Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken, 2007-2016

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken, 2007-2016

Type zelfstandige Geslacht Persoonskenmerken Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Zelfstandige, voornaamste inkomen Zelfstandigen (x 1 000) Zelfstandige, voornaamste inkomen Vermogen van zelfstandigen Zelfstandigen met bedrijfsvermogen (x 1 000) Zelfstandige, voornaamste inkomen Vermogen van zelfstandigen Mediaan vermogen (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomen Vermogen van zelfstandigen Mediaan bedrijfsvermogen (1 000 euro)
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016* 1.205,9 1.012,8 125,2 27,1
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016* 894,6 723,4 101,5 18,8
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016* 289,3 267,8 217,0 74,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen en vermogen van zelfstandigen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de personen voor wie het voornaamste inkomen wordt gegenereerd uit werkzaamheden als zelfstandige, en anderzijds alle personen met inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige. Ook worden aantallen inkomensbronnen van zelfstandigen gerapporteerd. De cijfers in deze tabel zijn uitgesplitst naar type zelfstandige, bedrijfstak, geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, positie in het huishouden, aantal personen met inkomen in het huishouden, en naar inkomens- en vermogensgroepen.

Alle statistieken in deze tabel zijn op persoonsniveau, ook de vermogens; (bedrijfs)vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart. Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar. Voor de oudere jaargangen 2007 t/m 2010 is de peildatum van vermogen 1 januari van het jaar volgend op het verslagjaar.

Voor het bepalen van de SBI van zelfstandigen wordt gebruik gemaakt van het Algemeen Bedrijvenregister (ABR). Het ABR heeft in de periode 2007-2011 met diverse trendbreuken te maken gehad. Dit leidt in deze tabel tot een forse daling van het aantal zelfstandigen in de financiële dienstverlening (K) in 2010. Bij het vergelijken van de cijfers naar SBI is daarom voorzichtigheid geboden.

Gegevens beschikbaar van 2007 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 1 maart 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken. zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Zelfstandige, voornaamste inkomen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Zelfstandigen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Vermogen van zelfstandigen
Het vermogen van het huishouden waartoe de zelfstandige behoort, toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Zelfstandigen met bedrijfsvermogen
Het aantal zelfstandigen in een huishouden waarvan tenminste één van de leden bedrijfsvermogen bezit; vermogen van de eigen onderneming of aanmerkelijk belang.
Mediaan vermogen
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. De bezittingen bestaan vooral uit banktegoeden, effecten, onroerend goed (waaronder de eigen woning) en bedrijfsvermogen. De schulden omvatten onder meer de schuld ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet. Het mediane vermogen is het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even groot vermogen heeft. Vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart.
Mediaan bedrijfsvermogen
Het bedrijfsvermogen van een huishouden is de som van het aanmerkelijk belang van directeur-grootaandeelhouders en het ondernemingsvermogen van zelfstandig ondernemers. Het mediane vermogen is het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even groot vermogen heeft. Vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart.