Landbouw; Financiële gegevens landbouwbedrijven

Landbouw; Financiële gegevens landbouwbedrijven

Bedrijfstypen Rechtsvorm Type activiteit Perioden Aantal bedrijven (aantal) Balans Activa Totaal activa (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfskosten Totaal bedrijfskosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfskosten Personeelskosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Buitengewone resultaten Saldo fiscale winstberekening (mln euro)
Snijbloemenbedrijven Totaal rechtsvormen Alle activiteiten 2017 920 1.556,7 1.457,4 1.428,6 1.299,3 231,8 164,2
Pot- en perkplantenbedrijven Totaal rechtsvormen Alle activiteiten 2017 603 1.482,2 1.583,3 1.549,4 1.448,4 257,3 135,2
Bloembollenbedrijven Totaal rechtsvormen Alle activiteiten 2017 618 1.495,0 723,3 665,6 611,1 103,6 111,2
Boomkwekerijbedrijven Totaal rechtsvormen Alle activiteiten 2017 1.852 1.547,9 1.218,1 1.197,7 1.045,0 227,6 184,1
Overige tuinbouwbedrijven Totaal rechtsvormen Alle activiteiten 2017 849 1.094,1 677,4 650,3 556,5 163,8 124,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

De tabel bevat cijfers over de waarde van de standaard opbrengst, winst- en verliesrekening en de balans van landbouwactoren uitgesplitst naar landbouw- en overige activiteiten en rechtsvorm.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 17 februari 2021:
De voorlopige cijfers van 2018 zijn definitief geworden. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bedrijfstypen, Type activiteiten en rechtsvorm) zijn aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn als de opdracht gecontinueerd wordt medio december 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Bedrijven die landbouwproducten voor de markt voortbrengen, met hoofdvestiging in Nederland en een economische omvang van minstens 3000 euro SO (Standaard Opbrengst). Dit aantal wordt vastgesteld door de statistiek Landbouwtelling. Het aantal bedrijven wordt niet gesplitst naar type activiteit. Bij agrarische-, overige- en totaal activiteiten gelden dezelfde aantallen.
Balans
Activa
Totaal activa
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) aan het einde van een boekjaar, meestal ingedeeld naar kalenderjaar.
Winst- en verliesrekening
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten
De som van opbrengsten verkregen uit: de netto omzet, vorderingen op gelieerde maatschappijen, boekwinst op activa, vorderingen op participanten, banktegoeden en overige vorderingen, dividend, activa, effecten, subsidies, werk voor derden en overige activiteiten.
Netto omzet
Tot de netto-omzet wordt gerekend:
1. De aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen en/of verleende diensten.
2. De toe- of afneming van de voorraad gereed product en onderhanden.
3. De kostprijsverhogende belastingen.
4. De in eigen beheer vervaardigde vaste activa bestemd voor het eigenwerk.
Bedrijfskosten
Totaal bedrijfskosten
De post bedrijfskosten is de som van de kosten van de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten , de afschrijvingen op vaste activa en de zogenaamde overige bedrijfskosten.
Personeelskosten
De som van de lonen, arbeidsbeloning fiscale partner, salarissen, sociale- en pensioenlasten.

Buitengewone resultaten
Het saldo van de buitengewone baten minus de buitengewone lasten.
Saldo fiscale winstberekening
De som van het bedrijfsresultaat, het financiële resultaat, het saldo voorzieningen en het buitengewoon resultaat.