Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen

Geslacht Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Banen (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal A-U Alle economische activiteiten 2018 10.562
Totaal mannen en vrouwen Totaal 01 Landbouw 2018 245
Totaal mannen en vrouwen Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2018 8.347
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 01 Landbouw 2018 112
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2018 2.215
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 01 Landbouw 2018 133
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per jaar. De cijfers zijn beschikbaar naar geslacht en een gedetailleerde bedrijfstakindeling.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2018 zijn definitief. De gegevens vanaf 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2021:
De gegevens van het jaar 2020 zijn toegevoegd. De gegevens van de jaren 2018 en 2019 zijn herzien.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 30 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.