Kerncijfers wijken en buurten 2019

Kerncijfers wijken en buurten 2019

Wijken en buurten Regioaanduiding Soort regio (omschrijving) Opleidingsniveau Opleidingsniveau laag (aantal) Opleidingsniveau Opleidingsniveau middelbaar (aantal) Opleidingsniveau Opleidingsniveau hoog (aantal) Arbeid Netto arbeidsparticipatie (%) Arbeid Onderverdeling arbeidsparticipatie Percentage werknemers (%) Arbeid Onderverdeling arbeidsparticipatie Percentage zelfstandigen (%) Zorg Jongeren met jeugdzorg in natura (aantal) Zorg Percentage jongeren met jeugdzorg (%) Zorg Wmo-cliënten (aantal) Zorg Wmo-cliënten relatief (per 1 000 inwoners)
Altena Gemeente 14.880 18.500 8.190 73 80 20 1.335 8,7 2.995 54
Werkendam Wijk 3.190 3.760 1.180 73 79 21 205 5,8 575 51
Centrum Werkendam Buurt 370 530 190 74 76 24 20 4,7 50 33
Burchtpolder Buurt 360 390 110 73 78 22 30 7,5 70 56
Beekdaelen Gemeente 7.710 11.680 7.750 66 83 17 850 11,3 . .
Wijk 00 Onderbanken Wijk 1.970 2.620 1.410 64 85 15 180 10,6 . .
Schinveld Buurt 1.220 1.620 620 63 86 14 115 11,2 . .
Jabeek Buurt 160 220 200 64 80 20 15 10,4 . .
Groningen Gemeente 33.070 75.970 80.690 64 87 13 4.860 7,4 16.960 73
Centrum Wijk 1.520 10.450 9.670 61 87 13 95 1,3 915 40
Binnenstad-Noord Buurt 330 2.060 1.800 62 87 13 15 1,0 165 38
Binnenstad-Zuid Buurt 360 3.000 2.830 61 86 14 25 1,1 220 34
Haarlemmermeer Gemeente 32.930 51.010 34.820 73 85 15 4.000 9,4 5.460 35
Hoofddorp Wijk 16.250 24.850 17.910 72 88 12 1.920 9,1 2.600 34
Hoofddorp West Buurt 180 300 230 71 85 15 20 7,9 140 123
Hoofddorp Zuid Buurt 550 890 1.110 71 87 13 40 7,9 170 51
Hoeksche Waard Gemeente 18.620 30.810 16.100 71 83 17 2.100 9,7 4.275 49
Oud-Beijerland Wijk 5.010 8.360 4.890 71 86 14 620 9,4 1.265 52
Oud-Beijerland Centrum Buurt 360 660 300 71 80 20 35 8,1 110 60
Oud-Beijerland Oosterse Gorzenwijk Buurt 410 660 330 65 86 14 50 10,7 95 51
Het Hogeland Gemeente 10.930 17.050 8.030 66 82 18 1.420 11,8 4.140 86
Wijk 00 Wijk 2.030 3.820 2.080 69 85 15 290 10,7 875 83
Bedum Buurt 1.630 2.820 1.330 68 88 12 215 11,0 770 100
Verspreide huizen Bedum Buurt 130 390 200 78 76 24 25 8,5 25 27
Molenlanden Gemeente 10.150 16.090 6.180 74 80 20 1.315 9,9 2.735 62
Wijk01-Arkel Wijk 800 1.220 550 70 83 17 110 13,2 290 85
Arkel-Industriegebied-Zuid1 Buurt . . . . . . . . . .
Arkel-Industriegebied-Noord Buurt . . . . . . . . . .
Noardeast-Fryslân Gemeente 10.770 16.360 6.210 68 81 19 1.035 8,5 3.195 71
Dokkum Wijk 2.840 4.410 1.870 66 86 14 290 8,8 1.105 88
Dokkum binnen de Bolwerken Buurt 290 550 260 71 79 21 15 7,6 115 91
Dokkum Noord Buurt 260 390 150 67 83 17 15 6,7 135 123
Noordwijk Gemeente 9.020 14.410 9.600 72 81 19 1.170 11,3 2.785 65
Wijk 00 Noordwijk-Binnen Wijk 3.800 5.800 4.040 71 84 16 505 11,7 1.255 71
Dorpskern Buurt 1.600 2.610 2.040 72 82 18 335 15,9 575 69
Beeklaan-kwartier Buurt 990 1.850 1.070 76 87 13 95 7,7 220 45
Vijfheerenlanden Gemeente 13.770 19.000 9.140 71 83 17 1.255 8,3 3.515 63
Wijk 00 Leerdam Wijk 5.610 7.200 3.070 68 86 14 490 8,6 1.735 82
Leerdam-Centrum Buurt 540 760 340 69 83 17 35 8,9 175 83
Leerdam-West Buurt 2.320 2.020 610 63 92 8 150 8,4 635 97
West Betuwe Gemeente 12.570 16.990 8.750 73 79 21 1.135 8,1 2.150 42
Geldermalsen Wijk 2.550 3.370 1.980 69 82 18 230 7,9 585 54
Geldermalsen Centrum Buurt 550 470 200 62 87 13 40 9,5 110 68
Geldermalsen Middengebied Buurt 320 380 380 65 75 25 30 9,4 130 82
Westerkwartier Gemeente 12.670 21.840 12.320 70 82 18 1.635 9,6 3.125 50
Wijk 00 Grootegast Wijk 1.380 1.880 690 70 81 19 135 9,4 320 60
Grootegast Buurt 820 1.170 400 67 84 16 85 10,1 265 80
Doezum Buurt 190 280 70 72 83 17 15 6,5 20 27
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Overzicht van statistische gegevens van gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Gegevens beschikbaar over: 2019.

Status van de cijfers:
Definitief, tenzij in de toelichting bij het onderwerp expliciet is vermeld dat het voorlopige cijfers betreft.

Wijzigingen per maart 2021
Er zijn nieuwe variabelen aan de tabel toegevoegd. Het betreft de variabelen binnen de nieuwe thema’s opleidingsniveau, arbeid en zorg. Verder zijn er aan het thema inkomen variabelen toegevoegd die later gevuld zullen worden en is de variabele ‘actieven 15-75 jaar’ verwijderd. Het thema criminaliteit is uit de tabel verdwenen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk kwartaal worden er nieuwe cijfers toegevoegd indien deze beschikbaar zijn.

Toelichting onderwerpen

Regioaanduiding
De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.

Wijk:
Onderdeel van een gemeente, bestaande uit één of meerdere buurten. Vaak komt een wijk overeen met een woonplaats of een deel van een grotere woonplaats.

Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.

Soort regio
De gekozen regioaanduiding betreft: Gemeente, Wijk of Buurt.
Opleidingsniveau
Deze variabelen geven het aantal laag, middelbaar en hoog opgeleiden per gemeente, wijk en buurt in Nederland. De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar.

Cijfers worden afgerond op tientallen.
De gepresenteerde cijfers kunnen licht afwijken van de som van de gegevens op onderliggende regionale niveaus. Dit heeft te maken met afronding evenals met de toegepaste schattingsmethode.
Buurten / wijken met minder dan 30 inwoners worden onderdrukt. Het kan voorkomen dat extra buurten / wijken worden onderdrukt i.v.m. risico op indirecte onthulling of groepsonthulling.
Opleidingsniveau laag
Het aantal personen die op 1 oktober (jaar T) tussen de 15 en 75 jaar oud waren en waren ingeschreven in een Nederlandse gemeente, waarvan het hoogst behaalde onderwijsniveau laag onderwijs betreft. Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (mbo1), praktijkonderwijs.

Het betreft voorlopige cijfers.
Opleidingsniveau middelbaar
Het aantal personen die op 1 oktober (jaar T) tussen de 15 en 75 jaar oud waren en waren ingeschreven in een Nederlandse gemeente, waarvan het hoogstbehaalde onderwijsniveau middelbaar onderwijs betreft. Middelbaar onderwijs omvat
de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo2), de vakopleiding (mbo3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo4).

Het betreft voorlopige cijfers.
Opleidingsniveau hoog
Het aantal personen die op 1 oktober (jaar T) tussen de 15 en 75 jaar oud waren en waren ingeschreven in een Nederlandse gemeente, waarvan het hoogstbehaalde onderwijsniveau hoog onderwijs betreft. Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van hbo of wo.

Het betreft voorlopige cijfers.
Arbeid
Deze variabelen geven per gemeente, wijk en buurt inzicht in de netto arbeidsparticipatie en het percentage werknemers en zelfstandigen.

De netto arbeidsparticipatie is vermeld als percentage van het totaal aantal personen van 15 tot 75 jaar en vermeld bij minimaal 150 inwoners in een buurt. Het percentage werknemers en het percentage zelfstandigen zijn vermeld bij minimaal 150 werkenden (van 15 tot 75 jaar) in een buurt.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.

Het betreft voorlopige cijfers.
Onderverdeling arbeidsparticipatie
Percentage werknemers
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.

Het betreft voorlopige cijfers.
Percentage zelfstandigen
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.

Het betreft voorlopige cijfers.
Zorg
Deze variabelen geven per gemeente, wijk en buurt inzicht in het aantal personen dat gebruik maakte van jeugdzorg in natura en/of een maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

De cijfers zijn afgerond op vijftallen. Om het risico op onthulling van individuen te voorkomen zijn de waarden 0 tot en met 7 weergegeven als geheim. Hierdoor kan het voorkomen, dat de som van de detailgegevens afwijkt van het totaal.
Jongeren met jeugdzorg in natura
Personen tot 23 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp in natura, jeugdbescherming of jeugdreclassering.

Jeugdhulp in natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed. Jeugdhulp bekostigd via PGB is hier dus van uitgesloten.

Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.

Jeugdhulp is hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
Jeugdhulp omvat zowel lichte jeugd- en opvoedhulp, jeugd geestelijke gezondheidszorg en zorg voor licht verstandelijk beperkte jongeren. Er zijn ambulante vormen van jeugdhulp (die door het wijkteam of door een jeugdhulpaanbieder kunnen worden geleverd) en vormen van jeugdhulp met verblijf (zoals pleegzorg, gesloten plaatsing en residentiële jeugdhulp). Jeugdhulp kan zowel gericht zijn op behandelen als op begeleiden.

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Het doel van de kinderbeschermingsmaatregelen is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder de overtreding of het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart.

Indeling naar gemeente, wijk en buurt
De indeling naar gemeente en wijk is gebaseerd op het adres van de gezagsdrager van de jongere. Er is uitgegaan van het woonplaatsbeginsel zoals dat is toegepast in de Jeugdwet die vanaf 2015 in werking is getreden. Wanneer het adres gedurende de verslagperiode is gewijzigd krijgt de jongere in deze tabel het meest recente adres toegewezen.
Voor sommige jongeren is alleen de gemeente volgens woonplaatsbeginsel bekend, maar niet het specifieke adres. In deze gevallen wordt de jongere wel meegeteld in het totaal voor de gemeente, maar niet in één van de onderliggende wijken. Hierdoor kan het voorkomen dat de cijfers van de wijken binnen een gemeente niet optellen tot het totaal van de gemeente.
Percentage jongeren met jeugdzorg
Percentage van personen tot 23 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering.
Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad. Deze cijfers zijn samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Maatwerkarrangement
Ondersteuning binnen het kader van de Wmo2015 geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken mogelijkheden en behoeften van een individu.

Wmo2015
Wet maatschappelijke ondersteuning zoals ingegaan op 1 januari 2015. Deze wet stelt gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen.

Regio
Alleen de gegevens van gemeenten die aangeleverd hebben en die toestemming hebben gegeven voor publicatie worden gepubliceerd. Gemeenten kunnen daarbij apart toestemming geven voor de basisvariabelen Wmo en de facultatieve variabelen Wmo. Als gemeenten herlevering doen over eerdere verslagperioden, is de toestemming voor publicatie zoals die bij de herlevering is gegeven, leidend.

De cijfers over het totaal aantal cliënten in Nederland zijn geschat met een regressiemodel op de data van de deelnemende gemeenten. Voor meer informatie over deze methode wordt verwezen naar de onderzoeksbeschrijving Gemeentelijke monitor sociaal domein, Wmo.
Wmo-cliënten relatief
Het aantal Wmo-cliënten per 1000 inwoners dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad. De relatieve cijfers zijn berekend na het afronden van de absolute cijfers.