Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen

Geslacht Arbeidsduur Persoonskenmerken Positie in de werkkring Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking met inkomen Werkzame beroepsbevolking met inkomen (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking met inkomen Gemiddeld persoonlijk primair inkomen (x 1 000 euro) Werkzame beroepsbevolking met inkomen Gemiddeld persoonlijk inkomen (x 1 000 euro) Werkzame beroepsbevolking met inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (x 1 000 euro) Werkzame beroepsbevolking ink. onbekend (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Totaal 2018* 8.774 8.296 44,0 38,9 35,0 479
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer 2018* 7.322 6.931 44,7 38,2 34,3 391
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2018* 5.352 5.084 53,2 44,6 35,8 268
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2018* 1.970 1.847 21,3 20,5 30,0 123
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer tijdelijk, uitzicht op vast 2018* 384 365 36,5 31,9 31,5 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer tijdelijk >= 1 jaar 2018* 168 159 30,9 27,9 31,9 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer tijdelijk < 1 jaar 2018* 190 178 17,7 17,8 29,0 12
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Oproep/-invalkracht 2018* 539 504 9,9 11,3 30,9 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Uitzendkracht 2018* 288 273 26,2 25,4 27,3 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer vast, geen vaste uren 2018* 148 136 22,2 21,9 29,8 12
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer tijdelijk, geen vaste uren 2018* 253 232 11,8 13,2 28,8 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Zelfstandige 2018* 1.452 1.365 40,6 42,6 38,7 88
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Ondernemer 2018* 1.315 1.237 42,1 43,8 39,0 78
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Ondernemer zonder personeel 2018* 966 907 34,5 37,0 36,0 59
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Zzp-eigen arbeid 2018* 864 809 35,2 38,2 36,6 55
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Zzp-producten 2018* 210 198 27,7 30,6 33,0 12
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Meewerkend gezinslid 2018* 30 28 22,0 22,1 38,8 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Overige zelfstandige 2018* 108 99 27,0 33,4 34,9 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Zelfstandige met personeel 2018* 349 330 63,2 62,2 47,4 19
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Zelfstandige zonder personeel (zzp) 2018* 1.074 1.006 33,7 36,7 35,9 67
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Positie in de werkkring onbekend 2018* 0 0 . . . 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gemiddeld inkomen (persoonlijk overdrachtsinkomen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen) van de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking). Deze gegevens worden verbijzonderd naar positie in de werkkring en uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, migratieachtergrond en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, alleen de inkomenscijfers van 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 februari 2020:
Voorlopige inkomenscijfers voor 2018 zijn toegevoegd.
De inkomenscijfers voor 2017 waren voorlopig en zijn nu definitief.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012-2017 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen een jaar na afloop van het verslagjaar beschikbaar. Het gaat dan om voorlopige cijfers. Deze worden twee jaar na afloop van het verslagjaar definitief.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

Werkzame beroepsbevolking met inkomen
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. Het gaat hier om personen waarvoor het inkomen bekend is.
Werkzame beroepsbevolking met inkomen
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. Het gaat hier om personen waarvoor het inkomen bekend is.
Gemiddeld persoonlijk primair inkomen
Het persoonlijk primair inkomen omvat inkomen uit arbeid en inkomen uit eigen onderneming. Omdat inkomen uit vermogen niet altijd eenduidig is toe te rekenen aan de afzonderlijke personen binnen een huishouden is dit bestanddeel in het persoonlijk primair inkomen buiten beschouwing gelaten. Inkomen uit arbeid bestaan uit loon, salaris, tantième, spaarloon en uit de beloning van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook beloningen in natura (de waarde van het privé gebruik van de auto van de
werkgever) zijn hiertoe gerekend. Inkomen uit arbeid omvat ook loon dat vanuit het buitenland is ontvangen. Het weergegeven bedrag is inclusief de werknemers- en werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale verzekeringen. Inkomen uit eigen onderneming bestaat uit het fiscale resultaat uit onderneming vermeerderd met het bedrag van de investeringsaftrek.
Gemiddeld persoonlijk inkomen
Het persoonlijk inkomen bestaat uit het persoonlijk bruto-inkomen verminderd met premies inkomensverzekeringen met uitzondering van premies volksverzekeringen. Op het persoonlijk inkomen zijn premies ziektekostenverzekering, belastingen op inkomen en vermogen en premies volksverzekeringen niet in mindering gebracht, omdat deze bestanddelen niet altijd eenduidig toe te rekenen zijn aan de afzonderlijke personen binnen een huishouden.
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar huishoudensinkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van zogenoemde equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Omdat welvaart door individuen ervaren wordt, wordt het gestandaardiseerde inkomen aan elk van de leden van het huishouden toegekend. Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e), premies inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden, premies ziektekostenverzekeringen, en belastingen op inkomen en vermogen.
Werkzame beroepsbevolking ink. onbekend
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. Het gaat hier om personen waarvoor het inkomen van het huishouden onbekend is of waarvoor geen inkomensgegevens gekoppeld konden worden.