Kosten en financiering van het milieubeheer

Kosten en financiering van het milieubeheer

Sectoren Milieudomeinen Perioden Uitgaven milieubescherming (mln euro)
Totaal sectoren Totaal milieubescherming 2018 19.404
Totaal sectoren Lucht 2018 497
Totaal sectoren Afvalwater 2018 5.358
Totaal sectoren Afval 2018 9.217
Totaal sectoren Bodem, grond- en oppervlaktewater 2018 866
Totaal sectoren Geluid 2018 93
Totaal sectoren Natuur en landschap 2018 1.455
Totaal sectoren Straling 2018 0
Totaal sectoren Milieu onderzoek 2018 85
Totaal sectoren Overige milieubescherming 2018 1.833
Overheid; totaal Totaal milieubescherming 2018 9.212
Overheid; totaal Lucht 2018 312
Overheid; totaal Afvalwater 2018 4.512
Overheid; totaal Afval 2018 1.859
Overheid; totaal Bodem, grond- en oppervlaktewater 2018 240
Overheid; totaal Geluid 2018 72
Overheid; totaal Natuur en landschap 2018 824
Overheid; totaal Straling 2018 0
Overheid; totaal Milieu onderzoek 2018 85
Overheid; totaal Overige milieubescherming 2018 1.308
Overheid; markt Totaal milieubescherming 2018 .
Overheid; markt Lucht 2018 .
Overheid; markt Afvalwater 2018 .
Overheid; markt Afval 2018 .
Overheid; markt Bodem, grond- en oppervlaktewater 2018 .
Overheid; markt Geluid 2018 .
Overheid; markt Natuur en landschap 2018 .
Overheid; markt Straling 2018 .
Overheid; markt Milieu onderzoek 2018 .
Overheid; markt Overige milieubescherming 2018 .
Bedrijven Totaal milieubescherming 2018 8.399
Bedrijven Lucht 2018 185
Bedrijven Afvalwater 2018 846
Bedrijven Afval 2018 5.725
Bedrijven Bodem, grond- en oppervlaktewater 2018 626
Bedrijven Geluid 2018 21
Bedrijven Natuur en landschap 2018 471
Bedrijven Straling 2018 0
Bedrijven Milieu onderzoek 2018 0
Bedrijven Overige milieubescherming 2018 525
Huishoudens Totaal milieubescherming 2018 1.793
Huishoudens Lucht 2018 0
Huishoudens Afvalwater 2018 0
Huishoudens Afval 2018 1.633
Huishoudens Bodem, grond- en oppervlaktewater 2018 0
Huishoudens Geluid 2018 0
Huishoudens Natuur en landschap 2018 160
Huishoudens Straling 2018 0
Huishoudens Milieu onderzoek 2018 0
Huishoudens Overige milieubescherming 2018 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de kosten van maatregelen ter voorkoming of bestrijding van milieuverontreiniging veroorzaakt door de economische sectoren binnen Nederland. De statistiek is een Europese Verordening en voor alle landen van de Europese Unie wettelijk verplicht. De statistiek wordt op overeenkomstige wijze door de landen van de Europese Unie samengesteld, waardoor de uitkomsten tussen landen vergeleken kunnen worden.

De voornaamste variabelen in de tabel zijn de totale Nederlandse jaarlijkse uitgaven aan milieubescherming uitgesplitst naar overheid, bedrijven en huishoudens. De overheid beslaat de lokale en centrale overheid. De bedrijven bestaan uit alle bedrijven werkzaam in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning plus de bedrijven werkzaam in de milieudienstverlening. De sectoren verkeer en landbouw zijn geen onderdeel van deze Europese statistiek.

Voorbeelden van milieubeschermende maatregelen zijn: afvalwaterzuivering voor huishoudens en bedrijven, bodemsanering, luchtfiltering in de industrie, het ophalen en verwerken van afval van huishoudens, geluid isolerende maatregelen, afvalverwering door bedrijven. De kosten en investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing vallen niet onder de statistiek Uitgaven Milieubescherming. De statistiek beslaat het totaal aan door de sectoren geleverde milieudiensten inclusief het verbruik van milieuproducten (afschrijvingen) maar niet de productie van milieuproducten zelf.

De milieukosten zijn verder onderverdeeld naar milieudomeinen: lucht, water, afval, bodem, geluid, natuur- en landschap, straling, milieuonderzoek en milieu-overig, overeenkomstig de Europese CEPA 1 t/m 9 classificatie.

De tabel is samengesteld volgens het internationale systeem van de nationale rekeningen, zoals vastgelegd in de “System of Environmental-Economic Accounting, Central Framework” en wordt jaarlijks gepubliceerd. De tabel bevat, naast de variabelen investeringen en milieu-uitgaven, de variabelen milieu-productie, finale bestedingen, Intermediaire consumptie, betaalde overdrachten van de overheid, markt productie van de overheid, belastingen en subsidies, import, export en ontvangen overdrachten door het buitenland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 januari 2021:
De cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over het jaar 2019 worden in het vierde kwartaal 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven milieubescherming
Uitgaven aan milieubescherming door sectoren. De uitgaven milieubescherming zijn gelijk aan het totale aanbod milieudiensten plus investeringen plus betalingen buitenland.

Voor totaal sectoren is dit het totaal in Nederland uitgegeven bedrag aan tot de statistiek behorende milieubeschermende maatregelen.