Musea; bedrijfsopbrengsten en -kosten

Musea; bedrijfsopbrengsten en -kosten

Perioden Musea (aantal) Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Directe opbrengsten Totaal directe opbrengsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Directe opbrengsten Publiekinkomsten Totaal publieksinkomsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Directe opbrengsten Publiekinkomsten Entree (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Directe opbrengsten Publiekinkomsten Museumkaart (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Directe opbrengsten Sponsorinkomsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Directe opbrengsten Overige inkomsten Totaal overige inkomsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Directe opbrengsten Overige inkomsten Inkomsten winkel (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Directe opbrengsten Overige inkomsten Inkomsten horeca (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Directe opbrengsten Overige inkomsten Overige inkomsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Indirecte opbrengsten Totaal indirecte opbrengsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Indirecte opbrengsten Subsidies overheid Totaal subsidies overheid (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Indirecte opbrengsten Subsidies overheid Rijk Totaal rijkssubsidies (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Indirecte opbrengsten Subsidies overheid Rijk Min. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Indirecte opbrengsten Subsidies overheid Rijk Overige ministeries (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Indirecte opbrengsten Subsidies overheid Provincie (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Indirecte opbrengsten Subsidies overheid Gemeente (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Indirecte opbrengsten Subsidies overheid Loonsubsidies/afdrachtskortingen (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Indirecte opbrengsten Overige subsidies en bijdragen Totaal overige subsidies/bijdragen (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Indirecte opbrengsten Overige subsidies en bijdragen Publieke middelen Totaal publieke middelen (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Indirecte opbrengsten Overige subsidies en bijdragen Publieke middelen Europese projecten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Indirecte opbrengsten Overige subsidies en bijdragen Publieke middelen Overige publieke middelen (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Indirecte opbrengsten Overige subsidies en bijdragen Private middelen (mln euro) Bedrijfskosten Totale bedrijfskosten (mln euro) Bedrijfskosten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Bedrijfskosten Arbeidskosten Bruto lonen (mln euro) Bedrijfskosten Arbeidskosten Sociale lasten (mln euro) Bedrijfskosten Arbeidskosten Pensioenlasten (mln euro) Bedrijfskosten Arbeidskosten Inhuur (mln euro) Bedrijfskosten Arbeidskosten Overige personele lasten (mln euro) Bedrijfskosten Huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten (mln euro) Bedrijfskosten Huisvestingskosten Jaarhuur gebouwen en terreinen (mln euro) Bedrijfskosten Huisvestingskosten Onderhoud (klein) (mln euro) Bedrijfskosten Huisvestingskosten Gas/water/licht (mln euro) Bedrijfskosten Huisvestingskosten Overige huisvestingskosten (mln euro) Bedrijfskosten Afschrijvingen (mln euro) Bedrijfskosten Aankoop museumstukken (mln euro) Bedrijfskosten Andere kosten Totaal andere kosten (mln euro) Bedrijfskosten Andere kosten Totaal inkopen winkel (mln euro) Bedrijfskosten Andere kosten Totaal inkopen horeca (mln euro) Bedrijfskosten Andere kosten Tentoonstellingskosten (mln euro) Bedrijfskosten Andere kosten Marketing en communicatie (mln euro) Bedrijfskosten Andere kosten Overige kosten (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Financieel resultaat (mln euro) Saldo bijzonder baten/lasten (mln euro) Eind resultaat (mln euro)
2015 601 1.012 384 214 166 48 27 143 37 26 79 629 521 248 208 40 42 227 3 108 8 6 2 100 1.002 401 286 33 20 42 18 205 121 24 22 38 44 51 301 18 9 77 26 170 10 -2 -2 6
2016 604 992 413 216 168 49 31 166 39 31 96 581 487 239 198 41 54 191 3 95 7 6 1 87 1.017 419 297 36 23 43 19 210 124 23 21 42 46 39 304 19 11 90 27 157 -25 -4 3 -26
2017 606 989 409 226 171 56 26 156 50 32 74 580 470 236 198 38 51 181 2 110 13 1 12 97 988 421 289 40 26 44 22 198 101 28 19 49 44 30 295 25 12 95 30 134 0 -3 -1 -3
2018* 616 1.041 419 237 180 57 25 157 51 32 74 622 512 259 210 49 64 186 3 111 14 1 13 96 1.029 442 300 42 28 51 21 208 104 36 20 49 42 35 301 24 12 96 29 140 12 0 1 13
2019* 616 1.102 446 250 188 62 26 170 56 36 78 656 525 270 219 51 53 201 1 130 21 1 20 109 1.107 465 314 44 30 54 22 213 97 37 21 58 48 50 332 25 13 104 33 155 -5 -1 1 -5
2020* 625 1.022 220 108 73 35 23 89 23 14 51 802 543 281 225 56 50 211 1 260 170 2 168 90 979 458 321 46 32 39 20 200 93 34 21 53 51 19 252 13 6 74 26 133 43 -9 0 34
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten over bedrijfsopbrengsten en -kosten van musea.
Vanaf 2015 is de onderzoekspopulatie herijkt. Daardoor zijn de resultaten van 1993 tot en met 2013 niet meer goed te vergelijken met de uitkomsten in deze tabel.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2015 t/m 2017 zijn definitief. De cijfers vanaf 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per december 2023:
De voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal 2024 verschijnen de voorlopige cijfers over 2023. De voorlopige cijfers over eerdere jaren worden dan zoveel mogelijk definitief gemaakt.

Toelichting onderwerpen

Musea
Tot een museum worden alle geregistreerde musea gerekend. Ook ongeregistreerde musea die voldoen aan een aantal criteria vallen onder de onderzoekspopulatie. Deze criteria zijn:
•  Het museum heeft een vaste locatie, is permanent opengesteld en is minimaal 28 weken per jaar en drie dagen per week vrij toegankelijk.
•  Het museum heeft geen winstoogmerk, c.q. is ANBI-instelling of stichting.
•  Het museum heeft een eigen collectie en doet onderzoek naar de collectie om kennis hierover te verspreiden.
•  Het museum heeft een website of is benaderbaar via verwijzing op een groter platform.

Musea die volgens bovengenoemde regels geen museum zijn, maar wel door het publiek als zodanig worden gezien, gelden als uitzondering en worden ook tot de onderzoekspopulatie gerekend.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, i.c. de verkopen van goederen en diensten, subsidies en (schade)uitkeringen.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Directe opbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, i.c. de verkopen van goederen en diensten.

Hieronder worden verstaan: inkomsten uit entreegelden, vergoedingen museumkaart, sponsoring, (pacht)inkomsten uit horeca en winkel, opbrengsten bruikleenverkeer en dergelijke.
Totaal directe opbrengsten
Publiekinkomsten
Inkomsten uit entree en vergoedingen voor de museumkaart.
Totaal publieksinkomsten
Entree
Het totaal van de bedragen dat voor bezichtiging van de collectie is betaald. Het totaal is de som van twee bedragen. Enerzijds het bedrag dat door bezoekers is betaald aan entreebewijzen in de losse verkoop, anderzijds het bedrag dat door bezoekers betaald is aan abonnementen die recht geven tot bezichtiging van de collectie.
Museumkaart
Het bedrag dat een museum ontvangt van de Stichting Museumkaart op basis van het aantal bezoeken door houders van de Museumkaart.
Sponsorinkomsten
Een sponsor is een persoon die, of bedrijf dat de kosten van iets draagt met als tegenprestatie dat het museum reclame maakt voor de sponsor. Dit zijn voornamelijk sponsors uit het bedrijfsleven.
Overige inkomsten
Totaal overige inkomsten
Inkomsten winkel
De totale omzet van alle verkopen in de winkel van het museum. Bij een eventueel verpachte winkel worden ook de pachtinkomsten hiertoe gerekend.
Inkomsten horeca
De totale omzet van alle restaurant- en cateringactiviteiten tijdens openingstijden. Bij een eventueel verpachte horecagelegenheid worden ook de pachtinkomsten hiertoe gerekend.
Overige inkomsten
Hieronder vallen opbrengsten van lezingen, rondleidingen, kinderactiviteiten, cursussen, speciale evenementen, verhuur van roerende of onroerende goederen, opbrengsten uit bruikleenverkeer en verkoop van museumstukken.
Indirecte opbrengsten
Opbrengsten uit subsidies en (schade)uitkeringen en inkomsten uit publieke en private middelen. Bijvoorbeeld: overheidssubsidies, subsidies en bijdragen uit publieke en private middelen incl. (in 2020-2022) bijdragen i.v.m. coronasteunmaatregelen.
Totaal indirecte opbrengsten
Subsidies overheid
Betalingen om niet die door de overheid of de Instellingen van de Europese Unie worden gedaan aan ingezeten producenten, met het doel de productieniveaus, de prijzen of de beloning van de productiefactoren te beïnvloeden.
Totaal subsidies overheid
Rijk
Alle ministeries (inclusief alle diensten die deel uitmaken van de eigen organisatie), de begrotingsfondsen en de agentschappen.
Totaal rijkssubsidies
Min. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Overige ministeries
Provincie
Bij wet opgerichte publiekrechtelijke lichamen, evenals bijvoorbeeld het Rijk, de gemeenten en de waterschappen.

Tot de provincie behoren alle diensten die deel uitmaken van de eigen organisatie. Uitgesloten zijn privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals stichtingen en naamloze vennootschappen, ook als deze volledig gecontroleerd worden door de provincies. Belangrijke taken van provincies zijn het verzorgen van een samenhangend verkeers- en vervoerbeleid, de zorg voor de waterhuishouding, het beheer van het milieu, de bevordering van economische activiteiten en de welzijnszorg.
Gemeente
Een bij wet opgericht publiekrechtelijk lichaam, evenals bijvoorbeeld het Rijk, de provincies en de waterschappen.

Tot de gemeente behoren alle diensten die deel uitmaken van de eigen organisatie. Uitgesloten zijn privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals stichtingen en naamloze vennootschappen, ook als deze volledig gecontroleerd worden door de gemeenten. Belangrijke voorbeelden van uiteenlopende gebieden van gemeentelijke zorg zijn: sociale voorzieningen, ruimtelijke ordening, onderwijs, milieu, onderhoud/beheer van wegen en openbaar vervoer.
Loonsubsidies/afdrachtskortingen
Tegemoetkoming van de overheid in de loonkosten van een bedrijf.
Overige subsidies en bijdragen
Het betreft hier inkomsten uit publieke middelen zoals Europese projecten, overheidsfondsen en dergelijke en inkomsten uit private middelen zoals uitkeringen verzekeringen voor schade en ziekte en giften van private fondsen en goede doelen loterijen. Voor 2020-2022 zijn in deze categorie ook bijdragen opgenomen uit coronasteunmaatregelen vanuit de overheid en overige steun i.v.m. corona (bijvoorbeeld vanuit private fondsen).
Totaal overige subsidies/bijdragen
Publieke middelen
Inkomsten uit Europese projecten en overheidsfondsen en (in 2020-2022) bijdragen i.v.m. coronasteunmaatregelen.
Totaal publieke middelen
Europese projecten
Overige publieke middelen
Inkomsten uit overheidsfondsen zoals het Mondriaanfonds, subsidie uit regionale cultuurfondsen zoals het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Voor 2020-2022 zijn in deze categorie ook bijdragen uit coronasteunmaatregelen opgenomen
Private middelen
Fondsen die gefinancierd worden uit particulier geld. Bijvoorbeeld: VSB, Prins Bernhard Cultuurfonds, Ammodofonds, fondsen op naam, etc. Voor 2020-2022 zijn in deze categorie ook bijdragen uit private fondsen en overige steun i.v.m. corona opgenomen.
Bedrijfskosten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, t.w. de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten (PS), de afschrijvingen op vaste activa en de zgn. overige bedrijfskosten.
Totale bedrijfskosten
Arbeidskosten
Totaal arbeidskosten
Het totaal aan lonen en salarissen van personeel in dienst van het museum, werkgeversaandeel pensioenlasten, werkgeversaandeel sociale voorzieningen, betalingen voor uitzendkrachten, stagiaires e.d. en overige personeelskosten.
Bruto lonen
Lonen en salarissen van personeel in dienst van het museum.
Sociale lasten
Werkgeversaandeel in sociale voorzieningen en overige sociale lasten.
Pensioenlasten
Werkgeversaandeel pensioenlasten.
Inhuur
Betalingen voor stagiaires, uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel.
Overige personele lasten
Kosten woon-werkverkeer, opleiding/vakliteratuur, wervingskosten, werkkleding, e.d.
Huisvestingskosten
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud, schoonmaak en verzekering van gebouwen en terreinen, waterverbruik, inrichting. Verder ook milieuheffingen en onroerendzaakbelastingen.
Totaal huisvestingskosten
Jaarhuur gebouwen en terreinen
Onderhoud (klein)
Kosten voor regulier onderhoud.
Gas/water/licht
Kosten voor gas, elektriciteit en water.
Overige huisvestingskosten
OZB, premies opstalverzekeringen, inventaris, beveiliging, schoonmaakmiddelen.
Afschrijvingen
Afschrijvingen voor materiele en immateriële activa.
Aankoop museumstukken
Totale uitgaven aan aankopen van voorwerpen ten behoeve van museale functies.
Andere kosten
Inkoop van artikelen voor winkel en horeca, tentoonstellingskosten, kosten voor marketing en communicatie en overige kosten
Totaal andere kosten
Totaal inkopen winkel
Inkoopkosten van de artikelen voor verkoop aan publiek zoals reproducties, gidsen, kaarten, catalogi, etc.
Totaal inkopen horeca
De inkoopprijs van dranken, snacks en dergelijke.
Tentoonstellingskosten
Niet eerder opgegeven kosten direct samenhangend met tentoonstellingen die door het museum zijn georganiseerd.
Marketing en communicatie
De kosten voor advertenties, reclame, promotie, website, porti, (mobiele) telefoon, fax, internet, e-mail, koeriersdiensten en dergelijke.

Overige kosten
Tot de overige kosten worden o.a. gerekend de kosten van restauratie, verzekeringen en andere uitgaven ten behoeve van de collectie, kantoorbenodigdheden, automatiseringskosten, reis- en verblijfskosten, kosten vergaderingen, bank-, administratie-, beheers-, bestuurs-, accountantskosten, kosten brandstof bedrijfsauto's, belastingen en heffingen en dergelijke.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfskosten.
Financieel resultaat
Het saldo van de financiële baten en financiële lasten voortvloeiend uit positieve of negatieve banksaldi.
Saldo bijzonder baten/lasten
Het saldo van de baten en lasten die niet te maken hebben met de normale bedrijfsvoering.
Eind resultaat
Som van bedrijfsresultaat plus financieel resultaat plus saldo bijzondere baten en lasten.