Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Banen van werknemers in december (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten Venlo 2022 december* 68,7
A Landbouw, bosbouw en visserij Venlo 2022 december* 0,9
B-F Nijverheid en energie Venlo 2022 december* 10,9
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Venlo 2022 december* 9,9
B Delfstoffenwinning Venlo 2022 december* 0,0
C Industrie Venlo 2022 december* 9,5
D Energievoorziening Venlo 2022 december* .
E Waterbedrijven en afvalbeheer Venlo 2022 december* .
F Bouwnijverheid Venlo 2022 december* 1,0
G-N Commerciële dienstverlening Venlo 2022 december* 38,3
G-I Handel, vervoer en horeca Venlo 2022 december* 22,1
G Handel Venlo 2022 december* 12,3
H Vervoer en opslag Venlo 2022 december* 6,7
I Horeca Venlo 2022 december* 3,1
J Informatie en communicatie Venlo 2022 december* 0,7
K Financiële dienstverlening Venlo 2022 december* 1,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Venlo 2022 december* 0,4
M-N Zakelijke dienstverlening Venlo 2022 december* 14,0
M Specialistische zakelijke diensten Venlo 2022 december* 1,7
N Verhuur en overige zakelijke diensten Venlo 2022 december* 12,2
O-U Niet-commerciële dienstverlening Venlo 2022 december* 18,6
O-Q Overheid en zorg Venlo 2022 december* 17,2
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Venlo 2022 december* 3,1
P Onderwijs Venlo 2022 december* 3,5
Q Gezondheids- en welzijnszorg Venlo 2022 december* 10,6
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Venlo 2022 december* 1,5
R Cultuur, sport en recreatie Venlo 2022 december* 1,0
S Overige dienstverlening Venlo 2022 december* 0,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het gemiddeld aantal banen van werknemers in december. De gegevens zijn uitgesplitst naar Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en regionale gegevens over waar de banen zich bevinden, zoals gemeenten, COROP-regio’s en Arbeidsmarktregio's (AMR’s).

Het aantal banen van werknemers per bedrijfseenheid wordt bepaald vanuit de gegevens van de Polisadministratie. Aan de hand van de verdeling van het aantal werkzame personen per gemeente per bedrijfseenheid uit de steekproef van de Enquête Regionale Werkgelegenheid (ERW) worden de banen per bedrijfseenheid verdeeld naar gemeenten (en hogere regionale indelingen). De banen van bedrijfseenheden die niet in de ERW zitten worden geteld in de gemeente van de hoofdvestiging.

De bedrijfstak van de baan is afkomstig uit het Algemene Bedrijvenregister (ABR) van het CBS. In het ABR zijn bedrijfsgegevens per bedrijfseenheid opgenomen. Banen van uitzendkrachten worden geteld onder SBI ‘N Verhuur en overige zakelijke diensten’ (tenzij het uitzendbureau werknemers naar slechts één bepaalde bedrijfstak uitzendt en het ABR het uitzendbureau in deze bedrijfstak heeft ingedeeld; in dat geval worden de banen tot de betreffende bedrijfstak geteld). Banen bij bedrijven waar de werknemers niet (alleen) op eigen locaties van het bedrijf werken worden geteld bij de gemeenten waar de werkzaamheden daadwerkelijk plaatsvinden. Voorbeelden van dit soort bedrijven zijn uitzendbureaus, schoonmaakbedrijven, catering en thuiszorg. Thuiswerkers en ambulant personeel zoals vertegenwoordigers en chauffeurs worden geteld bij de gemeente van waaruit zij aangestuurd worden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Methodewijzigingen:
Vanaf 2015 geen correcties meer op SBI 64200
Tot en met 2014 werden bij de verwerking van de Polisbestanden enkele correcties uitgevoerd. Dit had vooral betrekking op de SBI 64200 (Financiële holdings). Als de branchecode van de Polisbestanden afweek van de SBI 64200 werd deze SBI omgecodeerd naar een code die meer in overeenstemming was met de branchecode. Na 2014 wordt deze hercodering niet meer toegepast. De breuk die hierdoor ontstaat is zichtbaar bij de selectie op sector 'Financiële dienstverlening' en betreft vooral Directeur-Grootaandeelhouders. De groei in 2015 in de Financiële Dienstverlening wordt veroorzaakt door deze administratieve wijziging.

Vanaf 2019 wijziging categorie ‘Niet in te delen’
Vanaf verslagjaar 2019 zijn cijfers over werknemersbanen met onbekende regio niet alleen bij ‘Gemeenten; Niet in te delen’ weergegeven, maar ook bij ‘Niet in te delen (LD)’, ‘Niet in te delen (PV)’, ‘Niet in te delen (CR)’ en ‘Niet in te delen (AM)’.

Vanaf 2021 nieuwe opzet ERW
Vanaf het publicatiejaar 2021 is de ERW gewijzigd van opzet. Vóór 2021 vroeg het CBS aan bedrijfseenheden met 10 of meer werkzame personen hoeveel werknemers zij per gemeente in dienst hadden (in december). In de nieuwe opzet vraagt het CBS aan bedrijfseenheden hoeveel werkzame personen zij per eigen vestiging (per postcode-6) in dienst hadden (in december). Als bedrijven (ook) werkzame personen in dienst hadden die buiten de eigen vestigingen werkten, dan vraagt het CBS om ook het aantal werkzame personen per gemeente op te geven.
Voorheen werden alleen bedrijfseenheden geënquêteerd die volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vestigingen met werkzame personen in meerdere gemeenten hadden. De steekproef werd aangevuld met die bedrijven die in voorgaande enquêtes werknemers in meerdere gemeenten hebben opgegeven. Het gegeven “aantal werkzame personen per vestiging” is echter vervallen in het Handelsregister. Mede daarom is de steekproef van ERW vanaf statistiekjaar 2021 uitgebreid naar (a) alle bedrijven met 10 of meer werkzame personen en met meer dan één vestiging (op postcode-6 niveau), en (b) bedrijven met minder dan 10 werkzame personen met een relatief grote wijziging in het aantal werkzame personen en/of in het aantal vestigingen volgens het Handelsregister. Tot slot wordt de steekproef net als in de oude opzet aangevuld met bedrijven die in voorgaande enquêtes werkzame personen in meerdere gemeenten hebben opgegeven.
De methodewijziging in de ERW heeft naar verwachting niet of nauwelijks tot een trendbreuk geleid.

Status van de cijfers:
Bij elke jaarlijkse actualisering worden voorlopige cijfers van het meest recente verslagjaar toegevoegd. De voorlopige cijfers van het voorgaande verslagjaar worden vervangen door nieuwe, nader voorlopige cijfers en de nadere voorlopige cijfers van het jaar daar weer voor worden vervangen door definitieve cijfers. Tussen de voorlopige en de nader voorlopige cijfers van een verslagjaar kunnen grote verschillen zitten. De verschillen tussen nader voorlopige en definitieve cijfers van een verslagjaar zijn zeer beperkt.

Wijzigingen per 6 oktober 2023:
De nader voorlopige cijfers van 2021 en de voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd. De cijfers van 2020 zijn definitief geworden.
Daarnaast is de indeling van de tabel op enkele punten aangepast:
-Naast ‘Nederland’ (NL01) zijn nu ook de totalen ‘Nederland; Niet in te delen’ (NL99) en ‘Nederland, Buitenland, Niet in te delen’ (NL00) toegevoegd.
-Voorheen werden de banen die niet aan gemeente konden worden gekoppeld ondergebracht bij categorie ‘Gemeenten; niet in te delen’, met code GM0999. Deze code is eigenlijk bedoeld voor gebieden in Nederland die niet bij een gemeente zijn ondergebracht, wat sinds 1996 niet meer voorkomt. In plaats daarvan wordt daarom nu de gangbare code GM0000 gebruikt.
-In de regionale indelingen naar gemeenten en arbeidsmarktregio’s waren voorheen ‘Buitenland’ resp. ‘Buitenland (AM)’ opgenomen, zonder daadwerkelijke cijfers. De tabel bevat immers enkel banen in Nederland. ‘Buitenland’ en ‘Buitenland (AM)’ zijn daarom verwijderd uit de tabel.
-Arbeidsmarktregio ‘FoodValley’ (code AM38) heette tot 2017 ‘Food Valley’ (AM31). In de tabel waren de cijfers echter ook voor 2017 en later nog bij ‘Food Valley’ (AM31) gezet en stond er bij ‘FoodValley’ (AM38) niets. Dit is rechtgezet door voor 2017 en opvolgende jaren de cijfers te verschuiven naar ‘FoodValley’ (AM38).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het jaar 2023 en de nader voorlopige cijfers over 2022 verschijnen in oktober 2024.

Toelichting onderwerpen

Banen van werknemers in december
Het gemiddeld aantal banen in december van werknemers in dienst van bedrijven en instellingen volgens de gemeentelijke indeling van het gekozen jaar.

Baan
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.