ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2019

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2019

Bedrijfstakken/branches SBI2008 E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verkoop via e-commerce (% van bedrijven) E-commerce voor inkoop in 2018 Inkoop via e-commerce Inkoop via e-commerce (% van bedrijven)
Totaal C-N en Q 26 69
C Industrie 26 72
D-E Energie, water, afvalbeheer 17 54
F Bouwnijverheid 10 69
G Handel 48 66
H Vervoer en opslag 29 59
I Horeca 28 67
J Informatie en communicatie 22 79
K Financiële dienstverlening 20 67
L Verhuur en handel van onroerend goed 11 73
M Specialistische zakelijke diensten 13 75
N Verhuur en overige zakelijke diensten 15 64
Q Gezondheids- en welzijnszorg 13 78
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 56 65
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 45 71
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 28 76
19-21 Raffinaderijen en chemie 27 67
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 27 68
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 15 71
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 19 77
28 Machine-industrie 14 79
29-30 Transportmiddelenindustrie 22 65
31-33 Overige industrie en reparatie 21 76
41-42 B&U en wegenbouw 7 62
43 Gespecialiseerde bouw 11 73
45 Autohandel en -reparatie 23 69
46 Groothandel en handelsbemiddeling 44 63
47 Detailhandel (niet in auto's) 62 68
55 Logiesverstrekking 61 77
56 Eet- en drinkgelegenheden 21 64
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 45 74
61 Telecommunicatie 35 66
62-63 IT- en informatiedienstverlening 18 81
6419-6492 Banken 17 61
651-652 Verzekeringen 44 78
6612-6619 Financiële advisering 9 67
68 Verhuur en handel van onroerend goed 11 73
69-70 Juridisch en managementadvies 12 74
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 11 76
72 Research 11 72
73 Reclamewezen en marktonderzoek 16 79
74-75 Overige professionele diensten 24 73
77 Verhuur van roerende goederen 29 68
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 9 58
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 57 67
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 17 70
86 Gezondheidszorg 14 80
87-88 Verzorging en welzijn 13 76
951 Reparatie van computers en telecom 21 65
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 16 78
69-71 Management- en technisch advies 12 75
73-75 Reclame, design, overige diensten 19 77
78-82 Overige zakelijke dienstverlening 14 63
ICT-sector 23 76
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. Normaliter beperkt het onderzoek naar het ICT-gebruik door bedrijven zich tot bedrijven met 10 of meer werkzame personen. In 2018 is dit onderzoek, met een iets minder uitgebreide vragenlijst, ook uitgevoerd onder bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Om het ICT-gebruik van de kleine bedrijven te kunnen vergelijken met die van de grotere bedrijven, is een deel van de uitkomsten van de grote bedrijven ook opgenomen in deze tabel. De verslagperiode betreft het jaar 2019. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2018. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2019.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per juni 2020:
Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.

Wijzigingen per april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne en externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2020 komen in januari 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

E-commerce voor verkoop in 2018
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven e-mail). Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoop via e-commerce
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce. De omzet via e-commerce is de optelsom van de omzet via website en apps en de omzet via EDI.
Verkoop via e-commerce
Bedrijven die gebruikmaken van websites, apps en/of EDI om goederen en/of diensten te verkopen. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
E-commerce voor inkoop in 2018
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.
Inkoop via externe netwerken of elektronische inkoop is hier gedefinieerd als elektronische plaatsen van orders (exclusief handgeschreven e-mail). Inkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Inkoop via e-commerce
Aandeel van de inkoop via de e-commerce: Website of app en EDI
Inkoop via e-commerce
Bedrijven die via website/app of EDI inkoop gedaan hebben