Gemeenterekeningen; gemeentelijke taakvelden, gemeentegrootteklasse, regio

Gemeenterekeningen; gemeentelijke taakvelden, gemeentegrootteklasse, regio

Gemeentelijke taakvelden Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke jaarrekening in mln euro Baten (mln euro) Gemeentelijke jaarrekening in mln euro Lasten (mln euro) Gemeentelijke jaarrekening in mln euro Saldo (mln euro) Gemeentelijke jaarrekening euro/inwoner Baten (euro/inwoner) Gemeentelijke jaarrekening euro/inwoner Lasten (euro/inwoner) Gemeentelijke jaarrekening euro/inwoner Saldo (euro/inwoner)
Totaal gemeentelijke taakvelden Nederland 2017 64.341 64.341 0 3.767 3.767 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Nederland 2018* 65.882 65.882 0 3.835 3.835 0
Totaal bestuur en ondersteuning Nederland 2017 43.517 16.670 26.848 2.548 976 1.572
Totaal bestuur en ondersteuning Nederland 2018* 44.969 16.931 28.037 2.617 985 1.632
Bestuur en burgerzaken Nederland 2017 503 1.583 -1.079 29 93 -63
Bestuur en burgerzaken Nederland 2018* 466 1.745 -1.279 27 102 -74
Overhead Nederland 2017 715 6.295 -5.580 42 369 -327
Overhead Nederland 2018* 711 6.534 -5.823 41 380 -339
Belastingen Nederland 2017 5.037 385 4.652 295 23 272
Belastingen Nederland 2018* 5.157 384 4.773 300 22 278
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds Nederland 2017 27.811 6 27.805 1.628 0 1.628
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds Nederland 2018* 29.304 3 29.301 1.706 0 1.705
Overig bestuur en ondersteuning Nederland 2017 2.646 1.332 1.314 155 78 77
Overig bestuur en ondersteuning Nederland 2018* 2.241 1.373 868 130 80 51
Toevoeging/onttrekking reserves Nederland 2017 6.663 5.887 776 390 345 45
Toevoeging/onttrekking reserves Nederland 2018* 6.989 6.064 925 407 353 54
Resultaat van de rekening Nederland 2017 143 1.183 -1.039 8 69 -61
Resultaat van de rekening Nederland 2018* 100 828 -728 6 48 -42
Totaal veiligheid Nederland 2017 120 1.768 -1.648 7 104 -97
Totaal veiligheid Nederland 2018* 125 1.818 -1.693 7 106 -99
Veiligheid Nederland 2017 120 1.768 -1.648 7 104 -97
Veiligheid Nederland 2018* 125 1.818 -1.693 7 106 -99
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat Nederland 2017 995 3.810 -2.815 58 223 -165
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat Nederland 2018* 877 3.881 -3.003 51 226 -175
Verkeer en parkeren Nederland 2017 567 3.239 -2.672 33 190 -156
Verkeer en parkeren Nederland 2018* 579 3.268 -2.690 34 190 -157
Havens en waterwegen Nederland 2017 62 184 -122 4 11 -7
Havens en waterwegen Nederland 2018* 51 174 -123 3 10 -7
Openbaar vervoer Nederland 2017 365 387 -22 21 23 -1
Openbaar vervoer Nederland 2018* 248 438 -191 14 26 -11
Totaal economie Nederland 2017 1.362 1.238 124 80 72 7
Totaal economie Nederland 2018* 1.529 1.494 35 89 87 2
Economisch beleid en ondersteuning Nederland 2017 497 607 -110 29 36 -6
Economisch beleid en ondersteuning Nederland 2018* 506 665 -159 29 39 -9
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Nederland 2017 865 630 235 51 37 14
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Nederland 2018* 1.023 829 194 60 48 11
Totaal onderwijs Nederland 2017 836 2.821 -1.985 49 165 -116
Totaal onderwijs Nederland 2018* 799 2.668 -1.869 47 155 -109
Onderwijs exclusief huisvesting Nederland 2017 660 1.411 -751 39 83 -44
Onderwijs exclusief huisvesting Nederland 2018* 663 1.380 -716 39 80 -42
Onderwijshuisvesting Nederland 2017 176 1.410 -1.234 10 83 -72
Onderwijshuisvesting Nederland 2018* 136 1.288 -1.152 8 75 -67
Totaal sport, cultuur en recreatie Nederland 2017 729 4.617 -3.888 43 270 -228
Totaal sport, cultuur en recreatie Nederland 2018* 799 4.796 -3.997 47 279 -233
Sportbeleid en activering Nederland 2017 21 318 -297 1 19 -17
Sportbeleid en activering Nederland 2018* 25 305 -280 1 18 -16
Sportaccommodaties Nederland 2017 351 1.110 -759 21 65 -44
Sportaccommodaties Nederland 2018* 340 1.147 -807 20 67 -47
Cultuurpresentatie, - productie en - par Nederland 2017 138 1.026 -887 8 60 -52
Cultuurpresentatie, - productie en - par Nederland 2018* 166 1.057 -891 10 62 -52
Musea Nederland 2017 56 295 -239 3 17 -14
Musea Nederland 2018* 72 331 -259 4 19 -15
Cultureel erfgoed Nederland 2017 20 95 -75 1 6 -4
Cultureel erfgoed Nederland 2018* 24 96 -72 1 6 -4
Media Nederland 2017 24 430 -405 1 25 -24
Media Nederland 2018* 26 426 -400 1 25 -23
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Nederland 2017 119 1.344 -1.226 7 79 -72
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Nederland 2018* 146 1.434 -1.288 9 83 -75
Totaal sociaal domein Nederland 2017 7.375 23.907 -16.533 432 1.400 -968
Totaal sociaal domein Nederland 2018* 7.631 24.790 -17.159 444 1.443 -999
Algemene voorzieningen incl. wijkteams Nederland 2017 248 2.903 -2.654 15 170 -155
Algemene voorzieningen incl. wijkteams Nederland 2018* 209 2.982 -2.773 12 174 -161
Inkomensregelingen Nederland 2017 6.327 8.129 -1.802 370 476 -105
Inkomensregelingen Nederland 2018* 6.516 8.135 -1.619 379 473 -94
Participatie Nederland 2017 277 3.389 -3.112 16 198 -182
Participatie Nederland 2018* 274 3.335 -3.061 16 194 -178
Maatwerkvoorziening (WMO) Nederland 2017 46 623 -577 3 36 -34
Maatwerkvoorziening (WMO) Nederland 2018* 38 615 -578 2 36 -34
Maatwerkdienstverlening 18+ Nederland 2017 249 2.834 -2.585 15 166 -151
Maatwerkdienstverlening 18+ Nederland 2018* 254 3.012 -2.758 15 175 -161
Maatwerkdienstverlening 18- Nederland 2017 80 3.349 -3.270 5 196 -191
Maatwerkdienstverlening 18- Nederland 2018* 116 3.720 -3.605 7 217 -210
Geëscaleerde zorg 18+ Nederland 2017 129 2.094 -1.965 8 123 -115
Geëscaleerde zorg 18+ Nederland 2018* 204 2.262 -2.057 12 132 -120
Geëscaleerde zorg 18- Nederland 2017 19 586 -568 1 34 -33
Geëscaleerde zorg 18- Nederland 2018* 21 729 -708 1 42 -41
Totaal volksgezondheid en milieu Nederland 2017 4.123 4.519 -396 241 265 -23
Totaal volksgezondheid en milieu Nederland 2018* 4.143 4.585 -442 241 267 -26
Volksgezondheid Nederland 2017 130 771 -641 8 45 -38
Volksgezondheid Nederland 2018* 111 771 -660 6 45 -38
Riolering Nederland 2017 1.679 1.384 295 98 81 17
Riolering Nederland 2018* 1.707 1.350 356 99 79 21
Afval Nederland 2017 2.113 1.687 426 124 99 25
Afval Nederland 2018* 2.123 1.736 387 124 101 23
Milieubeheer en begraafplaatsen Nederland 2017 201 677 -476 12 40 -28
Milieubeheer en begraafplaatsen Nederland 2018* 201 726 -525 12 42 -31
Totaal volkshuisvesting, RO en sted. ver Nederland 2017 5.283 4.990 294 309 292 17
Totaal volkshuisvesting, RO en sted. ver Nederland 2018* 5.009 4.919 90 292 286 5
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. Nederland 2017 4.169 3.312 858 244 194 50
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. Nederland 2018* 3.818 3.139 679 222 183 39
Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen Nederland 2017 1.114 1.678 -564 65 98 -33
Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen Nederland 2018* 1.192 1.780 -588 69 104 -34
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) naar regio en grootteklasse (aantal inwoners) in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.
In 2017 zijn de beleidsterreinen herzien en worden deze taakvelden genoemd (voorheen functies), een directe vergelijking van de beleidsterreinen met voorgaande jaren is daardoor niet meer mogelijk. In de administraties 2017 en 2018 van de gemeenten wordt de typering van de lasten en baten naar taakveld soms nog herzien, hierdoor kunnen tussen 2017 en 2018 (kleine) verschuivingen tussen taakvelden voorkomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 18 december 2019:
De voorlopige cijfers voor 2018 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2017 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden 12 maanden na de verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke jaarrekening in mln euro
Cijfers op basis van de gemeentelijke jaarrekeningen weergegeven in miljoenen euro's.
Baten
De baten van de gemeentelijke jaarrekening in miljoenen euro's.

Onder de gemeentelijke baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door gemeenten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).

Het grootste deel van de gemeentelijke baten bestaat uit de ontvangen bijdrage uit het Gemeentefonds, overige doeluitkeringen van het Rijk en de ontvangen gemeentelijke heffingen.
Lasten
De lasten van de gemeentelijke jaarrekening in miljoenen euro's.

Onder de gemeentelijke lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeentelijke jaarrekening in miljoenen euro's.
Gemeentelijke jaarrekening euro/inwoner
Gemeentelijke jaarrekening in euro/inwoner.
Cijfers op basis van de gemeentelijke jaarrekeningen weergegeven in euro per inwoner.
Baten
De baten van de gemeentelijke jaarrekening in euro's per inwoner.

Onder de gemeentelijke baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door gemeenten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).

Het grootste deel van de gemeentelijke baten bestaat uit de ontvangen bijdrage uit het Gemeentefonds, overige doeluitkeringen van het rijk en de ontvangen gemeentelijke heffingen.
Lasten
De lasten van de gemeentelijke jaarrekening in euro's per inwoner.

Onder de gemeentelijke lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeentelijke jaarrekening in euro's per inwoner.