Praktijken van zorgverleners; financiën, SBI 2008

Praktijken van zorgverleners; financiën, SBI 2008

Zorgpraktijken (SBI2008) Perioden Zelfstandigen (aantal) Bedrijven (aantal) Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Financieel resultaat Rentebaten (mln euro) Financieel resultaat Rentelasten (mln euro) Financieel resultaat Overig financieel resultaat (mln euro) Financieel resultaat Financieel resultaat (mln euro) Resultaat uit deelnemingen (mln euro) Buitengewoon resultaat Buitengewone baten (mln euro) Buitengewoon resultaat Buitengewone lasten (mln euro) Buitengewoon resultaat Buitengewoon resultaat (mln euro) Resultaat voor belasting (mln euro)
8621 Praktijken van huisartsen 2021* 11.740 530 3.564 1 14 6 -7 19 21 8 13 1.521
86221 Praktijken overige specialisten 2021* 2.990 5.890 3.841 1 13 34 22 89 10 3 7 1.188
86222 Praktijken van psychiaters 2021* 1.000 160 570 0 4 2 -2 6 0 0 0 137
86231 Praktijken van tandartsen 2021* 6.740 1.670 3.515 2 67 33 -32 83 41 3 38 1.108
86232 Praktijken v. tandheelspecialisten 2021* 180 280 348 0 2 13 11 31 1 1 0 159
86911 Praktijken van verloskundigen 2021* 2.540 30 275 0 1 1 0 0 1 1 1 164
86912 Praktijken van fysiotherapeuten 2021* 9.680 610 1.715 0 15 4 -11 15 26 2 24 654
86913 Praktijken van psychologen 2021* 5.110 300 945 0 9 7 -2 15 7 1 6 399
86919 Overige paramedische praktijken 2021* 1.200 10 70 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de financiën van zelfstandigen en overige bedrijven van zorgverleners volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Vanaf 2015 worden de statistische uitkomsten over zelfstandigen en overige bedrijven van zorgverleners samengesteld volgens een meer generieke en verbeterde verwerkingsmethode. In de nieuwe statistiek is de verwerking per bedrijfsklasse geharmoniseerd, waardoor bijvoorbeeld de afwijkende weging bij bepaalde bedrijfsklassen is komen te vervallen. De imputatie en ophoging bij de deelpopulatie bedrijven is verbeterd door gebruik van aanvullende bronnen en de invoering van een ophoging naar grootteklasse. De SBI tandheelkundig specialisten wordt met in gang van 2015 volledig beschreven: de beschrijving in de oude statistiek met alleen orthodontisten is uitgebreid met kaakchirurgen. Daarnaast is ten opzichte van de oude statistiek een extra bedrijfsklasse toegevoegd: SBI Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra geestelijke gezondheidszorg.

In verband met de gevolgen van de Corona-crisis heeft de overheid in 2020 en 2021 een aantal steunmaatregelen voor ondernemers doorgevoerd. Dit betreft onder andere (met tussen haakjes de uitvoerende partij):
- NOW: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud werkgelegenheid (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)
- TOGS: Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren Covid-19 (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
- TVL: Tegemoetkoming vaste lasten (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
- TOZO: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (gemeente)
- Zorgbonus: subsidieregeling voor zorgprofessionals die uitzonderlijke prestaties leverden in strijd tegen corona (Rijk/Sociale Verzekeringsbank)
- Continuïteitsbijdrage corona (zorgverzekeraar)
- Meerkosten corona (zorgverzekeraar)

Veel zorgpraktijken hebben deze steunmaatregelen tijdens de Corona-crisis ontvangen. Deze tegemoetkomingen vanwege Corona zijn in de belastingaangiften van bedrijven over 2020 en 2021 veelal geboekt onder de niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten, de buitengewone baten en de loonkostensubsidies.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 september 2023:
De nader voorlopige cijfers over 2020 zijn vervangen door definitieve cijfers. De voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2024 verschijnen er nader voorlopige cijfers over 2021. In het derde kwartaal van 2024 verschijnen er definitieve cijfers over 2021 en voorlopige cijfers over 2022.

Toelichting onderwerpen

Zelfstandigen
In dit geval BIG/SKP-geregistreerde zorgverleners die in de overeenkomstige SBI-klasse werkzaam zijn als zelfstandige. Dit betreffen:
- eigenaren van een eenmanszaak;
- vennoten in een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap;
- maten zijn in een maatschap;
Dit betreft niet: directeur-grootaandeelhouders (DGA’s), de onderneming is wel onderdeel van ‘Bedrijven’.
De populatie van BIG/SKP geregistreerde zorgverleners is gebaseerd op de volgende twee registers: het register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register) van het CIBG en het register van Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (SKP).
Voorbeeld: bij de statistiek verloskundigen bestaat de populatie zelfstandigen uit alle zelfstandigen met BIG registratie verloskundige
SBI = Standaard BedrjfsIndeling
Bedrijven
In dit geval ondernemingen met de rechtsvorm besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting, vereniging of coöperatie die volgens het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS tot de betreffende klasse van de Standaard BedrijfsIndeling (SBI) behoren en waarbij ten minste één BIG/SKP-geregistreerde zorgverlener overeenkomstig de betreffende SBI-klasse in loondienst is.
Voorbeeld: bij de statistiek verloskundigen worden naast de verloskundigen (zelfstandigen) alleen de overige bedrijven meegenomen waar ten minste één BIG-geregistreerde verloskundige in loondienst is.
In het geval van de huisartsenpraktijken bestaat de doelpopulatie bedrijven ook nog uit alle huisartsen dienstenstructuren (HDS’en) in de betreffende SBI-klasse. Dit zijn stichtingen waarin de avond-, nacht- en weekenddiensten van huisartsen regionaal worden georganiseerd.
Ook worden Zelfstandige Behandelcentra (ZBC’s) in de SBI-klasse ‘Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra’ meegenomen in de gelijknamige statistiek.

BIG = Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
SKP = Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
Bedrijfsresultaat
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, in casu de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Financieel resultaat
Rentebaten
Opbrengsten van rente op banktegoeden.
Rentelasten
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten.
Overig financieel resultaat
Ontvangen dividenden, winst- en verlies op beleggingen, kosten van leningen en overige financiële baten en lasten.
Financieel resultaat
De financiële baten minus de financiële lasten.
Financiële baten: rentebaten, ontvangen dividenden, winst op beleggingen en overige financiële baten.
Financiële lasten: rentelasten, kosten van leningen en verlies op beleggingen.

Resultaat uit deelnemingen
Winst op deelnemingen minus verlies op deelnemingen
Buitengewoon resultaat
Buitengewone baten
De winsten die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien.
Toelichting:
Als buitengewone baten worden onder andere beschouwd koerswinsten, positieve resultaten uit buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Voorts ook de vrijgevallen bedragen van de egalisatierekening voor de WIR-premies, de boekwinsten bij verkoop of tenietgaan van vaste activa en ontvangsten voor goodwill en dergelijke.
Buitengewone lasten
De verliezen die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien.
Toelichting:
Als buitengewone lasten worden onder andere beschouwd verliezen op vorderingen, koersverliezen, negatieve resultaten uit buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Voorts ook de boekverliezen bij verkoop of tenietgaan van vaste activa, reorganisatiekosten en dergelijke.
Buitengewoon resultaat
De buitengewone baten minus de buitengewone lasten.
Toelichting:
Het saldo van winsten en verliezen die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien, zoals onder andere koersverschillen, resultaten uit buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel.

Resultaat voor belasting
De som van het bedrijfsresultaat, het financieel resultaat, het
buitengewoon resultaat en het resultaat uit deelnemingen.