Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak

Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Arbeidsinkomensquote (%) Beloning werknemers (mln euro) Toegerekend arbeidsinkomen (mln euro) Netto exploitatieoverschot/gemengd in... (mln euro) Totale beloning van arbeid (mln euro) Totale beloning van arbeid en kapitaal (mln euro)
A-U Alle economische activiteiten 2022* 74,6 451.678 76.583 256.296 528.261 707.974
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022* 100,8 4.155 5.836 5.755 9.991 9.910
B Delfstoffenwinning 2022* 5,2 885 18 16.334 903 17.219
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022* 51,7 56.132 7.558 67.110 63.690 123.242
C Industrie 2022* 59,5 50.117 4.811 42.236 54.928 92.353
D Energievoorziening 2022* 54,9 2.656 2.514 6.759 5.170 9.415
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022* 63,2 2.474 215 1.781 2.689 4.255
F Bouwnijverheid 2022* 85,7 21.812 10.080 15.398 31.892 37.210
G-I Handel, vervoer en horeca 2022* 66,0 88.647 17.199 71.634 105.846 160.281
G Handel 2022* 60,7 56.957 8.716 51.166 65.673 108.123
H Vervoer en opslag 2022* 69,8 22.576 2.354 13.126 24.930 35.702
I Horeca 2022* 92,6 9.114 6.129 7.342 15.243 16.456
J Informatie en communicatie 2022* 79,9 25.442 2.746 9.849 28.188 35.291
K Financiële dienstverlening 2022* 59,1 20.858 360 15.059 21.218 35.917
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 22,9 4.324 1.968 23.137 6.292 27.461
M-N Zakelijke dienstverlening 2022* 85,2 82.446 16.076 33.190 98.522 115.636
M Specialistische zakelijke diensten 2022* 87,0 46.650 11.221 19.863 57.871 66.513
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022* 82,8 35.796 4.855 13.327 40.651 49.123
O-Q Overheid en zorg 2022* 99,3 136.227 9.656 10.651 145.883 146.878
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022* 100,0 41.069 0 0 41.069 41.069
P Onderwijs 2022* 102,1 32.405 1.849 1.129 34.254 33.534
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022* 97,6 62.753 7.807 9.522 70.560 72.275
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022* 103,7 11.635 5.104 4.513 16.739 16.148
R Cultuur, sport en recreatie 2022* 104,7 4.966 2.622 2.284 7.588 7.250
S Overige dienstverlening 2022* 103,2 5.655 2.482 2.229 8.137 7.884
T Huishoudens 2022* 100,0 1.014 0 0 1.014 1.014
U Extraterritoriale organisaties 2022* . . . . . .
68A Toeger. huurwaarde eigen woningbezit 2022* 0,0 0 0 12.213 0 12.213
68B Exploitatie o.g. excl. woningbezit 2022* 41,3 4.324 1.968 10.924 6.292 15.248
A-U (excl. O en P) 2022* 71,5 378.204 74.734 255.167 452.938 633.371
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2022* 73,7 289.384 64.581 191.115 353.965 480.499
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de arbeidsinkomensquote en de componenten waarmee deze wordt berekend. De arbeidsinkomensquote is een maatstaf voor de verdeling van het verdiende inkomen over aanbieders van arbeid (werknemers en zelfstandigen) en kapitaalverstrekkers.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2020 zijn definitief. De gegevens over 2021 en 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 juni 2023:
De gegevens van het jaar 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsinkomensquote
Het aandeel van de beloning van arbeid (werknemers en zelfstandigen) in het totale verdiende inkomen van een land.
Beloning werknemers
De totale vergoeding, in geld of in natura, die door een werkgever aan een werknemer verschuldigd is voor de arbeid die deze tijdens een verslagperiode heeft verricht. De beloning van werknemers is gelijk aan het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.
Toegerekend arbeidsinkomen
De beloning van arbeid die door zelfstandigen wordt verricht. Deze wordt gelijk gesteld aan het netto gemengd inkomen. Dit is totaal van de beloning van arbeid, de vergoeding van kapitaalgebruik en de beloning van ondernemerschap van zelfstandigen.
Netto exploitatieoverschot/gemengd in...
Netto exploitatieoverschot/gemengd inkomen: het inkomen dat resteert nadat de productiewaarde van een bedrijf is verminderd met de intermediaire kosten, afschrijvingen, de beloning van werknemers en het saldo van belastingen en subsidies. Voor zelfstandigen wordt dit gemengd inkomen genoemd. Dit is het totaal van de beloning van arbeid, de vergoeding van kapitaalgebruik en de beloning van ondernemerschap van zelfstandigen.
Totale beloning van arbeid
De beloning van werknemers plus het toegerekend arbeidsinkomen van zelfstandigen.
Totale beloning van arbeid en kapitaal
De beloning van werknemers plus het netto exploitatie overschot en het gemengd inkomen.