Cliënten Wmo thuis 2016; instroom Wlz 2017, regio 2016


Deze tabel geeft het aantal en aandeel cliënten dat gebruik heeft gemaakt van zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en dat in het verslagjaar 2017 gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het betreft cliënten die in het kalenderjaar voor het verslagjaar 2016 een Wmo maatwerkarrangement exclusief Verblijf en Opvang ontvingen. Personen die partnerverblijf ontvangen of Wlz-zorg gebruiken op basis van een van de subsidieregelingen worden buiten beschouwing gelaten. Het betreft uitsluitend personen van 18 jaar en ouder die gedurende het voorgaande jaar 2016) in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven.
De cijfers zijn per gemeente (regio-indeling 2016) beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijdscategorie en huishoudinkomen.

Gegevens beschikbaar over 2017. De cijfers uit deze tabel zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo, Sociale Basisondersteuning en kosten Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2017 zijn voorlopig en worden bij publicatie van de cijfers over 2019 definitief. Dit is een eenmalige afwijking ten opzichte van de publicatiestrategie.

Wijzigingen per 5 december 2019:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Bij de publicatie van nieuwe jaarcijfers worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief. De nieuwe jaarcijfers worden in een nieuwe tabel gepubliceerd. Deze tabel is dan te vinden via de link 'Tabellen Wmo, Sociale Basisondersteuning en kosten Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Cliënten Wmo thuis 2016; instroom Wlz 2017, regio 2016

Geslacht Persoonskenmerken Regio's Wmo-cliënten; instroom Wlz (aantal) Wmo-cliënten; instroom Wlz relatief (%) Wmo-cliënten; instroom Wlz per 1 000 inw (Per 1 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Aa en Hunze 0 0,00 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Amsterdam 450 21,78 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Rotterdam 395 12,97 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Aa en Hunze 0 0,00 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Amsterdam 460 11,54 2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Rotterdam 425 10,15 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Aa en Hunze 5 6,98 1
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Amsterdam 590 6,13 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Rotterdam 615 8,79 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Aa en Hunze 10 7,28 2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Amsterdam 1.105 6,97 10
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Rotterdam 965 9,83 11
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Aa en Hunze 35 16,02 17
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Amsterdam 1.590 10,47 48
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Rotterdam 1.565 13,55 47
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Aa en Hunze 75 26,55 88
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Amsterdam 3.010 24,56 195
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Rotterdam 3.175 26,53 177
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Aa en Hunze 0 10,53 4
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Amsterdam 330 20,44 6
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Rotterdam 365 18,23 10
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Aa en Hunze 20 11,80 21
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Amsterdam 1.785 12,12 29
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Rotterdam 1.760 14,69 35
Totaal mannen en vrouwen 15 000 tot 20 000 euro Aa en Hunze 35 14,93 23
Totaal mannen en vrouwen 15 000 tot 20 000 euro Amsterdam 1.660 13,79 28
Totaal mannen en vrouwen 15 000 tot 20 000 euro Rotterdam 1.815 17,22 37
Totaal mannen en vrouwen 20 000 tot 30 000 euro Aa en Hunze 45 19,18 15
Totaal mannen en vrouwen 20 000 tot 30 000 euro Amsterdam 1.695 11,87 18
Totaal mannen en vrouwen 20 000 tot 30 000 euro Rotterdam 1.755 14,76 22
Totaal mannen en vrouwen 30 000 tot 40 000 euro Aa en Hunze 15 16,28 5
Totaal mannen en vrouwen 30 000 tot 40 000 euro Amsterdam 685 10,14 8
Totaal mannen en vrouwen 30 000 tot 40 000 euro Rotterdam 605 12,58 9
Totaal mannen en vrouwen 40 000 tot 50 000 euro Aa en Hunze 10 14,55 3
Totaal mannen en vrouwen 40 000 tot 50 000 euro Amsterdam 330 9,36 5
Totaal mannen en vrouwen 40 000 tot 50 000 euro Rotterdam 305 13,64 6
Totaal mannen en vrouwen 50 000 tot 100 000 euro Aa en Hunze 5 10,00 1
Totaal mannen en vrouwen 50 000 tot 100 000 euro Amsterdam 535 11,14 3
Totaal mannen en vrouwen 50 000 tot 100 000 euro Rotterdam 420 14,83 3
Totaal mannen en vrouwen 100 000 euro of meer Aa en Hunze . . .
Totaal mannen en vrouwen 100 000 euro of meer Amsterdam 145 17,38 2
Totaal mannen en vrouwen 100 000 euro of meer Rotterdam 85 20,39 2
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Aa en Hunze . . .
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Amsterdam 35 9,86 .
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Rotterdam 35 3,86 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens