Biologische plantaardige en dierlijke productie; nationaal

Biologische plantaardige en dierlijke productie; nationaal

Landbouwproductie Perioden Hoeveelheid (zie eenheid van productie) Eenheid van productie (eenheid)
Consumptieaardappelen (totaal) 2019* 52.538 1000 kg
Eieren voor consumptie 2019* 1.032.801.000 stuks
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de productie van biologisch gecertificeerde landbouwbedrijven in een (oogst)jaar. Uitsluitend bedrijven met ten minste 3000 euro SO (Standaard Opbrengst) zijn in de telling opgenomen.

Voor alle landbouwproducten wordt de hoeveelheid en de eenheid gepresenteerd. De productie is berekend op basis van informatie over biologische landbouwbedrijven afkomstig uit de Landbouwtelling en informatie over slachtgewichten en uit de oogstramingen akkerbouw, groenten open grond en appels en peren.

De zuivelgegevens worden verkregen via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

De gegevens over mosselen worden verkregen via PO Mosselcultuur.

De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.
De CBS oogstramingen zijn gebaseerd op enquêtes, die onder landbouwbedrijven uit een steekproef worden uitgevoerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 26 maart 2021:
De cijfers over 2018 van de variabelen ‘vlees van pluimvee’ en ‘eieren voor consumptie’ zijn aangepast. Aanleiding hiervoor was een aanpassing van het aantal biologische kippen over 2018. De aanpassing was noodzakelijk omdat vanaf 2018 de cijfers van het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen worden gecorrigeerd voor tijdelijke leegstand.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van het jaar volgend op het verslagjaar (J + 1).

Toelichting onderwerpen

Hoeveelheid
Eenheid van productie