Ondernemersvertrouwen; regio

Ondernemersvertrouwen; regio

Marges Perioden Regio's Ondernemersvertrouwen (%)
Waarde 2019 3e kwartaal Nederland 10,6
Waarde 2019 4e kwartaal Nederland 6,6
Waarde 2020 1e kwartaal Nederland 6,4
Waarde 2020 2e kwartaal* Nederland -37,2
Waarde 2020 3e kwartaal* Nederland -19,3
Waarde 2019 3e kwartaal Groningen (PV) 5,3
Waarde 2019 4e kwartaal Groningen (PV) 4,2
Waarde 2020 1e kwartaal Groningen (PV) -5,7
Waarde 2020 2e kwartaal* Groningen (PV) -25,7
Waarde 2020 3e kwartaal* Groningen (PV) -16,1
Waarde 2019 3e kwartaal Fryslân (PV) 8,2
Waarde 2019 4e kwartaal Fryslân (PV) 3,8
Waarde 2020 1e kwartaal Fryslân (PV) 6,5
Waarde 2020 2e kwartaal* Fryslân (PV) -24,8
Waarde 2020 3e kwartaal* Fryslân (PV) -15,3
Waarde 2019 3e kwartaal Drenthe (PV) 7,9
Waarde 2019 4e kwartaal Drenthe (PV) 1,2
Waarde 2020 1e kwartaal Drenthe (PV) -1,5
Waarde 2020 2e kwartaal* Drenthe (PV) -37,3
Waarde 2020 3e kwartaal* Drenthe (PV) -23,5
Waarde 2019 3e kwartaal Overijssel (PV) 9,3
Waarde 2019 4e kwartaal Overijssel (PV) 5,9
Waarde 2020 1e kwartaal Overijssel (PV) 4,9
Waarde 2020 2e kwartaal* Overijssel (PV) -31,5
Waarde 2020 3e kwartaal* Overijssel (PV) -15,8
Waarde 2019 3e kwartaal Flevoland (PV) 7,0
Waarde 2019 4e kwartaal Flevoland (PV) 4,6
Waarde 2020 1e kwartaal Flevoland (PV) 2,8
Waarde 2020 2e kwartaal* Flevoland (PV) -28,8
Waarde 2020 3e kwartaal* Flevoland (PV) -16,7
Waarde 2019 3e kwartaal Gelderland (PV) 10,1
Waarde 2019 4e kwartaal Gelderland (PV) 7,6
Waarde 2020 1e kwartaal Gelderland (PV) 7,5
Waarde 2020 2e kwartaal* Gelderland (PV) -34,1
Waarde 2020 3e kwartaal* Gelderland (PV) -18,6
Waarde 2019 3e kwartaal Utrecht (PV) 10,6
Waarde 2019 4e kwartaal Utrecht (PV) 5,7
Waarde 2020 1e kwartaal Utrecht (PV) 1,6
Waarde 2020 2e kwartaal* Utrecht (PV) -34,6
Waarde 2020 3e kwartaal* Utrecht (PV) -23,1
Waarde 2019 3e kwartaal Noord-Holland (PV) 12,8
Waarde 2019 4e kwartaal Noord-Holland (PV) 7,0
Waarde 2020 1e kwartaal Noord-Holland (PV) 5,5
Waarde 2020 2e kwartaal* Noord-Holland (PV) -38,0
Waarde 2020 3e kwartaal* Noord-Holland (PV) -23,1
Waarde 2019 3e kwartaal Zuid-Holland (PV) 10,8
Waarde 2019 4e kwartaal Zuid-Holland (PV) 6,1
Waarde 2020 1e kwartaal Zuid-Holland (PV) 7,5
Waarde 2020 2e kwartaal* Zuid-Holland (PV) -30,7
Waarde 2020 3e kwartaal* Zuid-Holland (PV) -18,0
Waarde 2019 3e kwartaal Zeeland (PV) 6,3
Waarde 2019 4e kwartaal Zeeland (PV) 3,6
Waarde 2020 1e kwartaal Zeeland (PV) 2,8
Waarde 2020 2e kwartaal* Zeeland (PV) -33,1
Waarde 2020 3e kwartaal* Zeeland (PV) -13,1
Waarde 2019 3e kwartaal Noord-Brabant (PV) 7,5
Waarde 2019 4e kwartaal Noord-Brabant (PV) 5,9
Waarde 2020 1e kwartaal Noord-Brabant (PV) 5,6
Waarde 2020 2e kwartaal* Noord-Brabant (PV) -30,5
Waarde 2020 3e kwartaal* Noord-Brabant (PV) -16,1
Waarde 2019 3e kwartaal Limburg (PV) 3,8
Waarde 2019 4e kwartaal Limburg (PV) -1,8
Waarde 2020 1e kwartaal Limburg (PV) -2,0
Waarde 2020 2e kwartaal* Limburg (PV) -38,0
Waarde 2020 3e kwartaal* Limburg (PV) -19,3
Ondergrens 95%-interval 2019 3e kwartaal Nederland .
Ondergrens 95%-interval 2019 4e kwartaal Nederland .
Ondergrens 95%-interval 2020 1e kwartaal Nederland .
Ondergrens 95%-interval 2020 2e kwartaal* Nederland .
Ondergrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Nederland .
Ondergrens 95%-interval 2019 3e kwartaal Groningen (PV) 1,8
Ondergrens 95%-interval 2019 4e kwartaal Groningen (PV) 0,8
Ondergrens 95%-interval 2020 1e kwartaal Groningen (PV) -10,4
Ondergrens 95%-interval 2020 2e kwartaal* Groningen (PV) -32,1
Ondergrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Groningen (PV) -22,2
Ondergrens 95%-interval 2019 3e kwartaal Fryslân (PV) 2,9
Ondergrens 95%-interval 2019 4e kwartaal Fryslân (PV) -1,2
Ondergrens 95%-interval 2020 1e kwartaal Fryslân (PV) 1,4
Ondergrens 95%-interval 2020 2e kwartaal* Fryslân (PV) -30,9
Ondergrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Fryslân (PV) -20,8
Ondergrens 95%-interval 2019 3e kwartaal Drenthe (PV) 2,7
Ondergrens 95%-interval 2019 4e kwartaal Drenthe (PV) -4,1
Ondergrens 95%-interval 2020 1e kwartaal Drenthe (PV) -8,6
Ondergrens 95%-interval 2020 2e kwartaal* Drenthe (PV) -44,3
Ondergrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Drenthe (PV) -30,8
Ondergrens 95%-interval 2019 3e kwartaal Overijssel (PV) 6,3
Ondergrens 95%-interval 2019 4e kwartaal Overijssel (PV) 3,0
Ondergrens 95%-interval 2020 1e kwartaal Overijssel (PV) 1,8
Ondergrens 95%-interval 2020 2e kwartaal* Overijssel (PV) -35,5
Ondergrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Overijssel (PV) -20,0
Ondergrens 95%-interval 2019 3e kwartaal Flevoland (PV) 0,5
Ondergrens 95%-interval 2019 4e kwartaal Flevoland (PV) -0,9
Ondergrens 95%-interval 2020 1e kwartaal Flevoland (PV) -3,5
Ondergrens 95%-interval 2020 2e kwartaal* Flevoland (PV) -36,4
Ondergrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Flevoland (PV) -23,9
Ondergrens 95%-interval 2019 3e kwartaal Gelderland (PV) 7,5
Ondergrens 95%-interval 2019 4e kwartaal Gelderland (PV) 5,1
Ondergrens 95%-interval 2020 1e kwartaal Gelderland (PV) 4,9
Ondergrens 95%-interval 2020 2e kwartaal* Gelderland (PV) -37,5
Ondergrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Gelderland (PV) -21,9
Ondergrens 95%-interval 2019 3e kwartaal Utrecht (PV) 8,1
Ondergrens 95%-interval 2019 4e kwartaal Utrecht (PV) 3,2
Ondergrens 95%-interval 2020 1e kwartaal Utrecht (PV) -2,0
Ondergrens 95%-interval 2020 2e kwartaal* Utrecht (PV) -38,4
Ondergrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Utrecht (PV) -26,8
Ondergrens 95%-interval 2019 3e kwartaal Noord-Holland (PV) 10,9
Ondergrens 95%-interval 2019 4e kwartaal Noord-Holland (PV) 5,2
Ondergrens 95%-interval 2020 1e kwartaal Noord-Holland (PV) 3,3
Ondergrens 95%-interval 2020 2e kwartaal* Noord-Holland (PV) -40,5
Ondergrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Noord-Holland (PV) -25,5
Ondergrens 95%-interval 2019 3e kwartaal Zuid-Holland (PV) 8,9
Ondergrens 95%-interval 2019 4e kwartaal Zuid-Holland (PV) 4,3
Ondergrens 95%-interval 2020 1e kwartaal Zuid-Holland (PV) 5,5
Ondergrens 95%-interval 2020 2e kwartaal* Zuid-Holland (PV) -33,1
Ondergrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Zuid-Holland (PV) -20,7
Ondergrens 95%-interval 2019 3e kwartaal Zeeland (PV) 1,4
Ondergrens 95%-interval 2019 4e kwartaal Zeeland (PV) -0,9
Ondergrens 95%-interval 2020 1e kwartaal Zeeland (PV) -3,0
Ondergrens 95%-interval 2020 2e kwartaal* Zeeland (PV) -39,8
Ondergrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Zeeland (PV) -20,5
Ondergrens 95%-interval 2019 3e kwartaal Noord-Brabant (PV) 5,6
Ondergrens 95%-interval 2019 4e kwartaal Noord-Brabant (PV) 3,9
Ondergrens 95%-interval 2020 1e kwartaal Noord-Brabant (PV) 3,5
Ondergrens 95%-interval 2020 2e kwartaal* Noord-Brabant (PV) -33,1
Ondergrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Noord-Brabant (PV) -18,7
Ondergrens 95%-interval 2019 3e kwartaal Limburg (PV) 0,7
Ondergrens 95%-interval 2019 4e kwartaal Limburg (PV) -4,7
Ondergrens 95%-interval 2020 1e kwartaal Limburg (PV) -5,5
Ondergrens 95%-interval 2020 2e kwartaal* Limburg (PV) -42,2
Ondergrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Limburg (PV) -23,6
Bovengrens 95%-interval 2019 3e kwartaal Nederland .
Bovengrens 95%-interval 2019 4e kwartaal Nederland .
Bovengrens 95%-interval 2020 1e kwartaal Nederland .
Bovengrens 95%-interval 2020 2e kwartaal* Nederland .
Bovengrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Nederland .
Bovengrens 95%-interval 2019 3e kwartaal Groningen (PV) 8,8
Bovengrens 95%-interval 2019 4e kwartaal Groningen (PV) 7,5
Bovengrens 95%-interval 2020 1e kwartaal Groningen (PV) -1,1
Bovengrens 95%-interval 2020 2e kwartaal* Groningen (PV) -19,4
Bovengrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Groningen (PV) -10,0
Bovengrens 95%-interval 2019 3e kwartaal Fryslân (PV) 13,5
Bovengrens 95%-interval 2019 4e kwartaal Fryslân (PV) 8,7
Bovengrens 95%-interval 2020 1e kwartaal Fryslân (PV) 11,5
Bovengrens 95%-interval 2020 2e kwartaal* Fryslân (PV) -18,6
Bovengrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Fryslân (PV) -9,8
Bovengrens 95%-interval 2019 3e kwartaal Drenthe (PV) 13,0
Bovengrens 95%-interval 2019 4e kwartaal Drenthe (PV) 6,5
Bovengrens 95%-interval 2020 1e kwartaal Drenthe (PV) 5,7
Bovengrens 95%-interval 2020 2e kwartaal* Drenthe (PV) -30,3
Bovengrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Drenthe (PV) -16,2
Bovengrens 95%-interval 2019 3e kwartaal Overijssel (PV) 12,3
Bovengrens 95%-interval 2019 4e kwartaal Overijssel (PV) 8,9
Bovengrens 95%-interval 2020 1e kwartaal Overijssel (PV) 7,9
Bovengrens 95%-interval 2020 2e kwartaal* Overijssel (PV) -27,4
Bovengrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Overijssel (PV) -11,6
Bovengrens 95%-interval 2019 3e kwartaal Flevoland (PV) 13,5
Bovengrens 95%-interval 2019 4e kwartaal Flevoland (PV) 10,1
Bovengrens 95%-interval 2020 1e kwartaal Flevoland (PV) 9,0
Bovengrens 95%-interval 2020 2e kwartaal* Flevoland (PV) -21,2
Bovengrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Flevoland (PV) -9,6
Bovengrens 95%-interval 2019 3e kwartaal Gelderland (PV) 12,8
Bovengrens 95%-interval 2019 4e kwartaal Gelderland (PV) 10,1
Bovengrens 95%-interval 2020 1e kwartaal Gelderland (PV) 10,2
Bovengrens 95%-interval 2020 2e kwartaal* Gelderland (PV) -30,7
Bovengrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Gelderland (PV) -15,3
Bovengrens 95%-interval 2019 3e kwartaal Utrecht (PV) 13,2
Bovengrens 95%-interval 2019 4e kwartaal Utrecht (PV) 8,2
Bovengrens 95%-interval 2020 1e kwartaal Utrecht (PV) 5,3
Bovengrens 95%-interval 2020 2e kwartaal* Utrecht (PV) -30,7
Bovengrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Utrecht (PV) -19,5
Bovengrens 95%-interval 2019 3e kwartaal Noord-Holland (PV) 14,6
Bovengrens 95%-interval 2019 4e kwartaal Noord-Holland (PV) 8,8
Bovengrens 95%-interval 2020 1e kwartaal Noord-Holland (PV) 7,7
Bovengrens 95%-interval 2020 2e kwartaal* Noord-Holland (PV) -35,5
Bovengrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Noord-Holland (PV) -20,8
Bovengrens 95%-interval 2019 3e kwartaal Zuid-Holland (PV) 12,8
Bovengrens 95%-interval 2019 4e kwartaal Zuid-Holland (PV) 7,8
Bovengrens 95%-interval 2020 1e kwartaal Zuid-Holland (PV) 9,5
Bovengrens 95%-interval 2020 2e kwartaal* Zuid-Holland (PV) -28,2
Bovengrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Zuid-Holland (PV) -15,4
Bovengrens 95%-interval 2019 3e kwartaal Zeeland (PV) 11,2
Bovengrens 95%-interval 2019 4e kwartaal Zeeland (PV) 8,2
Bovengrens 95%-interval 2020 1e kwartaal Zeeland (PV) 8,6
Bovengrens 95%-interval 2020 2e kwartaal* Zeeland (PV) -26,3
Bovengrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Zeeland (PV) -5,7
Bovengrens 95%-interval 2019 3e kwartaal Noord-Brabant (PV) 9,4
Bovengrens 95%-interval 2019 4e kwartaal Noord-Brabant (PV) 7,8
Bovengrens 95%-interval 2020 1e kwartaal Noord-Brabant (PV) 7,6
Bovengrens 95%-interval 2020 2e kwartaal* Noord-Brabant (PV) -27,8
Bovengrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Noord-Brabant (PV) -13,5
Bovengrens 95%-interval 2019 3e kwartaal Limburg (PV) 6,9
Bovengrens 95%-interval 2019 4e kwartaal Limburg (PV) 1,2
Bovengrens 95%-interval 2020 1e kwartaal Limburg (PV) 1,6
Bovengrens 95%-interval 2020 2e kwartaal* Limburg (PV) -33,8
Bovengrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Limburg (PV) -15,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het ondernemersvertrouwen. Het ondernemersvertrouwen is een stemmingsindicator die de richting aangeeft waarin de economie (het bruto binnenlands product, BBP) zich naar verwachting zal ontwikkelen. Bij het beoordelen van de uitkomsten kan men ervan uitgaan dat hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te meer de waarde van het ondernemersvertrouwen positief of negatief zal afwijken van de nullijn en des te groter de verwachting is dat de ontwikkeling van het BBP in de komende maanden zal toe- of afnemen. Het ondernemersvertrouwen van een provincie is een gewogen gemiddelde van de vertrouwensindicatoren van de onderliggende bedrijfstakken/branches die tezamen een representatieve afspiegeling vormen van het totale Nederlandse bedrijfsleven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2014.

Wijzigingen per 13 augustus 2021.
De resultaten van het derde kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten tot en met het vierde kwartaal van 2021 worden naar verwachting medio november 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Ondernemersvertrouwen
Ondernemersvertrouwen:
Stemmingsindicator voor het bedrijfsleven, die de richting aangeeft waarin het BBP zich naar verwachting zal ontwikkelen.