Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik

Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik

Kolen en koolproducten Perioden Energieaanbod Totaal aanbod (mln kg) Energieaanbod Productie (mln kg) Energieaanbod Herwonnen producten (mln kg) Energieaanbod Invoer, totaal (mln kg) Energieaanbod Waaronder uit niet-EU-landen (mln kg) Energieaanbod Uitvoer (mln kg) Energieaanbod Beginvoorraad (mln kg) Energieaanbod Eindvoorraad (mln kg) Energieaanbod Voorraadmutatie (mln kg) Statistische verschillen (mln kg)
Steenkool 2020 augustus** 496 498 498 1.062 1.065 -3
Steenkool 2020 september** 647 401 401 1.065 819 246
Steenkool 2020 oktober** 633 632 632 819 818 1
Steenkool 2020 november** 601 583 583 818 800 18
Steenkool 2020 december** 670 543 542 800 673 127
Steenkool 2021 januari* 809 693 693 672 556 116
Steenkool 2021 februari* 586 627 627 556 597 -41
Steenkool 2021 maart* 661 753 753 597 689 -92
Steenkool 2021 april* 563 523 523 689 650 40
Steenkool 2021 mei* 524 467 467 650 593 57
Steenkool 2021 juni* 482 493 493 593 604 -11
Steenkool 2021 juli* 820 824 824 604 607 -3
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2020 augustus** 3 3
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2020 september** 2 2
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2020 oktober** 14 14
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2020 november** 2 2
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2020 december** 12 12
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 januari* 4 4
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 februari* 4 4
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 maart* 6 6
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 april* 6 6
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 mei* 2 2
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 juni* 2 2
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 juli* 2 2
Cokesovencokes 2020 augustus** 133 159 9 5 45 120 109 10
Cokesovencokes 2020 september** 115 153 8 8 13 109 144 -34
Cokesovencokes 2020 oktober** 151 159 4 3 19 144 137 7
Cokesovencokes 2020 november** 168 155 4 2 36 137 92 45
Cokesovencokes 2020 december** 161 160 8 4 48 92 52 40
Cokesovencokes 2021 januari* 171 155 8 6 52 43 8
Cokesovencokes 2021 februari* 144 142 3 3 43 45 -1
Cokesovencokes 2021 maart* 172 157 4 3 45 32 12
Cokesovencokes 2021 april* 141 152 3 1 32 47 -15
Cokesovencokes 2021 mei* 175 162 7 6 47 42 6
Cokesovencokes 2021 juni* 135 154 23 21 42 84 -43
Cokesovencokes 2021 juli* 154 163 8 2 84 101 -17
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aanbod en verbruik van steenkool, bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes. De berekening van het aanbod is: productie plus herwonnen producten plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie is gelijk aan de hoeveelheid steenkool, bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes die in Nederland is verbruikt. Dit verbruik wordt nader uitgesplitst naar de verbruikersgroepen energiebedrijven, cokesfabrieken, industrie, ijzer- en staalindustrie en overige verbruikers. Deze tabel is een herontwerp.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
- tot en met 2018 definitief;
- 2019 en 2020 nader voorlopig;
- 2021 voorlopig.

Wijzigingen per 30 september 2021:
Voorlopige cijfers over juli 2021 toegevoegd.

Wijzigingen per 16 september 2021:
De cijfers van uitvoer zijn aangepast vanaf jaar 2015. De uitvoercijfers van steenkool en bruinkool zijn aangepast van 0 naar blanco, conform internationale richtlijn over energiestatistiek.
Er kan geen sprake zijn van uitvoer van een energiedrager, als deze niet in dit land geproduceerd of gewonnen wordt.

Wijzigingen per augustus 2021:
Voorlopige cijfers over juni 2021 toegevoegd.

Wijzigingen per 24 december 2020
Door een nieuwe methodiek in de berekening van de in- en uitvoercijfers zijn de cijfers iets gewijzigd. Ook de methodiek voor de berekening van bruinkool en –briketten is aangepast, er is meer rekening gehouden met seizoenseffecten. Daarnaast zijn ook de cijfers van oktober 2020 toegevoegd.

Wijzigingen per 28 februari 2019
Geen dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van tabel Kolen en koolproductenbalans; aanbod en verbruik 1990-2018 (zie paragraaf 3). Aanleiding hiervoor is een verzoek van Eurostat waarbij de statistische verordening zo geïnterpreteerd wordt dat invoer van steenkool alleen betrekking heeft op steenkool voor binnenlands verbruik. Als gevolg daarvan is de uitvoer van steenkool nihil. Het verbruik van steenkool is niet aangepast. Het is niet goed mogelijk de maanden, kwartalen en jaarcijfers terug te leggen voor verslagjaar 2014 en eerder.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: de derde maand na afloop van de verslagperiode.
Nader voorlopige cijfers: uiterlijk in december van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Energieaanbod
De hoeveelheid energie die beschikbaar komt voor verbruik in Nederland.
Totaal aanbod
De hoeveelheid energie die in het land primair beschikbaar komt (productie plus herwonnen producten plus invoer en voorraadonttrekking) minus de hoeveelheid die het land verlaat (uitvoer).
Productie
De hoeveelheid energie die is vervaardigd uit een andere energiedrager.
Herwonnen producten
Slib en afval van schalie gewonnen uit mijnen.
Invoer, totaal
Aanvoer van energiedragers vanuit het buitenland.
Waaronder uit niet-EU-landen
Aanvoer van energiedragers vanuit landen die niet tot de Europese Unie (EU) horen.
Uitvoer
Afvoer van energiedragers naar het buitenland.
Beginvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid kool en koolproducten aan het begin van de verslagperiode.
Eindvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid kool en koolproducten aan het einde van de verslagperiode.
Voorraadmutatie
De verandering van de omvang van de voorraad. Bij energiestatistieken is dit de beginvoorraad minus de eindvoorraad, conform de internationale richtlijnen voor energiestatistieken. Een positief getal betekent dus dat de voorraad is afgenomen en dat het aanbod in Nederland is toegenomen. Voor een negatief getal geldt het omgekeerde (toename van de voorraad en afname van het aanbod).
Statistische verschillen
Het verschil tussen het energieaanbod en het energieverbruik van een energiedrager.

Dit verschil ontstaat doordat de gegevens over aanbod en verbruik uit verschillende bronnen komen. Voor veel energiedragers wordt het verschil toegedeeld aan aanbod of verbruik. Daarmee wordt het statistisch verschil nihil.