Kosten en financiering van het milieubeheer

Kosten en financiering van het milieubeheer

Sectoren Milieudomeinen Perioden Aanbod milieudiensten Intermediaire consumptie (mln euro)
Totaal sectoren Totaal milieubescherming 2018 3.146
Totaal sectoren Lucht 2018 0
Totaal sectoren Afvalwater 2018 180
Totaal sectoren Afval 2018 2.760
Totaal sectoren Bodem, grond- en oppervlaktewater 2018 206
Totaal sectoren Geluid 2018 0
Totaal sectoren Natuur en landschap 2018 0
Totaal sectoren Straling 2018 0
Totaal sectoren Milieu onderzoek 2018 0
Totaal sectoren Overige milieubescherming 2018 0
Overheid; totaal Totaal milieubescherming 2018 1.067
Overheid; totaal Lucht 2018 .
Overheid; totaal Afvalwater 2018 85
Overheid; totaal Afval 2018 982
Overheid; totaal Bodem, grond- en oppervlaktewater 2018 .
Overheid; totaal Geluid 2018 .
Overheid; totaal Natuur en landschap 2018 .
Overheid; totaal Straling 2018 .
Overheid; totaal Milieu onderzoek 2018 .
Overheid; totaal Overige milieubescherming 2018 .
Overheid; markt Totaal milieubescherming 2018 .
Overheid; markt Lucht 2018 .
Overheid; markt Afvalwater 2018 .
Overheid; markt Afval 2018 .
Overheid; markt Bodem, grond- en oppervlaktewater 2018 .
Overheid; markt Geluid 2018 .
Overheid; markt Natuur en landschap 2018 .
Overheid; markt Straling 2018 .
Overheid; markt Milieu onderzoek 2018 .
Overheid; markt Overige milieubescherming 2018 .
Bedrijven Totaal milieubescherming 2018 2.079
Bedrijven Lucht 2018 .
Bedrijven Afvalwater 2018 95
Bedrijven Afval 2018 1.779
Bedrijven Bodem, grond- en oppervlaktewater 2018 206
Bedrijven Geluid 2018 .
Bedrijven Natuur en landschap 2018 .
Bedrijven Straling 2018 .
Bedrijven Milieu onderzoek 2018 .
Bedrijven Overige milieubescherming 2018 .
Huishoudens Totaal milieubescherming 2018 .
Huishoudens Lucht 2018 .
Huishoudens Afvalwater 2018 .
Huishoudens Afval 2018 .
Huishoudens Bodem, grond- en oppervlaktewater 2018 .
Huishoudens Geluid 2018 .
Huishoudens Natuur en landschap 2018 .
Huishoudens Straling 2018 .
Huishoudens Milieu onderzoek 2018 .
Huishoudens Overige milieubescherming 2018 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de kosten van maatregelen ter voorkoming of bestrijding van milieuverontreiniging veroorzaakt door de economische sectoren binnen Nederland. De statistiek is een Europese Verordening en voor alle landen van de Europese Unie wettelijk verplicht. De statistiek wordt op overeenkomstige wijze door de landen van de Europese Unie samengesteld, waardoor de uitkomsten tussen landen vergeleken kunnen worden.

De voornaamste variabelen in de tabel zijn de totale Nederlandse jaarlijkse uitgaven aan milieubescherming uitgesplitst naar overheid, bedrijven en huishoudens. De overheid beslaat de lokale en centrale overheid. De bedrijven bestaan uit alle bedrijven werkzaam in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning plus de bedrijven werkzaam in de milieudienstverlening. De sectoren verkeer en landbouw zijn geen onderdeel van deze Europese statistiek.

Voorbeelden van milieubeschermende maatregelen zijn: afvalwaterzuivering voor huishoudens en bedrijven, bodemsanering, luchtfiltering in de industrie, het ophalen en verwerken van afval van huishoudens, geluid isolerende maatregelen, afvalverwering door bedrijven. De kosten en investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing vallen niet onder de statistiek Uitgaven Milieubescherming. De statistiek beslaat het totaal aan door de sectoren geleverde milieudiensten inclusief het verbruik van milieuproducten (afschrijvingen) maar niet de productie van milieuproducten zelf.

De milieukosten zijn verder onderverdeeld naar milieudomeinen: lucht, water, afval, bodem, geluid, natuur- en landschap, straling, milieuonderzoek en milieu-overig, overeenkomstig de Europese CEPA 1 t/m 9 classificatie.

De tabel is samengesteld volgens het internationale systeem van de nationale rekeningen, zoals vastgelegd in de “System of Environmental-Economic Accounting, Central Framework” en wordt jaarlijks gepubliceerd. De tabel bevat, naast de variabelen investeringen en milieu-uitgaven, de variabelen milieu-productie, finale bestedingen, Intermediaire consumptie, betaalde overdrachten van de overheid, markt productie van de overheid, belastingen en subsidies, import, export en ontvangen overdrachten door het buitenland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 januari 2021:
De cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over het jaar 2019 worden in het vierde kwartaal 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Aanbod milieudiensten
Overzicht van de variabelen waaruit het totale aanbod aan milieudiensten in marktprijzen is opgebouwd.
Intermediaire consumptie
De intermediaire consumptie door de milieudienstverlening voor de productie van milieubeschermende diensten. Dit komt overeen met het totaal door de milieudienstverlening als input verbruikte producten voor de productie van milieudiensten. De verbruikte producten kunnen andere milieudiensten zijn en andere producten dan milieudiensten.

De milieudienstverlening bestaat uit bedrijven in de volgende SBIs:
37 Afvalwaterinzameling en – behandeling; voorbereiding tot recycling
38 Afvalbehandeling en recycling
381 Inzameling van afval
382 Behandeling van afval
383 Voorbereiding tot recycling
39 Sanering en overig afvalbeheer