Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2019

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2019

Vormen van jeugdzorg Perioden Wijken Jongeren met jeugdzorg in natura Totaal jongeren met jeugdzorg in natura (aantal) Jongeren met jeugdzorg in natura Leeftijd 0 tot 4 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in natura Leeftijd 4 tot 12 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in natura Leeftijd 12 tot 18 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in natura Leeftijd 18 tot 23 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in natura Samenstelling huishouden bij hulpvraag Thuiswonend kind in eenouderhuishouden (aantal) Jongeren met jeugdzorg in natura Samenstelling huishouden bij hulpvraag Thuiswonend kind bij een paar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in natura Samenstelling huishouden bij hulpvraag Ander huishouden (aantal) Jeugdzorgtrajecten in natura Totaal trajecten in natura (aantal) Jeugdzorgtrajecten in natura Perspectief Stabilisatie van een crisissituatie (aantal) Jeugdzorgtrajecten in natura Perspectief Diagnostiek (aantal) Jeugdzorgtrajecten in natura Perspectief Begeleiden (aantal) Jeugdzorgtrajecten in natura Perspectief Behandelen (aantal) Jeugdzorgtrajecten in natura Verwijzer Gemeentelijke toegang (aantal) Jeugdzorgtrajecten in natura Verwijzer Huisarts (aantal) Jeugdzorgtrajecten in natura Verwijzer Jeugdarts (aantal) Jeugdzorgtrajecten in natura Verwijzer Gecertificeerde instelling (aantal) Jeugdzorgtrajecten in natura Verwijzer Medisch specialist (aantal) Jeugdzorgtrajecten in natura Verwijzer Rechter, Officier van Justitie, ... (aantal) Jeugdzorgtrajecten in natura Verwijzer Geen verwijzer (aantal) Jeugdzorgtrajecten in natura Verwijzer Verwijzer onbekend (aantal)
Totaal alle jeugdzorg in natura 2019 Nederland 437.345 30.685 218.150 173.275 15.230 123.235 277.690 36.420 648.955 193.660 214.740 16.585 56.005 30.000 2.165 68.220 11.480
Totaal alle jeugdzorg in natura 2019 Aalsmeer 595 30 325 225 15 145 415 30 800 245 340 30 75 45 . 35 .
Totaal alle jeugdzorg in natura 2019 Wijk 00 Aalsmeer 190 . 105 75 . 55 130 10 250 75 120 . 30 15 . . .
Totaal alle jeugdzorg in natura 2019 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 140 10 80 50 . 35 100 . 205 65 90 15 10 10 . 10 .
Totaal alle jeugdzorg in natura 2019 Wijk 02 Oosteinde 205 . 115 80 . 40 155 . 265 70 125 10 15 20 . 15 .
Totaal jeugdhulp in natura 2019 Nederland 424.665 29.105 214.595 168.135 12.830 116.675 273.750 34.240 592.860 193.660 214.740 16.585 56.005 30.000 2.165 68.220 11.480
Totaal jeugdhulp in natura 2019 Aalsmeer 585 30 320 220 15 145 410 30 765 245 340 30 75 45 . 35 .
Totaal jeugdhulp in natura 2019 Wijk 00 Aalsmeer 190 . 100 75 . 55 130 10 245 75 120 . 30 15 . . .
Totaal jeugdhulp in natura 2019 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 140 10 80 50 . 35 100 . 200 65 90 15 10 10 . 10 .
Totaal jeugdhulp in natura 2019 Wijk 02 Oosteinde 200 . 110 80 . 40 155 . 250 70 125 10 15 20 . 15 .
Jeugdhulp zonder verblijf 2019 Nederland 405.710 27.050 208.885 159.245 10.530 112.610 270.455 22.645 540.430 172.325 212.195 16.460 32.495 28.330 1.845 68.220 8.560
Jeugdhulp zonder verblijf 2019 Aalsmeer 555 25 310 210 10 140 405 10 705 220 335 30 40 40 . 35 .
Jeugdhulp zonder verblijf 2019 Wijk 00 Aalsmeer 180 . 100 70 . 50 125 . 225 65 115 . 20 15 . . .
Jeugdhulp zonder verblijf 2019 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 140 10 80 50 . 35 100 . 190 60 90 15 . 10 . 10 .
Jeugdhulp zonder verblijf 2019 Wijk 02 Oosteinde 190 . 110 75 . 40 150 . 235 65 125 10 . 15 . 15 .
Jeugdhulp met verblijf 2019 Nederland 43.345 3.370 14.530 22.480 2.965 10.195 9.815 23.335 52.430 21.335 2.545 125 23.515 1.670 320 . 2.920
Jeugdhulp met verblijf 2019 Aalsmeer 55 . 20 25 . 15 10 30 65 20 . . 35 . . . .
Jeugdhulp met verblijf 2019 Wijk 00 Aalsmeer 20 . . . . . . 10 25 10 . . 15 . . . .
Jeugdhulp met verblijf 2019 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 10 . . . . . . . 15 . . . . . . . .
Jeugdhulp met verblijf 2019 Wijk 02 Oosteinde 15 . . . . . . . 15 . . . 10 . . . .
Jeugdbescherming 2019 Nederland 41.115 5.455 18.200 17.445 15 16.650 7.140 17.325 44.335
Jeugdbescherming 2019 Aalsmeer 30 . 15 10 10 . 15 30
Jeugdbescherming 2019 Wijk 00 Aalsmeer 10 . . . . . . .
Jeugdbescherming 2019 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen . . . . . . . .
Jeugdbescherming 2019 Wijk 02 Oosteinde 10 . . . . . . 10
Jeugdreclassering 2019 Nederland 9.130 5.790 3.335 3.890 3.115 2.120 11.760
Jeugdreclassering 2019 Aalsmeer . . . . . . .
Jeugdreclassering 2019 Wijk 00 Aalsmeer . . . . . . .
Jeugdreclassering 2019 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen . . . . . . .
Jeugdreclassering 2019 Wijk 02 Oosteinde . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal jongeren dat in 2019 jeugdzorg in natura (jeugdhulp in natura, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering) heeft gekregen en het aantal trajecten waarin deze jeugdzorg in natura is verleend. De gegevens over jongeren zijn onderverdeeld naar leeftijd en de samenstelling van het huishouden op 1 januari van het betreffende jaar. De jeugdzorgtrajecten in natura zijn onderverdeeld naar perspectief (zie één na laatste alinea in paragraaf 4 Bronnen en methoden) en verwijzer. Tevens worden de gegevens onderverdeeld naar gemeente en wijk.
De indeling naar gemeente en wijk is gebaseerd op het adres van de gezagsdrager van de jongere. Er is uitgegaan van het woonplaatsbeginsel zoals dat is toegepast in de Jeugdwet die vanaf 2015 in werking is getreden. Wanneer het adres gedurende de verslagperiode is gewijzigd krijgt de jongere in deze tabel het meest recente adres toegewezen.

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.

Gegevens beschikbaar over 2019. Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over andere jaren sinds 2015 zijn te vinden via de link 'Tabellen Jeugdzorg na 1-1-2015' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 oktober 2020:
- Alle cijfers over 2019 zijn vervangen door definitieve cijfers.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Jongeren met jeugdzorg in natura
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp in natura (dus zonder PGB), jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.Persoonsgebonden budget (PGB)is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
Totaal jongeren met jeugdzorg in natura
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp in natura (dus zonder PGB), jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.Persoonsgebonden budget (PGB)is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
Leeftijd
De leeftijd is bepaald op 1 januari van het verslagjaar. In voorkomende gevallen kan een maatregel worden uitgesproken voor een kind dat nog niet is geboren. Deze kinderen hebben de leeftijd 0 gekregen.
0 tot 4 jaar
4 tot 12 jaar
12 tot 18 jaar
18 tot 23 jaar
Samenstelling huishouden bij hulpvraag
De samenstelling van het huishouden waarin de jongere zich bevond bij aanvang van het jeugdzorgtraject.
Thuiswonend kind in eenouderhuishouden
Thuiswonend kind in een eenouderhuishouden.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.

Eenouderhuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met één of meer thuiswonende kinderen.
Thuiswonend kind bij een paar
Thuiswonend kind bij een paar

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.

Paar:
Twee op basis van huwelijk, partnerschapsregistratie of samenwoonrelatie bij elkaar behorende personen.
Ander huishouden
Ander huishouden

De jongere bevond zich bij aanvang van het jeugdzorgtraject niet in een huishouden bestaande uit een alleenstaande ouder of een paar.

Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een kostganger die bij een gezin inwoont, een persoon die samen met een broer of zus één huishouden vormt, of een pleegkind. Of de jongere woonde mogelijk zelfstandig of in een instelling.
Jeugdzorgtrajecten in natura
Een jeugdzorgtraject in natura is een periode waarin een bepaalde vorm van hulp of zorg wordt verleend exclusief PGB gefinancierde jeugdzorg. Wanneer een jongere meerdere vormen van hulp of zorg ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
Totaal trajecten in natura
Een jeugdzorgtraject in natura is een periode waarin een bepaalde vorm van hulp of zorg wordt verleend exclusief PGB gefinancierde jeugdzorg. Wanneer een jongere meerdere vormen van hulp of zorg ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
Perspectief
Perspectief beschrijft het doel van het jeugdhulptraject. De optie ‘stabilisatie van een crisissituatie’ wordt alleen gebruikt als dit het enige perspectief van de door de jeugdhulpaanbieder geleverd jeugdhulp is. Hulpverlening vangt regelmatig aan met een crisissituatie. In veel gevallen leidt dit tot een langere periode van hulpverlening. In die gevallen wordt er gekozen voor de perspectieven begeleiden of behandelen. De optie diagnostiek wordt vergelijkbaar alleen gehanteerd als diagnostiek het enige perspectief is. Bij begeleiden om activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Bij behandelen gaat het globaal om het oplossen of verhelpen van een psychisch , psychosociaal, gedrags- of opvoedprobleem dan wel een psychische stoornis. Behandelen kan ook gericht zijn op het leren omgaan met, verminderen of stabiliseren van het probleem of de stoornis.
Stabilisatie van een crisissituatie
Hulpverlening vangt regelmatig aan met een crisissituatie. In dit geval is dit het enige perspectief van door de jeugdhulpaanbieder geleverde jeugdhulp.
Diagnostiek
Alle hulpverlening start met een diagnostische fase. In dit geval is dit het enige perspectief van door de jeugdhulpaanbieder geleverde jeugdhulp. Bijvoorbeeld als voor de diagnose een specialist wordt ingeschakeld. Deze specialist biedt dan enkel en alleen diagnostiek.
Begeleiden
Globaal gaat het bij begeleiden om activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.
Behandelen
Bij behandelen gaat het globaal om het oplossen of verhelpen van een psychisch-, psychosociaal-, gedrags- of opvoedprobleem dan wel een psychische stoornis. Behandelen kan ook gericht zijn op het leren omgaan met, verminderen of stabiliseren van het probleem of de stoornis.
Verwijzer
De organisatie of persoon die de jongere en/of zijn/haar ouders heeft verwezen naar de jeugdhulp.
Gemeentelijke toegang
De jongere is door de gemeente of een gemeentelijke organisatie aangemeld bij een jeugdhulpaanbieder.
Huisarts
Jeugdarts
Gecertificeerde instelling
Gecertificeerde instellingen zijn organisaties die, conform de Jeugdwet, maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren. Deze instellingen moeten in het bezit zijn van een certificaat. Daarvoor moeten zij aan een aantal eisen voldoen gericht op het borgen van de kwaliteit van de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

In de praktijk gaat het hier om een gedeelte van de voormalige Bureaus Jeugdzorg (het deel dat betrekking had op de uitvoering van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering) en een aantal landelijk werkende gespecialiseerde instellingen (zoals de William Schrikker Groep en het Leger des Heils).
Medisch specialist
Rechter, Officier van Justitie, ...
Rechter, Officier van Justitie, functionaris Justitiële jeugdinrichting.
Geen verwijzer
Alle vrij toegankelijke jeugdhulp. De scheidslijn tussen vrij toegankelijke jeugdhulp en niet vrij toegankelijke jeugdhulp bepaalt de gemeente en kan daarom in elke gemeente anders zijn.
Verwijzer onbekend
Alle niet vrij toegankelijke hulp waarbij onbekend is wie de verwijzer is. Bijvoorbeeld hulp die gestart is voor 1-1-2015.