Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen, 2011-2020

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen, 2011-2020

Geslacht Arbeidsduur Persoonskenmerken Positie in de werkkring Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking met inkomen Werkzame beroepsbevolking met inkomen (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking met inkomen Gemiddeld persoonlijk primair inkomen (x 1 000 euro) Werkzame beroepsbevolking met inkomen Gemiddeld persoonlijk inkomen (x 1 000 euro) Werkzame beroepsbevolking met inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (x 1 000 euro) Werkzame beroepsbevolking ink. onbekend (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Totaal 2020* 8.951 8.342 47,7 41,8 39,2 609
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer 2020* 7.421 6.930 49,1 41,4 38,1 491
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2020* 5.704 5.356 56,8 47,3 39,1 348
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2020* 1.717 1.574 23,0 21,5 34,7 143
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer tijdelijk, uitzicht op vast 2020* 349 324 40,7 34,5 35,0 25
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer tijdelijk >= 1 jaar 2020* 151 140 34,3 30,3 34,7 11
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer tijdelijk < 1 jaar 2020* 166 152 19,9 19,6 32,2 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Oproep/-invalkracht 2020* 509 466 9,8 10,7 37,4 43
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Uitzendkracht 2020* 211 193 28,8 26,6 30,2 18
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer vast, geen vaste uren 2020* 120 109 24,6 24,3 33,9 11
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer tijdelijk, geen vaste uren 2020* 211 190 12,6 14,2 34,4 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Zelfstandige 2020* 1.530 1.412 40,9 43,8 44,5 118
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Ondernemer 2020* 1.377 1.273 42,3 45,1 45,2 104
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Ondernemer zonder personeel 2020* 1.028 951 35,2 39,0 40,3 77
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Zzp-eigen arbeid 2020* 933 860 35,7 39,6 40,3 74
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Zzp-producten 2020* 214 201 29,2 33,4 38,2 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Meewerkend gezinslid 2020* 34 31 27,2 29,5 42,7 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Overige zelfstandige 2020* 120 109 28,2 33,0 37,0 11
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Zelfstandige met personeel 2020* 348 322 63,4 63,0 59,7 27
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Zelfstandige zonder personeel (zzp) 2020* 1.148 1.060 34,4 38,4 39,9 88
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Positie in de werkkring onbekend 2020* 0 0 . . . 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gemiddeld inkomen (persoonlijk overdrachtsinkomen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen) van de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking). Deze gegevens worden verbijzonderd naar positie in de werkkring en uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, migratieachtergrond en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2020

Status van de cijfers:
De inkomenscijfers tot en met 2019 zijn definitief. De inkomenscijfers van 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Werkzame beroepsbevolking; gem. inkomen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

Werkzame beroepsbevolking met inkomen
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. Het gaat hier om personen waarvoor het inkomen bekend is.
Werkzame beroepsbevolking met inkomen
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. Het gaat hier om personen waarvoor het inkomen bekend is.
Gemiddeld persoonlijk primair inkomen
Het persoonlijk primair inkomen omvat inkomen uit arbeid en inkomen uit eigen onderneming. Omdat inkomen uit vermogen niet altijd eenduidig is toe te rekenen aan de afzonderlijke personen binnen een huishouden is dit bestanddeel in het persoonlijk primair inkomen buiten beschouwing gelaten. Inkomen uit arbeid bestaan uit loon, salaris, tantième, spaarloon en uit de beloning van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook beloningen in natura (de waarde van het privé gebruik van de auto van de
werkgever) zijn hiertoe gerekend. Inkomen uit arbeid omvat ook loon dat vanuit het buitenland is ontvangen. Het weergegeven bedrag is inclusief de werknemers- en werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale verzekeringen. Inkomen uit eigen onderneming bestaat uit het fiscale resultaat uit onderneming vermeerderd met het bedrag van de investeringsaftrek.
Gemiddeld persoonlijk inkomen
Het persoonlijk inkomen bestaat uit het persoonlijk bruto-inkomen verminderd met premies inkomensverzekeringen met uitzondering van premies volksverzekeringen. Op het persoonlijk inkomen zijn premies ziektekostenverzekering, belastingen op inkomen en vermogen en premies volksverzekeringen niet in mindering gebracht, omdat deze bestanddelen niet altijd eenduidig toe te rekenen zijn aan de afzonderlijke personen binnen een huishouden.
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar huishoudensinkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van zogenoemde equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Omdat welvaart door individuen ervaren wordt, wordt het gestandaardiseerde inkomen aan elk van de leden van het huishouden toegekend. Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e), premies inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden, premies ziektekostenverzekeringen, en belastingen op inkomen en vermogen.
Werkzame beroepsbevolking ink. onbekend
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. Het gaat hier om personen waarvoor het inkomen van het huishouden onbekend is of waarvoor geen inkomensgegevens gekoppeld konden worden.