Gebieden in Nederland 2017


In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2017 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau. Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend.

De tabel is opgebouwd uit:
- Codes en namen van gemeenten.
- Lokaliseringen van gemeenten. Hierbij wordt aangegeven tot welke bovengemeentelijke gebieden een gemeente behoort.
- Grootte en stedelijkheid van gemeenten.
- Statistische gegevens. Hieronder vallen het inwonertal en de omgevingsadressendichtheid. Op deze gegevens zijn de grootte en stedelijkheid van gemeenten gebaseerd.

Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht.

Gegevens beschikbaar over 2017

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 2 februari 2018:
Er heeft een correctie plaatsgevonden op de indeling naar Arbeidsmarkregio's. Uit aanvullende bronnen is bekend geworden dat gemeente Uitgeest (code GM0450) in 2017 is overgegaan van Zuid-Kennemerland en IJmond (AM37) naar Noord-Holland Noord (AM15).

Wijzigingen per 15 december 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

De indeling naar Wgr-samenwerkingsgebieden is opgeheven door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Om die reden wordt de indeling met ingang van verslagjaar 2017 niet meer opgenomen in Gebieden in Nederland.

De indeling naar RPA-gebieden is eveneens niet meer opgenomen met ingang van verslagjaar 2017, omdat deze is vervangen door de indeling naar Arbeidsmarktregio's, die vanaf verslagjaar 2014 beschikbaar is in Gebieden in Nederland.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Gebieden in Nederland 2017

Regio's Codes en namen van gemeentenCode (code) Lokaliseringen van gemeentenArbeidsmarktregio'sCode (code) Lokaliseringen van gemeentenArbeidsmarktregio'sNaam (naam) Lokaliseringen van gemeentenCOROP-gebiedenCode (code) Lokaliseringen van gemeentenCOROP-gebiedenNaam (naam) Lokaliseringen van gemeentenLandbouwgebiedenCode (code) Lokaliseringen van gemeentenLandbouwgebiedenNaam (naam) Lokaliseringen van gemeentenProvinciesCode (code) Lokaliseringen van gemeentenProvinciesNaam (naam) Lokaliseringen van gemeentenZorgkantoorregio'sCode (code) Lokaliseringen van gemeentenZorgkantoorregio'sNaam (naam) Grootte en stedelijkheid van gemeentenStedelijkheidCode (code) Grootte en stedelijkheid van gemeentenStedelijkheidOmschrijving (omschrijving) Statistische gegevensInwonertal (aantal)
Amsterdam GM0363 AM18 Groot Amsterdam CR23 Groot-Amsterdam LB2706 Waterland en N PV27 Noord-Holland ZK02 Amsterdam 1 Zeer sterk stedelijk 844.947
's-Gravenhage (gemeente) GM0518 AM21 Haaglanden CR26 Agglomeratie 's-Gravenhage LB2809 Westland en Zuidhollandse Droogmakerijen PV28 Zuid-Holland ZK10 Haaglanden 1 Zeer sterk stedelijk 524.882
Meierijstad GM1948 AM27 Noordoost-Brabant CR35 Noordoost-Noord-Brabant LB3010 Westelijk Peelgebied PV30 Noord-Brabant ZK19 Noordoost-Brabant 4 Weinig stedelijk 79.869
Rotterdam GM0599 AM22 Rijnmond CR29 Groot-Rijnmond LB2802 Rotterdam en omgeving PV28 Zuid-Holland ZK20 Rotterdam 1 Zeer sterk stedelijk 634.660
Uitgeest GM0450 AM15 Noord-Holland Noord CR20 IJmond LB2706 Waterland en N PV27 Noord-Holland ZK11 Kennemerland 3 Matig stedelijk 13.465
Utrecht (gemeente) GM0344 AM13 Midden-Utrecht CR17 Utrecht LB2603 Centraal Tuinbouwgebied in Utrecht PV26 Utrecht ZK23 Utrecht 1 Zeer sterk stedelijk 343.038
Zwolle GM0193 AM36 Regio Zwolle CR10 Noord-Overijssel LB2301 Weidegebied in Overijssel PV23 Overijssel ZK32 Zwolle 2 Sterk stedelijk 125.548
Bron: CBS.
Verklaring van tekens