Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Omzet Totale omzet (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Omzet Omzet binnenland (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Omzet Omzet buitenland (%)
C Industrie 2021 3e kwartaal 15,7 18,7 14,0
C Industrie 2022 3e kwartaal* 23,1 26,0 21,3
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 3e kwartaal 5,0 4,3 5,6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 3e kwartaal* 25,9 26,7 25,2
10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 3e kwartaal 6,0 4,9 7,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 3e kwartaal* 27,1 28,0 26,3
11 Drankenindustrie 2021 3e kwartaal -1,7 0,4 -3,7
11 Drankenindustrie 2022 3e kwartaal* 15,5 13,5 17,4
12 Tabaksindustrie 2021 3e kwartaal -22,8 . .
12 Tabaksindustrie 2022 3e kwartaal* -0,2 . .
13 Textielindustrie 2021 3e kwartaal 6,2 12,7 3,4
13 Textielindustrie 2022 3e kwartaal* -1,9 -11,9 2,6
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021 3e kwartaal 8,3 9,2 7,9
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022 3e kwartaal* -0,7 -7,8 3,1
14 Kledingindustrie 2021 3e kwartaal 21,3 1,6 83,1
14 Kledingindustrie 2022 3e kwartaal* 0,9 3,9 -4,2
15 Leer- en schoenenindustrie 2021 3e kwartaal 14,3 -0,8 22,0
15 Leer- en schoenenindustrie 2022 3e kwartaal* 7,4 1,3 10,0
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2021 3e kwartaal 11,1 9,0 17,5
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2022 3e kwartaal* 16,7 15,3 20,8
16 Houtindustrie 2021 3e kwartaal 16,4 16,5 15,9
16 Houtindustrie 2022 3e kwartaal* 14,2 17,5 -1,5
17 Papierindustrie 2021 3e kwartaal 25,6 22,2 27,5
17 Papierindustrie 2022 3e kwartaal* 27,7 29,7 26,6
17-18 Papier- en grafische industrie 2021 3e kwartaal 22,2 20,1 23,9
17-18 Papier- en grafische industrie 2022 3e kwartaal* 23,8 23,2 24,2
18 Grafische industrie 2021 3e kwartaal 12,6 16,5 5,3
18 Grafische industrie 2022 3e kwartaal* 11,2 12,0 9,5
19-22 Raffinaderijen en chemie 2021 3e kwartaal 46,9 50,3 45,4
19-22 Raffinaderijen en chemie 2022 3e kwartaal* 33,0 45,8 26,9
19 Aardolie-industrie 2021 3e kwartaal 93,3 70,0 105,0
19 Aardolie-industrie 2022 3e kwartaal* 59,0 59,4 58,9
20 Chemische industrie 2021 3e kwartaal 36,4 56,9 28,5
20 Chemische industrie 2022 3e kwartaal* 23,1 49,9 10,4
21 Farmaceutische industrie 2021 3e kwartaal 21,7 6,0 30,6
21 Farmaceutische industrie 2022 3e kwartaal* 14,9 0,1 21,8
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021 3e kwartaal 17,9 16,5 18,9
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022 3e kwartaal* 12,5 14,0 11,5
23 Bouwmaterialenindustrie 2021 3e kwartaal 8,8 5,3 17,9
23 Bouwmaterialenindustrie 2022 3e kwartaal* 17,9 14,1 26,8
24 Basismetaalindustrie 2021 3e kwartaal 62,5 96,1 51,9
24 Basismetaalindustrie 2022 3e kwartaal* 12,8 9,6 14,0
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021 3e kwartaal 27,2 25,0 29,3
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022 3e kwartaal* 13,0 11,1 14,7
25 Metaalproductenindustrie 2021 3e kwartaal 15,1 14,6 15,6
25 Metaalproductenindustrie 2022 3e kwartaal* 13,1 11,5 15,2
26 Elektrotechnische industrie 2021 3e kwartaal . . .
26 Elektrotechnische industrie 2022 3e kwartaal* 14,9 8,3 16,6
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2021 3e kwartaal . . .
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2022 3e kwartaal* 11,4 15,2 10,5
27 Elektrische apparatenindustrie 2021 3e kwartaal 11,2 9,0 12,9
27 Elektrische apparatenindustrie 2022 3e kwartaal* 21,7 21,7 21,7
28 Machine-industrie 2021 3e kwartaal 14,2 5,0 16,2
28 Machine-industrie 2022 3e kwartaal* 9,1 15,3 7,9
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2021 3e kwartaal -14,7 20,0 -20,8
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2022 3e kwartaal* 45,9 15,3 54,0
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 3e kwartaal -2,1 20,3 -6,9
29-30 Transportmiddelenindustrie 2022 3e kwartaal* 29,7 28,5 30,1
30 Overige transportmiddelenindustrie 2021 3e kwartaal 19,6 20,5 19,3
30 Overige transportmiddelenindustrie 2022 3e kwartaal* 9,8 43,9 0,2
31 Meubelindustrie 2021 3e kwartaal 14,2 11,6 24,1
31 Meubelindustrie 2022 3e kwartaal* 3,6 3,5 3,9
32 Overige industrie 2021 3e kwartaal 24,5 10,6 36,1
32 Overige industrie 2022 3e kwartaal* -3,0 0,7 -5,6
33 Reparatie en installatie van machines 2021 3e kwartaal 1,3 3,0 -3,6
33 Reparatie en installatie van machines 2022 3e kwartaal* 11,3 8,5 20,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de productie- en omzetontwikkeling van de nijverheid. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

De productie- en omzetontwikkeling worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd en werkdaggecorrigeerd gepresenteerd. De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld maand-op-maand. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2005

Status van de cijfers:
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden. Momenteel zijn de omzet- en productiecijfers van het jaar 2020 definitief. Na publicatie van de definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per 9 december 2022:
Cijfers van de nijverheid over de maand oktober 2022 zijn toegevoegd en de cijfers van juli t/m september 2022 zijn bijgesteld.

Wijzigingen per 10 juni 2022:
Cijfers van de nijverheid over de maand april 2022 zijn toegevoegd en de cijfers van januari 2021 t/m maart 2022 zijn bijgesteld. Deze maand heeft ook de jaarlijkse seizoencorrectiemodelupdate plaatsgevonden. Alle cijfers van 2021 zijn voor de laatste keer bijgesteld en op status ''definitief'' gezet.

Wijzigingen per 10 juni 2021:
Cijfers van de nijverheid over de maand april 2021 zijn toegevoegd en de cijfers van januari 2020 tot en met maart 2021 zijn bijgesteld. Deze maand heeft ook de jaarlijkse seizoencorrectiemodelupdate plaatsgevonden. Door de extra aanpassingen die gedaan zijn vanwege het coronavirus zijn de bijstellingen iets groter dan andere jaren. Alle cijfers van 2020 zijn voor de laatste keer bijgesteld en op status ''definitief'' gezet.

Wijzigingen per 9 april 2019:
Cijfers van de nijverheid over de maand februari 2019 zijn toegevoegd en de cijfers van 2018 en januari 2019 zijn bijgesteld. De binnenlandse en buitenlandse omzetcijfers voor de delfstoffenwinning van 2017 zijn tevens aangepast. Deze waren bij de vorige levering nog gepunt.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast:
- Verv. niet-duurzame consumentenartikelen
- Verv. van duurzame consumentenartikelen
- Vervaardiging van consumentenartikelen
- Vervaardiging van intermediaire goederen
- Vervaardiging van investeringsgoederen

Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van het verslagkwartaal. Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Omzet
De opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet is exclusief productgebonden belastingen (accijnzen en verbruiksbelastingen). De omzet omvat zowel de opbrengsten uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Uitzondering hierop zijn de bedrijfstakken in de industrie, hier omvat de omzet alleen de industriële omzet. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Totale omzet
De totale omzet wordt gesplitst naar omzet binnenland en omzet buitenland.
Omzet binnenland
In omzet binnenland is begrepen uitvoer via exporteurs of andere niet-industriële bedrijven.
Omzet buitenland
Het betreft hier rechtstreekse uitvoer van industriële bedrijven. Uitvoer via exporteurs of andere niet-industriële bedrijven, treft men aan bij omzet binnenland.