Prognose bevolking; kerncijfers, 2018-2060

Prognose bevolking; kerncijfers, 2018-2060

Prognose(-interval) Perioden Bevolking op 1 januari (aantal) Demografische druk Grijze druk (%) Levendgeborenen (aantal) Totaal vruchtbaarheidscijfer (aantal) Overledenen (aantal) Periode-levensverwachting Bij geboorte Mannen (jaar) Periode-levensverwachting Bij geboorte Vrouwen (jaar) Buitenlandse migratie Immigratie (aantal) Buitenlandse migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Prognose 2018 168.398 1,59 152.505 80,15 83,36 241.418 153.257 88.161
Prognose 2019 17.285.136 32,6 171.304 1,59 153.555 80,35 83,54 238.364 163.276 75.087
Prognose 2020 17.377.972 33,2 174.684 1,61 154.801 80,52 83,74 232.929 171.676 61.253
Prognose 2030 18.030.356 42,2 197.139 1,75 174.484 82,09 85,56 232.273 201.177 31.097
Prognose 2040 18.419.768 49,8 188.883 1,75 196.183 83,52 87,26 232.388 204.950 27.438
Prognose 2050 18.524.720 48,6 184.400 1,75 205.948 84,85 88,76 232.648 206.517 26.131
Prognose 2060 18.620.616 48,5 198.303 1,75 203.259 86,08 90,08 233.436 208.358 25.078
Ondergrens 67%-prognose-interval 2018 164.717 1,55 146.553 79,77 82,98 226.726 145.213 71.175
Ondergrens 67%-prognose-interval 2019 17.265.224 32,5 166.037 1,54 145.876 79,81 83,00 219.082 152.812 54.236
Ondergrens 67%-prognose-interval 2020 17.340.338 33,1 168.009 1,54 145.700 79,86 83,08 210.117 159.515 37.305
Ondergrens 67%-prognose-interval 2030 17.720.128 40,8 180.130 1,62 157.925 80,72 84,18 193.511 180.013 -1.922
Ondergrens 67%-prognose-interval 2040 17.789.692 46,6 167.021 1,57 175.905 81,69 85,44 188.989 180.118 -7.169
Ondergrens 67%-prognose-interval 2050 17.577.176 44,1 157.921 1,54 185.546 82,66 86,58 189.747 179.376 -9.224
Ondergrens 67%-prognose-interval 2060 17.347.758 43,1 163.124 1,51 183.559 83,59 87,59 188.222 179.349 -11.154
Bovengrens 67%-prognose-interval 2018 172.630 1,62 159.086 80,53 83,74 260.109 162.618 107.316
Bovengrens 67%-prognose-interval 2019 17.305.914 32,6 177.297 1,65 162.139 80,88 84,08 263.022 175.110 99.155
Bovengrens 67%-prognose-interval 2020 17.421.700 33,3 182.261 1,67 165.075 81,17 84,40 262.588 186.072 88.911
Bovengrens 67%-prognose-interval 2030 18.374.922 43,4 214.332 1,88 193.333 83,46 86,93 279.804 227.431 67.117
Bovengrens 67%-prognose-interval 2040 19.100.100 52,6 210.905 1,93 218.403 85,34 89,09 282.737 233.964 63.719
Bovengrens 67%-prognose-interval 2050 19.499.764 52,5 211.976 1,96 227.325 87,03 90,95 285.415 240.579 62.007
Bovengrens 67%-prognose-interval 2060 19.926.344 53,3 234.454 1,99 224.181 88,58 92,58 285.896 244.607 61.234
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognoses (2016-2060) van de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd (drie groepen) en de bevolkingsontwikkeling: het aantal levendgeborenen, het aantal overledenen en de buitenlandse migratie. Daarnaast bevat de tabel de demografische druk, het totaal vruchtbaarheidscijfer per vrouw en de periode-levensverwachting bij geboorte en op de 65ste verjaardag naar geslacht.

De periode-levensverwachting, berekend uit een periode-overlevingstafel, is een samenvattende maat voor de sterftekansen in een kalenderjaar. Het geeft aan hoe oud mensen gemiddeld zouden worden indien de sterftekansen-per-leeftijd van dat jaar hun hele leven zouden gelden. Zie paragraaf 4 voor een uitleg over het verschil tussen de periode-overlevingstafel en een cohort-overlevingstafel.

In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2018-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 17 december 2019:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 18 december 2018:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2018 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2019 wordt de nieuwe bevolkingsprognosetabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
Bevolking
De bewoners van een bepaald gebied.
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking.
Grijze druk
De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar.
Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van de ouderen tot het werkende deel van de bevolking.
Levendgeborenen
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Totaal vruchtbaarheidscijfer
De som van de afzonderlijke leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers.
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen
leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.
Overledenen
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
In CBS-statistieken hebben overledenen betrekking op personen die bij overlijden in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente zijn opgenomen, ongeacht het land waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Personen die niet in Nederland wonen maar wel hier overlijden worden niet meegeteld.
Periode-levensverwachting
Het aantal jaren dat iemand van een bepaalde leeftijd naar verwachting nog te leven heeft (berekend uit een overlevingstafel), onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het geselecteerde prognosejaar niet zullen veranderen.

Sterftekans
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd.

Overlevingstafel
Tabel die aangeeft hoeveel van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van een 0, 1, 2 jaar enzovoort, zullen bereiken op basis van de sterftekansen die zijn berekend uit het aantal overledenen en bevolkingsaantallen in een bepaalde periode.
Bij geboorte
Periode-levensverwachting bij geboorte
Het aantal jaren dat iemand naar verwachting te leven heeft (berekend uit een overlevingstafel), onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het geselecteerde prognosejaar niet zullen veranderen.

Sterftekans
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd.

Overlevingstafel
Tabel die aangeeft hoeveel van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van een 0, 1, 2 jaar enzovoort, zullen bereiken op basis van de sterftekansen die zijn berekend uit het aantal overledenen en bevolkingsaantallen in een bepaalde periode.
Mannen
Vrouwen
Buitenlandse migratie
Het zich vestigen in Nederland van personen vanuit het buitenland (immigratie) of het vertrek van inwoners uit Nederland om zich in het buitenland te vestigen (emigratie).
Niet-gemelde buitenlandse migratie wordt verantwoord in de statistiek van de administratieve correcties.
Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.

Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters. Tot en met september 1994: een aantal speciale gevallen uitgezonderd, vond opneming voor een persoon met de Nederlandse nationaliteit plaats als deze zich voor langer dan 30 dagen dacht te vestigen en voor een persoon met een niet-Nederlandse nationaliteit als de verwachte vestigingsduur de 180 dagen overschreed. Vanaf oktober 1994: men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.
Emigratie (inclusief correcties)
Vertrek van personen naar het buitenland.

Tot en met september 1994 werd men uit het bevolkingsregister afgevoerd wanneer men Nederland voor langer dan 360 dagen dacht te verlaten. Met ingang van oktober 1994 geldt dat de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt. Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Administratieve correctie
Opneming van een persoon in het gemeentelijke bevolkingsregister of afvoering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister die niet het gevolg is van geboorte, sterfte, vestiging, vertrek of gemeentegrenswijziging.
Administratieve correcties zijn meestal het gevolg van niet aan de gemeente gemelde emigratie.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Het aantal gevestigde personen uit het buitenland min het aantal vertrokken personen naar het buitenland, inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Aangezien het saldo administratieve correcties op nationaal niveau wordt gezien als niet gemelde emigratie, is het migratiesaldo inclusief het saldo administratieve correcties dus het saldo van de (gemelde én niet-gemelde) buitenlandse migratie.

Administratieve correctie
Opneming van een persoon in het gemeentelijke bevolkingsregister of afvoering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister die niet het gevolg is van geboorte, sterfte, vestiging, vertrek of gemeentegrenswijziging.
Administratieve correcties zijn meestal het gevolg van niet aan de gemeente gemelde emigratie.