Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen

Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen

Herkomst-bestemming Perioden Totaal afval (1000 ton) Chemisch afval (1000 ton) Recyclebaar afval IJzerafval (1000 ton) Recyclebaar afval Ander metaalafval (1000 ton) Recyclebaar afval Gemengd metaalafval (1000 ton) Recyclebaar afval Glasafval (1000 ton) Recyclebaar afval Houtafval (1000 ton) Recyclebaar afval Papierafval (1000 ton) Recyclebaar afval Plasticafval (1000 ton) Recyclebaar afval Rubberafval (1000 ton) Recyclebaar afval Textielafval (1000 ton) Recyclebaar afval Overig recyclebaar afval (1000 ton) Afgedankt materiaal (1000 ton) Dierlijk en plantaardig afval (1000 ton) Gemengd afval (1000 ton) Slib (1000 ton) Mineraal afval (1000 ton)
Herkomst: Nederlandse economie 2014* 61.034 2.038 1.224 274 470 588 2.237 2.158 491 97 95 0 529 13.875 8.393 638 27.928
herkomst: buitenland 2014* 21.207 299 2.895 33 0 301 1.206 1.451 519 28 129 7 110 9.465 1.747 6 3.011
Totaal herkomst afval 2014* 82.241 2.337 4.119 307 470 888 3.443 3.609 1.010 124 223 7 639 23.340 10.140 644 30.939
Bestemming: verwerking producenten 2014* 68.638 1.825 1.758 71 469 811 2.634 1.824 653 90 102 7 497 17.850 9.134 607 30.308
Verwerking producenten: hergebruik 2014* . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verwerking producenten: verbranding 2014* . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verwerking producenten: storten en lozen 2014* . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bestemming: buitenland 2014* 13.602 513 2.362 236 1 77 809 1.785 357 35 121 0 142 5.490 1.006 38 631
Totaal bestemming afval 2014* 82.241 2.337 4.119 307 470 888 3.443 3.609 1.010 124 223 7 639 23.340 10.140 644 30.939
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de hoeveelheid afval die vrijkomt (herkomst) en waar het naar toe gaat (bestemming). Op basis hiervan zijn de stromen van verschillende afvalstoffen te volgen. De herkomst van de hoeveelheid afval bij huishoudens, verschillende bedrijfsklassen en import wordt gepresenteerd. Bij de bestemming van afval wordt onderscheid gemaakt naar verwerkingsmethoden (hergebruik, verbranden en storten/lozen) en export.

De afvalbalans is de uitkomst van de afvalrekeningen opgesteld in het kader van de milieurekeningen van het CBS. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op CBS-website.


Gegevens beschikbaar vanaf 2008.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2012, 2014 en 2016 zijn voorlopig. Oudere jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 7 december 2018:
De cijfers van "Totaal afval" over het verslagjaar 2014 met als herkomst "A-U Alle economische activiteiten" waren niet juist gesommeerd. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wijzigingen per 8 november 2018:
Voorlopige cijfers voor het jaar 2016 zijn toegevoegd. Voor de jaren vanaf 2012 kan er geen onderscheid gemaakt worden naar de verschillende verwerkingsmethoden. Dit heeft te maken met de registratie van de brondata die niet meer aansluit bij de berekeningsmethodiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers worden om de twee jaar gepubliceerd. Volgende publicatie in oktober 2020.

Toelichting onderwerpen

Totaal afval
Het totaal van de verschillende soorten afval.
Bij de indeling naar afvalsoorten is aangesloten bij de indeling in de internationale verordening met betrekking tot afvalstofstatistieken: System of Environmental-Economic Accounting (SEEA), 2012.
Chemisch afval
Hieronder vallen onder meer afgewerkte oplosmiddelen, zure, base en zoute afvalstoffen, afgewerkte oliën, afval van verf, inkt en lijm, slib van industriële processen en afval uit de gezondheidszorg.
Recyclebaar afval
IJzerafval
Ander metaalafval
non ferro metalen (bv koper, zink)
Gemengd metaalafval
Ferro en non ferro metalen niet uitgesplitst.
Glasafval
Zoals verpakkingsafval van glas (flessen en potten) en vlakglas.
Houtafval
Zoals houten platen, planken, zaagsel, krullen en pallets.
Papierafval
Plasticafval
Onder meer verpakkingsmateriaal van plastic.
Rubberafval
Zoals autobanden en rubberfolie.
Textielafval
Zoals snijrestanten van textiel.
Overig recyclebaar afval
Afval van andere materialen dat hergebruikt kan worden.
Afgedankt materiaal
Hieronder vallen afgedankte voertuigen, accu's, (elektronische) apparatuur en onderdelen van machines.
Dierlijk en plantaardig afval
Hieronder vallen dierlijk en plantaardig afval van de levensmiddelenbereiding of -productie, groenafval en mest.
Gemengd afval
Hieronder vallen gemengde afvalstromen zoals huishoudelijk en bedrijfsafval, straat- of veegafval, gemengde verpakkingen en ander gemengd en ongedifferentieerd afval.
Slib
Nog niet verharde vaste stoffen die door water worden meegevoerd of zich uit water hebben neergezet. Hieronder vallen afvalwaterzuiveringsslib, drinkwaterslib, niet verontreinigde baggerspecie en de inhoud van septic tanks.
Mineraal afval
Het betreft voornamelijk beton-, steen en gipsafval, afval van natuurlijke delfstoffen (zoals zand en grond), asbest, verbrandingsafval, afval van kunstmatige mineralen (zoals glasvezel), afval van vuurvaste materialen en verontreinigde grond en baggerspecie.