Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Sectoren (activa) Tegensectoren (passiva) Balansstanden en transacties Perioden Spaartegoeden en deposito's (mln euro) Kortlopende schuldbewijzen (mln euro) Langlopende schuldbewijzen (mln euro) Kortlopende leningen (mln euro) Langlopende leningen (mln euro) Woninghypotheken (mln euro) Beursgenoteerde aandelen (mln euro) Aandelen in beleggingsfondsen (mln euro)
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2023 4e kwartaal* 1.355.424 16.559 399.624 283.641 1.680.058 818.116 193.473 691.219
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2023 4e kwartaal* 0 570 8.244 144.430 428.586 0 97.521 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Eindbalans 2023 4e kwartaal* 1.273.813 1.758 186.699 111.043 301.499 0 95.952 691.219
Totale binnenlandse sectoren Overheid Eindbalans 2023 4e kwartaal* 81.611 14.231 204.681 16.694 68.405 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2023 4e kwartaal* 0 0 0 11.474 881.568 818.116 0 0
Totale binnenlandse sectoren Buitenland Eindbalans 2023 4e kwartaal* 794.856 41.009 853.626 829.257 1.366.547 2.616 647.688 432.492
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2023 4e kwartaal* 308.232 164 1.857 73.073 122.430 4.508 43.918 2.129
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2023 4e kwartaal* 0 0 0 49.010 81.093 0 35.634 0
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Eindbalans 2023 4e kwartaal* 307.850 164 1.289 23.703 21.762 0 8.284 2.129
Niet-financiële vennootschappen Overheid Eindbalans 2023 4e kwartaal* 382 0 568 360 7.403 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2023 4e kwartaal* 0 0 0 0 12.172 4.508 0 0
Niet-financiële vennootschappen Buitenland Eindbalans 2023 4e kwartaal* 60.575 2.534 4.819 199.411 404.702 8 2.552 5.548
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2023 4e kwartaal* 390.371 16.108 392.797 200.029 1.481.864 807.179 129.362 616.050
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2023 4e kwartaal* 0 570 7.764 95.191 336.839 0 49.361 0
Financiële instellingen Financiële instellingen Eindbalans 2023 4e kwartaal* 389.545 1.386 182.087 87.213 278.083 0 80.001 616.050
Financiële instellingen Overheid Eindbalans 2023 4e kwartaal* 826 14.152 202.946 6.155 45.148 0 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2023 4e kwartaal* 0 0 0 11.470 821.794 807.179 0 0
Financiële instellingen Buitenland Eindbalans 2023 4e kwartaal* 708.552 34.618 842.640 629.846 942.921 2.608 615.301 391.166
Overheid Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2023 4e kwartaal* 97.249 145 687 10.454 63.722 1.309 484 47
Overheid Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2023 4e kwartaal* 0 0 64 229 9.120 0 241 0
Overheid Financiële instellingen Eindbalans 2023 4e kwartaal* 16.892 145 502 42 1.565 0 243 47
Overheid Overheid Eindbalans 2023 4e kwartaal* 80.357 0 121 10.179 15.732 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2023 4e kwartaal* 0 0 0 4 37.305 1.309 0 0
Overheid Buitenland Eindbalans 2023 4e kwartaal* 3.338 3.601 3.198 0 18.924 0 325 878
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2023 4e kwartaal* 559.572 142 4.283 85 12.042 5.120 19.709 72.993
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2023 4e kwartaal* 0 0 416 0 1.534 0 12.285 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Eindbalans 2023 4e kwartaal* 559.526 63 2.821 85 89 0 7.424 72.993
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Eindbalans 2023 4e kwartaal* 46 79 1.046 0 122 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2023 4e kwartaal* 0 0 0 0 10.297 5.120 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Buitenland Eindbalans 2023 4e kwartaal* 22.391 256 2.969 0 0 0 29.510 34.900
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2023 4e kwartaal* 669.019 97.816 1.203.503 577.896 674.726 8.041 1.130.126 72.857
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2023 4e kwartaal* 0 5.532 158.145 213.964 257.066 0 568.677 0
Buitenland Financiële instellingen Eindbalans 2023 4e kwartaal* 668.137 73.726 889.478 362.948 391.643 0 561.449 72.857
Buitenland Overheid Eindbalans 2023 4e kwartaal* 882 18.558 155.880 984 12.477 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2023 4e kwartaal* 0 0 0 0 13.540 8.041 0 0
Buitenland Buitenland Eindbalans 2023 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan de zogenaamde van-wie-aan-wie-matrices van een aantal belangrijke financiële instrumenten. De matrices verschaffen informatie over de debiteuren/crediteurenverhoudingen tussen sectoren. Door middel van een driedimensionale presentatie wordt een overzicht gegeven van financiële transacties, prijsmutaties en herwaarderingen, overige volumemutaties en balansstanden en de daarbij betrokken sectoren. De sector aan de activakant betreft de crediteur en die aan de passivakant de debiteur. De onderscheiden sectoren zijn niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens (IZWh) en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaren vanaf 1999.
Kwartalen vanaf eerste kwartaal 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1999 tot en met 2020 zijn definitief. Gegevens van 2021, 2022 en 2023 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 25 maart 2024:
Cijfers over het vierde kwartaal van 2023 en het jaar 2023 zijn toegevoegd in deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarcijfers:
De eerste jaarcijfers komen beschikbaar 85 dagen na afloop van het verslagjaar als som van de cijfers van de vier kwartalen van het betreffende jaar. Vervolgens worden na 6 en 18 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. Hiernaast worden bij de sectorrekeningen de financiële rekeningen en balansen voor alle verslagperioden jaarlijks gereviseerd. De cijfers komen jaarlijks in juni beschikbaar op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks in juli in ‘de Nationale rekeningen tabellenset' gepubliceerd.
Kwartaalcijfers:
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni nieuwe jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Toelichting onderwerpen

Spaartegoeden en deposito's
Spaartegoeden en deposito's zijn alle spaartegoeden van particulieren en deposito's (in euro's en in vreemde valuta) bij binnen- en buitenlandse banken.
Girale deposito's omvatten alle rekening-courant tegoeden luidend in euro's en vreemde valuta bij ingezeten en niet-ingezeten banken. Daarnaast omvatten girale deposito's rekening-courant tegoeden van de overheid die aangehouden worden bij de centrale overheid.
Kortlopende schuldbewijzen
Kortlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met een looptijd tot maximaal een jaar. Voorbeelden van kortlopende schuldbewijzen zijn schatkistpapier (dutch treasury certificates), door financiële instellingen in omloop gebrachte schuldbewijzen (spaarbrieven, spaarbewijzen aan toonder, certificates of deposit), en door lagere overheid en bedrijven in omloop gebrachte schuldbewijzen (commercial paper).
Langlopende schuldbewijzen
Langlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met in het algemeen een langere looptijd dan een jaar. Hieronder vallen obligaties, obligaties met een variabele rente (floating rate notes), pandbrieven converteerbare obligaties, zolang deze niet in aandelen zijn omgezet.
Kortlopende leningen
Kortlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd doorgaans korter is dan een jaar. Hieronder vallen onder meer kortlopende leningen bij financiële instellingen, rekening-courant verhoudingen (uitgezonderd giraal geld), kortlopend consumptief krediet, wissels en promessen.
Langlopende leningen
Langlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd in principe gelijk dan wel langer is dan een jaar. Het gaat voornamelijk om langlopende leningen op schuldbekentenis (vooral aangegaan bij institutionele beleggers), hypothecaire leningen en langlopend consumptief krediet.
Woninghypotheken
Hypothecaire leningen zijn langlopende leningen met als onderpand de woning die door de particulier zelf voor bewoning wordt gebruikt.
Beursgenoteerde aandelen
Beursgenoteerde aandelen zijn aandelenbewijzen die aan een beurs genoteerd zijn. Deze beurs kan zowel een erkende aandelenbeurs als enige andere vorm van secundaire markt zijn. Dat beurskoersen voor beursgenoteerde aandelen bestaan, betekent dat de actuele marktprijzen gewoonlijk onmiddellijk beschikbaar zijn.
Aandelen in beleggingsfondsen
Aandelen in beleggingsfondsen zijn aandelen van een beleggingsfonds als het fonds een vennootschapsstructuur heeft. Als het fonds een trust is, worden zij rechten van deelneming genoemd. Beleggingsfondsen zijn collectieve beleggingsinstellingen via welke beleggers middelen bijeenbrengen om in financiële en/of niet-financiële activa te beleggen.