Wmo-cliënten in 2016 met gebruik Wlz in 2017; leeftijd, geslacht en inkomen

Wmo-cliënten in 2016 met gebruik Wlz in 2017; leeftijd, geslacht en inkomen

Geslacht Persoonskenmerken Regio's Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2017, aantal Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2017, totaal (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2017, aantal Wmo-cliënten 2016; instroom Wlz 2017 (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2017, aantal Samenloop Wmo-Wlz 2016; Wlz 2017 (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2017, in % Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2017, totaal (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2017, in % Wmo-cliënten 2016; instroom Wlz in 2017 (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2017, in % Samenloop Wmo-Wlz 2016; Wlz in 2017 (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2017 per 1 000 Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2017, totaal (Per 1 000 inwoners) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2017 per 1 000 Wmo-cliënten 2016; instroom Wlz in 2017 (Per 1 000 inwoners) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2017 per 1 000 Samenloop Wmo-Wlz 2016; Wlz in 2017 (Per 1 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Amsterdam 7.205 1.530 5.675 12,22 2,59 9,62 10 2 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Rotterdam 7.140 1.550 5.595 15,01 3,25 11,76 13 3 11
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Amsterdam 450 50 400 21,78 2,46 19,33 3 0 2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Rotterdam 395 60 335 12,97 2,00 10,97 3 1 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Amsterdam 460 30 425 11,54 0,81 10,73 2 0 2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Rotterdam 425 40 385 10,15 0,91 9,24 3 0 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Amsterdam 590 60 525 6,13 0,64 5,50 3 0 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Rotterdam 615 65 550 8,79 0,92 7,87 5 1 4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Amsterdam 1.105 190 920 6,97 1,19 5,78 10 2 8
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Rotterdam 965 165 805 9,83 1,66 8,17 11 2 9
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Amsterdam 1.590 470 1.120 10,47 3,09 7,38 48 14 34
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Rotterdam 1.565 410 1.160 13,55 3,54 10,02 47 12 35
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Amsterdam 3.010 725 2.280 24,56 5,93 18,63 195 47 148
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Rotterdam 3.175 815 2.360 26,53 6,79 19,73 177 45 132
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Amsterdam 330 20 315 20,44 1,11 19,33 6 0 5
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Rotterdam 365 20 345 18,23 1,05 17,18 10 1 10
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Amsterdam 1.785 315 1.470 12,12 2,15 9,97 29 5 24
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Rotterdam 1.760 295 1.470 14,69 2,44 12,24 35 6 29
Totaal mannen en vrouwen 15 000 tot 20 000 euro Amsterdam 1.660 325 1.335 13,79 2,71 11,09 28 6 23
Totaal mannen en vrouwen 15 000 tot 20 000 euro Rotterdam 1.815 350 1.465 17,22 3,33 13,89 37 7 30
Totaal mannen en vrouwen 20 000 tot 30 000 euro Amsterdam 1.695 435 1.260 11,87 3,05 8,82 18 5 13
Totaal mannen en vrouwen 20 000 tot 30 000 euro Rotterdam 1.755 475 1.275 14,76 4,02 10,75 22 6 16
Totaal mannen en vrouwen 30 000 tot 40 000 euro Amsterdam 685 180 505 10,14 2,68 7,47 8 2 6
Totaal mannen en vrouwen 30 000 tot 40 000 euro Rotterdam 605 185 420 12,58 3,88 8,69 9 3 6
Totaal mannen en vrouwen 40 000 tot 50 000 euro Amsterdam 330 85 250 9,36 2,35 7,02 5 1 4
Totaal mannen en vrouwen 40 000 tot 50 000 euro Rotterdam 305 85 220 13,64 3,83 9,81 6 2 4
Totaal mannen en vrouwen 50 000 tot 100 000 euro Amsterdam 535 130 405 11,14 2,67 8,47 3 1 2
Totaal mannen en vrouwen 50 000 tot 100 000 euro Rotterdam 420 110 315 14,83 3,81 11,03 3 1 2
Totaal mannen en vrouwen 100 000 euro of meer Amsterdam 145 30 110 17,38 3,77 13,61 2 0 2
Totaal mannen en vrouwen 100 000 euro of meer Rotterdam 85 20 65 20,39 4,37 16,02 2 0 2
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Amsterdam 35 10 25 9,86 2,54 7,32 . . .
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Rotterdam 35 10 25 3,86 0,91 2,95 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal en aandeel cliënten dat gebruik heeft gemaakt van zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en dat in het verslagjaar (t) gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het betreft cliënten die in het kalenderjaar voor het verslagjaar (t-1) een Wmo maatwerkarrangement exclusief Verblijf en Opvang ontvingen. Personen die partnerverblijf ontvangen of Wlz-zorg gebruiken op basis van een van de subsidieregelingen worden buiten beschouwing gelaten. Het betreft uitsluitend personen van 18 jaar en ouder die gedurende het voorgaande jaar (t-1) in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven. Deze tabel heeft niet alleen betrekking op het aantal cliënten dat in het voorgaande jaar uitsluitend ondersteuning vanuit de Wmo ontving en dat in het huidige jaar is ingestroomd in de Wlz. De cijfers in de tabel bevatten ook personen waarbij sprake was van een combinatie van Wmo en Wlz-zorg in het voorgaande jaar. In het geval van samenloop van Wmo- en Wlz-zorg gaat het voornamelijk om Wmo-registraties voor vervoersvoorzieningen. Bij het aantal cliënten dat vanuit Wmo ingestroomd is in de Wlz in jaar (t) wordt onderscheid gemaakt naar cliënten met gebruik van Wlz in (t-1) en cliënten zonder gebruik van Wlz in (t-1).
De cijfers zijn per gemeente (regio-indeling 2016) beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijdscategorie en huishoudinkomen.

Gegevens beschikbaar over 2017
De cijfers uit deze tabel zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 oktober 2022:
- In de onderwerpen wordt bij het aantal cliënten dat vanuit Wmo ingestroomd is in de Wlz in jaar (t) onderscheid gemaakt naar enerzijds cliënten met gebruik van Wlz in (t-1) en anderzijds cliënten zonder gebruik van Wlz in (t-1). Bij dit herontwerp zijn de meest recente bevolkingsgegevens gebruikt. Hierdoor zijn de cijfers aangepast met minder dan 0,1 procent.
- De tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 9 november 2021:
- De tabeltoelichting en methodebeschrijving zijn aangepast, omdat de tabeltitel is aangepast. De oorspronkelijke titel (Cliënten Wmo thuis jaar t-1; instroom Wlz jaar t; regio jaar t-1) leidde tot onjuiste interpretatie van de cijfers. Deze tabel betreft namelijk zowel cliënten die in het voorgaande jaar uitsluitend ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen als cliënten die in het voorgaande jaar zowel Wmo-ondersteuning als Wlz-zorg ontvingen. Van het totaal aantal cliënten in de gemeenten waarvoor Wmo-registraties beschikbaar zijn, bedraagt het aandeel van de cliënten dat in het voorgaande jaar geen Wlz-zorg gebruikten circa 20 procent. Dit percentage kan fluctueren tussen gemeenten.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2017, aantal
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2017, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2016 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2017; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2016, aantal

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo-maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2016; instroom Wlz 2017
Wmo thuis-cliënten in 2016 die ingestroomd zijn in de Wlz in 2017; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2016, aantal
Samenloop Wmo-Wlz 2016; Wlz 2017
Wmo thuis-cliënten in 2016 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2017; met gebruik van Wlz-zorg in 2016, aantal
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2017, in %
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2017, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2016 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2017; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2016, in %

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo- maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang. Het aantal personen is uitgedrukt als percentage van het aantal Wmo-cliënten binnen de betreffende categorie in het voorgaande jaar.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2016; instroom Wlz in 2017
Wmo thuis-cliënten in 2016; die ingestroomd zijn in de Wlz in 2017; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2016, in %
Samenloop Wmo-Wlz 2016; Wlz in 2017
Wmo thuis-cliënten in 2016 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2017; met gebruik van Wlz-zorg in 2016, in %
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2017 per 1 000
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2017, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2016 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2017; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2016, per 1 000

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo- maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang. Het aantal personen is uitgedrukt als aantal per 1 000 inwoners van de totale bevolking binnen de betreffende categorie.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2016; instroom Wlz in 2017
Wmo thuis-cliënten in 2016 die ingestroomd zijn in de Wlz in 2017; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2016, per 1 000
Samenloop Wmo-Wlz 2016; Wlz in 2017
Wmo thuis-cliënten in 2016 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2017; met gebruik van Wlz-zorg in 2016, per 1 000