Prognose bevolking; kerncijfers, 2019-2060

Prognose bevolking; kerncijfers, 2019-2060

Prognose(-interval) Perioden Levend geboren kinderen (aantal) Overledenen (aantal) Buitenlandse migratie Immigratie (aantal) Buitenlandse migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal)
Prognose 2019 169.918 151.737 272.155 157.900
Prognose 2020 169.868 153.402 282.173 163.011
Prognose 2030 199.311 174.809 303.156 252.128
Prognose 2040 192.624 197.150 298.569 257.158
Prognose 2050 187.867 207.940 298.717 258.569
Prognose 2060 203.305 206.861 299.446 260.559
Ondergrens 67%-prognose-interval 2019 166.183 145.773 254.974 149.486
Ondergrens 67%-prognose-interval 2020 164.490 145.666 257.530 152.141
Ondergrens 67%-prognose-interval 2030 181.831 158.424 250.717 225.308
Ondergrens 67%-prognose-interval 2040 168.463 176.770 241.763 225.304
Ondergrens 67%-prognose-interval 2050 159.137 186.991 240.790 223.389
Ondergrens 67%-prognose-interval 2060 165.726 187.279 239.519 224.153
Bovengrens 67%-prognose-interval 2019 174.207 158.355 294.015 167.694
Bovengrens 67%-prognose-interval 2020 175.975 162.076 313.720 175.304
Bovengrens 67%-prognose-interval 2030 217.448 193.447 365.820 285.991
Bovengrens 67%-prognose-interval 2040 216.803 219.040 367.592 294.382
Bovengrens 67%-prognose-interval 2050 217.786 229.731 368.395 303.125
Bovengrens 67%-prognose-interval 2060 241.588 227.261 369.024 306.982
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognoses (2019-2060) van de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd (drie groepen) en de bevolkingsontwikkeling: het aantal levend geboren kinderen, het aantal overledenen en de buitenlandse migratie. Daarnaast bevat de tabel de demografische druk, het totaal vruchtbaarheidscijfer per vrouw en de periode-levensverwachting bij geboorte en op de 65ste verjaardag naar geslacht.

De periode-levensverwachting, berekend uit een periode-overlevingstafel, is een samenvattende maat voor de sterftekansen in een kalenderjaar. Het geeft aan hoe oud mensen gemiddeld zouden worden indien de sterftekansen-per-leeftijd van dat jaar hun hele leven zouden gelden. Zie paragraaf 4 voor een uitleg over het verschil tussen de periode-overlevingstafel en een cohort-overlevingstafel.

In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2019-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 16 december 2020:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 17 december 2019:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2019 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2020 wordt de nieuwe bevolkingsprognosetabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Levend geboren kinderen
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Overledenen
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
In CBS-statistieken hebben overledenen betrekking op personen die bij overlijden in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente zijn opgenomen, ongeacht het land waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Personen die niet in Nederland wonen maar wel hier overlijden worden niet meegeteld.
Buitenlandse migratie
Het zich vestigen in Nederland van personen vanuit het buitenland (immigratie) of het vertrek van inwoners uit Nederland om zich in het buitenland te vestigen (emigratie).
Niet-gemelde buitenlandse migratie wordt verantwoord in de statistiek van de administratieve correcties.
Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.

Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters. Tot en met september 1994: een aantal speciale gevallen uitgezonderd, vond opneming voor een persoon met de Nederlandse nationaliteit plaats als deze zich voor langer dan 30 dagen dacht te vestigen en voor een persoon met een niet-Nederlandse nationaliteit als de verwachte vestigingsduur de 180 dagen overschreed. Vanaf oktober 1994: men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.
Emigratie (inclusief correcties)
Vertrek van personen naar het buitenland.

Tot en met september 1994 werd men uit het bevolkingsregister afgevoerd wanneer men Nederland voor langer dan 360 dagen dacht te verlaten. Met ingang van oktober 1994 geldt dat de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt. Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Administratieve correctie
Opneming van een persoon in het gemeentelijke bevolkingsregister of afvoering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister die niet het gevolg is van geboorte, sterfte, vestiging, vertrek of gemeentegrenswijziging.
Administratieve correcties zijn meestal het gevolg van niet aan de gemeente gemelde emigratie.