Gebieden in Nederland 2017

Gebieden in Nederland 2017

Regio's Codes en namen van gemeenten Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Arbeidsmarktregio's Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Arbeidsmarktregio's Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten COROP-gebieden Code (code) Lokaliseringen van gemeenten COROP-gebieden Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Landbouwgebieden Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Landbouwgebieden Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Provincies Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Provincies Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Zorgkantoorregio's Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Zorgkantoorregio's Naam (naam) Grootte en stedelijkheid van gemeenten Stedelijkheid Code (code) Grootte en stedelijkheid van gemeenten Stedelijkheid Omschrijving (omschrijving) Statistische gegevens Inwonertal (aantal)
Amsterdam GM0363 AM18 Groot Amsterdam CR23 Groot-Amsterdam LB2706 Waterland en N.-Hollandse Droogmakerijen PV27 Noord-Holland ZK02 Amsterdam 1 Zeer sterk stedelijk 844.947
's-Gravenhage (gemeente) GM0518 AM21 Haaglanden CR26 Agglomeratie 's-Gravenhage LB2809 Westland en Zuidhollandse Droogmakerijen PV28 Zuid-Holland ZK10 Haaglanden 1 Zeer sterk stedelijk 524.882
Meierijstad GM1948 AM27 Noordoost-Brabant CR35 Noordoost-Noord-Brabant LB3010 Westelijk Peelgebied PV30 Noord-Brabant ZK19 Noordoost-Brabant 4 Weinig stedelijk 79.869
Rotterdam GM0599 AM22 Rijnmond CR29 Groot-Rijnmond LB2802 Rotterdam en omgeving PV28 Zuid-Holland ZK20 Rotterdam 1 Zeer sterk stedelijk 634.660
Uitgeest GM0450 AM15 Noord-Holland Noord CR20 IJmond LB2706 Waterland en N.-Hollandse Droogmakerijen PV27 Noord-Holland ZK11 Kennemerland 3 Matig stedelijk 13.465
Utrecht (gemeente) GM0344 AM13 Midden-Utrecht CR17 Utrecht LB2603 Centraal Tuinbouwgebied in Utrecht PV26 Utrecht ZK23 Utrecht 1 Zeer sterk stedelijk 343.038
Zwolle GM0193 AM36 Regio Zwolle CR10 Noord-Overijssel LB2301 Weidegebied in Overijssel PV23 Overijssel ZK32 Zwolle 2 Sterk stedelijk 125.548
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2017 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau. Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend.

De tabel is opgebouwd uit:
- Codes en namen van gemeenten.
- Lokaliseringen van gemeenten. Hierbij wordt aangegeven tot welke bovengemeentelijke gebieden een gemeente behoort.
- Grootte en stedelijkheid van gemeenten.
- Statistische gegevens. Hieronder vallen het inwonertal en de omgevingsadressendichtheid. Op deze gegevens zijn de grootte en stedelijkheid van gemeenten gebaseerd.

Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht.

Gegevens beschikbaar over 2017

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 2 februari 2018:
Er heeft een correctie plaatsgevonden op de indeling naar Arbeidsmarkregio's. Uit aanvullende bronnen is bekend geworden dat gemeente Uitgeest (code GM0450) in 2017 is overgegaan van Zuid-Kennemerland en IJmond (AM37) naar Noord-Holland Noord (AM15).

Wijzigingen per 15 december 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

De indeling naar Wgr-samenwerkingsgebieden is opgeheven door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Om die reden wordt de indeling met ingang van verslagjaar 2017 niet meer opgenomen in Gebieden in Nederland.

De indeling naar RPA-gebieden is eveneens niet meer opgenomen met ingang van verslagjaar 2017, omdat deze is vervangen door de indeling naar Arbeidsmarktregio's, die vanaf verslagjaar 2014 beschikbaar is in Gebieden in Nederland.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Codes en namen van gemeenten
Dit onderdeel bevat de officiële codes en namen van gemeenten en een alfabetische sortering van de namen van de gemeenten.
Code
De officiële viercijferige gemeentecode op 1 januari 2017.
De gemeentecode is gebaseerd op de officiële schrijfwijze van de naam van de gemeente en is uniek in relatie tot die naam. De code wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in overleg met CBS vastgesteld.

Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat informatie over de relatie tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau) en diverse onderverdelingen van het Nederlandse grondgebied op bovengemeentelijk niveau.
Arbeidsmarktregio's
AM = Arbeidsmarktregio
Een indeling in regio’s van waaruit gemeenten en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden vormgeven. Het is een regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. Deze indeling is van onderop, door gemeenten zelf, tot stand gekomen. Nederland telt 35 arbeidsmarktregio’s.
Code
Codes van de arbeidsmarktregio’s.
Naam
Namen van de arbeidsmarktregio’s.
COROP-gebieden
CR = COROP-gebied
Lokalisering van gemeenten per COROP-gebied. De indeling in COROP-gebieden vormt een regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. Omstreeks 1970 ontworpen door de Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma, waaraan de indeling haar naam dankt. Nederland telt 40 COROP-gebieden.
Code
Codes van de COROP-gebieden.
Naam
Namen van de COROP-gebieden.
Landbouwgebieden
LB = Landbouwgebied
Lokalisering van gemeenten per landbouwgebied. Groepering van gemeenten met (zoveel mogelijk) gelijksoortige typen van landbouwbedrijven. De indeling in landbouwgebieden is in 1991 door de Adviescommissie Landbouwstatistieken vastgesteld en valt binnen de provinciegrenzen. Nederland telt 66 landbouwgebieden.
Code
Codes van de landbouwgebieden.
Naam
Namen van de landbouwgebieden. Een aantal namen is vanwege hun lengte afgekort.
Provincies
PV = Provincie
Lokalisering van gemeenten per provincie. Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12 provincies.
Code
Codes van de provincies. De codering houdt rekening met de wijziging in volgorde van provincies vanwege de instelling van de provincie Flevoland per 1 januari 1986.
Naam
Namen van de provincies.
Zorgkantoorregio's
ZK = Zorgkantoorregio
Groepering van gemeenten die samenhangt met de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een zorgkantoor, nauw gelieerd aan één van de AWBZ-verzekeraars, voert de AWBZ uit namens alle AWBZ-verzekeraars voor alle verzekerden in zijn regio, dus ook voor verzekerden die bij andere AWBZ-verzekeraars staan ingeschreven. De indeling is voor het laatst herzien op 1 januari 2016 en telt vanaf die datum 31 gebieden.

Code
Codes van de zorgkantoorregio's.
Naam
Namen van de zorgkantoorregio's.
Grootte en stedelijkheid van gemeenten
Dit onderdeel bevat de indeling van gemeenten naar gemeentegrootte, op basis van inwonertal, en de indeling naar stedelijkheid, op basis van de omgevingsadressendichtheid.
Stedelijkheid
De indeling van gemeenten naar stedelijkheid is gebaseerd op de omgevingsadressendichtheid van de gemeente. Allereerst is voor ieder adres binnen een gemeente de adressendichtheid vastgesteld van een gebied met een straal van 1 km rondom dat adres. De omgevingsadressendichtheid van een gemeente is de gemiddelde waarde hiervan voor alle adressen binnen die gemeente. De vijf stedelijkheidsklassen zijn gebaseerd op klassegrenzen van 2500, 1500, 1000 en 500 adressen per km².
De volgende klassen worden onderscheiden:
Zeer sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 2500 of meer, code 1)
Sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 1500 tot 2500, code 2)
Matig stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 1000 tot 1500, code 3)
Weinig stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 500 tot 1000, code 4)
Niet stedelijk (omgevingsadressendichtheid van minder dan 500, code 5)
Meer informatie is opgenomen in de Maandstatistiek van de bevolking, juli 1992, en het Statistisch magazine nr. 3, 1992.
Code
Codes van de stedelijkheidsklassen van gemeenten.
Omschrijving
Omschrijvingen van de stedelijkheidsklassen van gemeenten.
Statistische gegevens
In dit onderdeel zijn cijfers opgenomen over inwonertal en omgevingsadressendichtheid.
Inwonertal
Aantal inwoners op 1 januari van het verslagjaar.