ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2018

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2018

Bedrijfstakken/branches SBI2008 Personeel en ICT Personeel dat werkt met een computer (% van werkzame personen) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Bedrijven met website (% van bedrijven) Cloud-diensten Cloud-diensten gebruikt (% van bedrijven) 3D-printing Uitgevoerd (% van bedrijven) Robotica Gebruikt (% van bedrijven) Big-data-analyse Uitgevoerd (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT veiligheidsincidenten Incident opgetreden (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT veiligheidsincidenten Kosten gehad aan ICT-incident (% van bedrijven) Facturen E-facturen verzonden (% van bedrijven) Facturen E-facturen ontvangen (% van bedrijven)
Totaal, C-N en Q 76 94 49 5 7 22 48 21 24 46
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 58 95 43 2 25 21 49 20 41 43
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 57 97 56 6 14 14 55 15 31 45
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 59 97 46 3 15 17 40 20 19 33
19-21 Raffinaderijen en chemie 82 98 51 7 16 30 59 24 33 41
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 57 97 43 21 45 19 45 19 26 39
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 57 97 28 10 41 12 44 21 19 40
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 85 98 52 25 21 22 52 23 18 35
28 Machine-industrie 76 95 40 12 41 18 48 19 18 37
29-30 Transportmiddelenindustrie 62 96 46 19 24 19 49 22 29 39
D-E Energie, water, afvalbeheer 83 95 53 6 3 38 54 27 26 42
41-42 B&U en wegenbouw 75 95 43 4 2 19 50 27 18 44
43 Gespecialiseerde bouw 72 94 41 3 3 16 53 26 25 53
45 Autohandel en -reparatie 76 96 41 3 7 18 49 26 32 47
46 Groothandel en handelsbemiddeling 78 95 49 6 8 22 54 23 35 40
47 Detailhandel (niet in auto's) 50 89 43 1 3 29 44 18 18 53
H Vervoer en opslag 70 90 45 1 3 20 46 21 21 42
55 Logiesverstrekking 55 98 45 1 1 17 36 18 14 52
56 Eet- en drinkgelegenheden 38 92 29 0 0 18 33 10 14 53
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 94 98 61 3 1 46 50 22 17 44
61 Telecommunicatie 96 98 76 2 2 44 53 21 23 34
62-63 IT- en informatiedienstverlening 99 95 79 5 1 37 52 21 25 47
6419-6492 Banken 92 98 52 5 0 32 60 35 16 45
651-652 Verzekeringen 98 97 76 0 3 51 67 30 26 52
68 Verhuur en handel van onroerend goed 96 89 60 0 0 12 57 16 10 42
69-70 Juridisch en managementadvies 97 97 72 3 3 22 54 25 25 49
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 95 97 57 20 7 26 54 24 18 39
72 Research 92 97 68 19 13 33 58 23 19 40
73 Reclamewezen en marktonderzoek 93 95 75 5 4 33 45 17 30 47
77 Verhuur van roerende goederen 83 99 53 3 2 30 51 26 22 40
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 87 85 48 0 1 18 42 15 20 47
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 97 97 63 0 0 33 52 22 6 32
86 Gezondheidszorg 93 97 57 8 2 16 53 19 40 59
87-88 Verzorging en welzijn 82 98 61 2 0 14 48 21 31 55
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 79 96 44 16 35 19 49 21 18 36
73-75 Reclame, design, overige diensten 92 96 73 4 4 34 47 20 24 46
ICT-sector 98 96 74 5 1 34 55 22 26 44
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2018. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2017. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2018.

Wijzigingen per juni 2020:
Verbetering bij het onderwerp inkoop via EDI inkoopwaarde >= 2% van de totale omzet dit moet zijn Inkoopwaarde >= 2% van de totale inkoop.

Wijzigingen per december 2018:
Geen, betreft een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2019 komen in december 2019 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personeel en ICT
Personeel dat werkt met een computer betreft zowel ICT-specialisten als ICT-gebruikers. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Een ICT-specialist is een werknemer voor wie ICT het belangrijkste werk vormt, bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'. Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Personeel dat werkt met een computer
Werkzame personen die werk verrichten met behulp van een computer.
Toegang en gebruik internet
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben.
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben.
Cloud-diensten
Het gebruik van cloud-computing of de cloud betreft ICT-diensten via internet. Bedrijven kunnen hiermee bijvoorbeeld opslagcapaciteit, software en rekenkracht gebruiken via internet in plaats van lokaal op hun eigen servers of computers. Cloud-diensten zoals gemeten in dit onderzoek voldoen aan de volgende criteria:
- servers van de aanbieder leveren de diensten;
- de gebruiker kan de diensten eenvoudig zelf uitbreiden of juist verminderen (bijvoorbeeld de benodigde opslagcapaciteit verhogen of verlagen);
- de gebruiker heeft na installatie altijd toegang tot de diensten, zonder tussenkomst van de aanbieder;
- de gebruiker betaalt voor de diensten. Een verbinding via VPN (Virtual Private Network) kan ook tot de cloud behoren.
Cloud-diensten gebruikt
3D-printing
3D-printen, ook wel Additive Manufacturing genoemd verwijst naar het gebruik van speciale printers, hetzij door de onderneming zelf of door gebruik te maken van 3D-afdrukservices van andere bedrijven, voor het creëren van driedimensionale fysieke objecten met behulp van digitale technologie.
Uitgevoerd
Gebruik gemaakt van 3D-printen?
Robotica
Een industriële robot is een automatisch bestuurde, herprogrammeerbare, multifunctionele manipulator die in drie of meer assen kan worden geprogrammeerd en die mobiel of op een vaste plaats wordt gebruikt voor industriële geautomatiseerde applicaties. Een service robot is een machine die een mate van autonomie heeft en in een complexe en dynamische omgeving kan werken waarin interactie met personen, objecten of andere apparaten vereist kan zijn. Software robots (computerprogramma's) en 3D printers vallen buiten de scope van de volgende vragen.
Gebruikt
Big-data-analyse
Met 'big data' wordt hier bedoeld informatie die wordt gegenereerd uit elektronische activiteiten van gebruikers, en uit onderlinge communicatie tussen apparaten (machine-to-machine). Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die voortkomen uit het gebruik van sociale media, en uit productieprocessen in een bedrijf. Big-data-analyse is het gebruik van technieken, technologieën en software-tools voor analyse van big data uit het eigen bedrijf, of uit andere gegevensbronnen.

Big data hebben meestal kenmerken zoals:
- grote hoeveelheden gegevens die in de loop van de tijd zijn gegenereerd;
- grote diversiteit van de gegevens doordat er verschillende indelingen van complexe data bestaan, gestructureerd of ongestructureerd. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens in de vorm van tekst, video, afbeeldingen, spraak, documenten, sensorgegevens, activiteitenlogboeken, 'click streams', en coördinaten;
- hoge omloopsnelheid, de data worden in hoge snelheid gegenereerd, beschikbaar gesteld en gewijzigd.


Uitgevoerd
Bedrijven die big-data-analyse hebben uitgevoerd. Big-data-analyse is het gebruik van technieken, technologieën en software-tools voor analyse van big data uit het eigen bedrijf, of uit andere gegevensbronnen.
ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Optreden van ICT veiligheidsincidenten
Hoe vaak kwamen de ICT-veiligheidsincidenten in 2017 voor in het bedrijf.
Incident opgetreden
Bedrijven waarbij een of meerdere ICT-incidenten zijn voorgevallen in 2017.
Kosten gehad aan ICT-incident
Bedrijven die kosten hebben gehad voor een of meerdere ICT-incidenten in 2017.
Facturen
E-facturen verzonden
Bedrijven die in 2017 één of meerdere e-facturen hebben verstuurd. Het betreft hier alleen facturen die aan andere bedrijven, of aan overheden zijn verstuurd. Facturen die verzonden zijn aan consumenten zijn niet meegeteld.
Het betreft hier facturen in een standaardopmaak die geschikt zijn voor automatische verwerking (bijv. EDI, XML, UBL). Deze worden e-facturen genoemd. Zij worden ofwel direct uitgewisseld door elektronische systemen van bedrijven onderling, of via elektronische systemen van dienstverleners zoals 'Billing Service Providers'.


E-facturen ontvangen
Bedrijven die in 2017 één of meerdere e-facturen hebben ontvangen. Het betreft hier alleen facturen die aan andere bedrijven, of aan overheden zijn verstuurd. Facturen die verzonden zijn aan consumenten zijn niet meegeteld.
Het betreft hier facturen in een standaardopmaak die geschikt zijn voor automatische verwerking (bijv. EDI, XML, UBL). Deze worden e-facturen genoemd. Zij worden ofwel direct uitgewisseld door elektronische systemen van bedrijven onderling, of via elektronische systemen van dienstverleners zoals 'Billing Service Providers'.