Milieukosten van het verkeer, 1980-2013

Milieukosten van het verkeer, 1980-2013

Perioden Investeringen in milieumaatregelen Totaal milieu-investeringen (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Bodemverontreiniging (mln euro)
1980 26 0
1981 47 0
1982 61 0
1983 74 0
1984 76 0
1985 73 0
1986 80 0
1987 119 0
1988 127 0
1989 247 0
1990 369 0
1991 399 5
1992 382 9
1993 292 23
1994 306 45
1995 272 45
1996 280 36
1997 283 36
1998 251 27
1999 253 27
2000 299 25
2001 292 15
2002 273 4
2003 280 4
2004 295 4
2005 344 4
2006 492 4
2007 621 4
2008 584 0
2009 418 0
2010 399 0
2011 454 0
2012 464 0
2013 420 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kosten van maatregelen die milieuverontreiniging door het verkeer bestrijden.

Deze tabel bevat cijfers over de jaarlijkse milieukosten van maatregelen die luchtverontreiniging en geluidhinder door het verkeer voorkomen en bestrijden. Belangrijke maatregelen die de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen tegengaan en die een belangrijk deel van de jaarlijkse milieukosten verkeer bepalen, zijn de aanpassingen aan motoren (bv. euro-6), milieuvriendelijkere brandstoffen (met name ontzwavelde brandstoffen) en voertuigkeuringen (APK). Met betrekking tot de vermindering van geluidhinder neemt de overheid diverse maatregelen, zoals het plaatsen van geluidsschermen, stil asfalt en woning isolatie.
Naast de kosten van milieumaatregelen worden ook de betaalde heffingen en de ontvangen subsidies in kaart gebracht.

De milieukosten van energiezuinige auto's worden door het CBS niet tot de milieukosten gerekend. Kopers van energiezuinige auto's krijgen een korting op de BPM. Omdat deze gelden terugvloeien naar de algemene middelen, vallen ze buiten de milieukostendefinitie van het CBS. Als gevolg hiervan worden zij niet in de tabel opgenomen.

Gegevens beschikbaar van: 1980 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 12 april 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Investeringen in milieumaatregelen
Extra investeringen (meerkosten) in voorzieningen waarmee men beoogt de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem, alsmede de overlast door verkeersgeluid te verminderen. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om aanpassingen aan transportmiddelen, maar ook om maatregelen bij tankstations en in havens. Milieu-investeringen worden over een bepaalde periode afgeschreven. De kapitaallasten worden tot de milieukosten gerekend.
Totaal milieu-investeringen
Totaal van de investeringen (meerkosten) in voorzieningen waarmee men beoogt de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem, alsmede de overlast door verkeersgeluid te verminderen. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om aanpassingen aan transportmiddelen, maar ook om bijvoorbeeld maatregelen bij tankstations en havens. Milieu-investeringen worden over een bepaalde periode afgeschreven. De kapitaallasten worden tot de milieukosten gerekend.
Bodemverontreiniging
Investeringen (meerkosten) in voorzieningen om bodemverontreiniging te voorkomen of te beperken. Hierbij gaat het met name om maatregelen ter voorkoming van bodemverontreiniging bij tankstations. De uitgaven voor bodemsanering, controle en inspectie zijn niet als investering maar als milieukosten opgenomen.