Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Sectoren (activa) Tegensectoren (passiva) Balansstanden en transacties Perioden Spaartegoeden en deposito's (mln euro) Kortlopende schuldbewijzen (mln euro) Langlopende schuldbewijzen (mln euro) Kortlopende leningen (mln euro) Langlopende leningen (mln euro) Woninghypotheken (mln euro) Beursgenoteerde aandelen (mln euro) Aandelen in beleggingsfondsen (mln euro)
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2023 2e kwartaal* 1.471.220 11.232 397.601 286.893 1.677.659 812.917 185.242 685.579
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2023 2e kwartaal* 0 300 7.855 152.425 425.987 0 93.842 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Eindbalans 2023 2e kwartaal* 1.378.554 1.994 191.626 108.164 304.961 0 91.400 685.579
Totale binnenlandse sectoren Overheid Eindbalans 2023 2e kwartaal* 92.666 8.938 198.120 14.680 68.798 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2023 2e kwartaal* 0 0 0 11.624 877.913 812.917 0 0
Totale binnenlandse sectoren Buitenland Eindbalans 2023 2e kwartaal* 876.259 43.781 812.734 835.799 1.389.044 2.651 674.378 403.068
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2023 2e kwartaal* 302.237 214 1.855 67.743 121.382 4.292 43.873 1.407
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2023 2e kwartaal* 0 0 0 49.010 81.093 0 35.589 0
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Eindbalans 2023 2e kwartaal* 301.803 214 1.287 18.733 20.938 0 8.284 1.407
Niet-financiële vennootschappen Overheid Eindbalans 2023 2e kwartaal* 434 0 568 0 7.395 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2023 2e kwartaal* 0 0 0 0 11.956 4.292 0 0
Niet-financiële vennootschappen Buitenland Eindbalans 2023 2e kwartaal* 58.988 3.171 4.798 188.762 392.022 8 2.598 3.470
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2023 2e kwartaal* 508.652 10.547 391.219 207.089 1.481.448 802.378 120.575 612.816
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2023 2e kwartaal* 0 300 7.380 103.163 334.228 0 45.626 0
Financiële instellingen Financiële instellingen Eindbalans 2023 2e kwartaal* 507.878 1.553 187.354 89.263 282.357 0 74.949 612.816
Financiële instellingen Overheid Eindbalans 2023 2e kwartaal* 774 8.694 196.485 3.043 46.330 0 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2023 2e kwartaal* 0 0 0 11.620 818.533 802.378 0 0
Financiële instellingen Buitenland Eindbalans 2023 2e kwartaal* 797.736 33.336 801.505 637.537 978.059 2.643 642.659 364.296
Overheid Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2023 2e kwartaal* 107.723 146 672 11.976 62.966 1.309 509 47
Overheid Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2023 2e kwartaal* 0 0 61 252 9.132 0 241 0
Overheid Financiële instellingen Eindbalans 2023 2e kwartaal* 16.327 146 498 83 1.574 0 268 47
Overheid Overheid Eindbalans 2023 2e kwartaal* 91.396 0 113 11.637 14.951 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2023 2e kwartaal* 0 0 0 4 37.309 1.309 0 0
Overheid Buitenland Eindbalans 2023 2e kwartaal* 21 7.052 3.441 9.500 18.963 0 412 149
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2023 2e kwartaal* 552.608 325 3.855 85 11.863 4.938 20.285 71.309
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2023 2e kwartaal* 0 0 414 0 1.534 0 12.386 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Eindbalans 2023 2e kwartaal* 552.546 81 2.487 85 92 0 7.899 71.309
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Eindbalans 2023 2e kwartaal* 62 244 954 0 122 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2023 2e kwartaal* 0 0 0 0 10.115 4.938 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Buitenland Eindbalans 2023 2e kwartaal* 19.514 222 2.990 0 0 0 28.709 35.153
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2023 2e kwartaal* 714.888 116.024 1.172.974 632.546 698.257 7.026 1.149.559 71.119
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2023 2e kwartaal* 0 8.019 153.022 203.762 259.828 0 539.515 0
Buitenland Financiële instellingen Eindbalans 2023 2e kwartaal* 714.260 95.225 869.604 428.485 413.729 0 610.044 71.119
Buitenland Overheid Eindbalans 2023 2e kwartaal* 628 12.780 150.348 299 12.548 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2023 2e kwartaal* 0 0 0 0 12.152 7.026 0 0
Buitenland Buitenland Eindbalans 2023 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan de zogenaamde van-wie-aan-wie-matrices van een aantal belangrijke financiële instrumenten. De matrices verschaffen informatie over de debiteuren/crediteurenverhoudingen tussen sectoren. Door middel van een driedimensionale presentatie wordt een overzicht gegeven van financiële transacties, prijsmutaties en herwaarderingen, overige volumemutaties en balansstanden en de daarbij betrokken sectoren. De sector aan de activakant betreft de crediteur en die aan de passivakant de debiteur. De onderscheiden sectoren zijn niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens (IZWh) en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaren vanaf 1999.
Kwartalen vanaf eerste kwartaal 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1999 tot en met 2020 zijn definitief. Gegevens van 2021, 2022 en 2023 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 22 september 2023:
Cijfers over het tweede kwartaal van 2023 zijn toegevoegd in deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarcijfers:
De eerste jaarcijfers komen beschikbaar 85 dagen na afloop van het verslagjaar als som van de cijfers van de vier kwartalen van het betreffende jaar. Vervolgens worden na 6 en 18 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. Hiernaast worden bij de sectorrekeningen de financiële rekeningen en balansen voor alle verslagperioden jaarlijks gereviseerd. De cijfers komen jaarlijks in juni beschikbaar op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks in juli in ‘de Nationale rekeningen tabellenset' gepubliceerd.
Kwartaalcijfers:
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni nieuwe jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Toelichting onderwerpen

Spaartegoeden en deposito's
Spaartegoeden en deposito's zijn alle spaartegoeden van particulieren en deposito's (in euro's en in vreemde valuta) bij binnen- en buitenlandse banken.
Girale deposito's omvatten alle rekening-courant tegoeden luidend in euro's en vreemde valuta bij ingezeten en niet-ingezeten banken. Daarnaast omvatten girale deposito's rekening-courant tegoeden van de overheid die aangehouden worden bij de centrale overheid.
Kortlopende schuldbewijzen
Kortlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met een looptijd tot maximaal een jaar. Voorbeelden van kortlopende schuldbewijzen zijn schatkistpapier (dutch treasury certificates), door financiële instellingen in omloop gebrachte schuldbewijzen (spaarbrieven, spaarbewijzen aan toonder, certificates of deposit), en door lagere overheid en bedrijven in omloop gebrachte schuldbewijzen (commercial paper).
Langlopende schuldbewijzen
Langlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met in het algemeen een langere looptijd dan een jaar. Hieronder vallen obligaties, obligaties met een variabele rente (floating rate notes), pandbrieven converteerbare obligaties, zolang deze niet in aandelen zijn omgezet.
Kortlopende leningen
Kortlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd doorgaans korter is dan een jaar. Hieronder vallen onder meer kortlopende leningen bij financiële instellingen, rekening-courant verhoudingen (uitgezonderd giraal geld), kortlopend consumptief krediet, wissels en promessen.
Langlopende leningen
Langlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd in principe gelijk dan wel langer is dan een jaar. Het gaat voornamelijk om langlopende leningen op schuldbekentenis (vooral aangegaan bij institutionele beleggers), hypothecaire leningen en langlopend consumptief krediet.
Woninghypotheken
Hypothecaire leningen zijn langlopende leningen met als onderpand de woning die door de particulier zelf voor bewoning wordt gebruikt.
Beursgenoteerde aandelen
Beursgenoteerde aandelen zijn aandelenbewijzen die aan een beurs genoteerd zijn. Deze beurs kan zowel een erkende aandelenbeurs als enige andere vorm van secundaire markt zijn. Dat beurskoersen voor beursgenoteerde aandelen bestaan, betekent dat de actuele marktprijzen gewoonlijk onmiddellijk beschikbaar zijn.
Aandelen in beleggingsfondsen
Aandelen in beleggingsfondsen zijn aandelen van een beleggingsfonds als het fonds een vennootschapsstructuur heeft. Als het fonds een trust is, worden zij rechten van deelneming genoemd. Beleggingsfondsen zijn collectieve beleggingsinstellingen via welke beleggers middelen bijeenbrengen om in financiële en/of niet-financiële activa te beleggen.