarlijks gepubliceerd. De tabel bevat, naast de variabelen investeringen en milieu-uitgaven, de variabelen milieu-productie, finale bestedingen, Intermediaire consumptie, betaalde overdrachten van de overheid, markt productie van de overheid, belastingen en subsidies, import, export en ontvangen overdrachten door het buitenland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 januari 2021:
De cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over het jaar 2019 worden in het vierde kwartaal 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Aanbod milieudiensten
Overzicht van de variabelen waaruit het totale aanbod aan milieudiensten in marktprijzen is opgebouwd.
Totale aanbod milieudiensten
Het totale aanbod aan milieudiensten is gelijk aan de productie minus intermediaire consumptie plus import minus export plus belastingen -/- subsidies.
Productie
Het totaal in basisprijzen aan door mark en niet-markt partijen geproduceerde milieudiensten per sector. Dit is inclusief geïmplementeerde milieubeschermende maatregelen in de industrie met als doel het bevorderen van schonere productie en het intermediaire verbruik van milieudiensten.
Intermediaire consumptie
De intermediaire consumptie door de milieudienstverlening voor de productie van milieubeschermende diensten. Dit komt overeen met het totaal door de milieudienstverlening als input verbruikte producten voor de productie van milieudiensten. De verbruikte producten kunnen andere milieudiensten zijn en andere producten dan milieudiensten.

De milieudienstverlening bestaat uit bedrijven in de volgende SBIs:
37 Afvalwaterinzameling en – behandeling; voorbereiding tot recycling
38 Afvalbehandeling en recycling
381 Inzameling van afval
382 Behandeling van afval
383 Voorbereiding tot recycling
39 Sanering en overig afvalbeheer


Import
Import van milieudiensten uit het buitenland.
Export
Export van milieudiensten naar het buitenland.
Belasting -/- subsidies
BTW en andere belastingen minus milieusubsidies ontvangen van de overheid.
Investeringen
Investeringen in milieubeschermende maatregelen per sector. Tot de milieu-investeringen van de overheid worden investeringen gerekend van provincies, waterschappen, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Milieu-uitgaven van het Rijk worden niet meegenomen als investeringen maar in zijn geheel beschouwd als jaarlijkse uitgaven (kasstelsel).
Transacties buitenland
Transacties voor aan of door het buiteland geleverde milieudiensten.
Betalingen buitenland
Betalingen door het buitenland voor milieudiensten geleverd door overheid, bedrijven en huishoudens in Nederland. Deze betalingen zijn onderdeel van de ontvangen overdrachten.
Uitgaven milieubescherming
Uitgaven aan milieubescherming door sectoren. De uitgaven milieubescherming zijn gelijk aan het totale aanbod milieudiensten plus investeringen plus betalingen buitenland.

Voor totaal sectoren is dit het totaal in Nederland uitgegeven bedrag aan tot de statistiek behorende milieubeschermende maatregelen.