Milieusector naar bedrijfstak; nationale rekeningen

Milieusector naar bedrijfstak; nationale rekeningen

Milieudomein Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Arbeidsvolume werkzame personen (x 1000 vte) Productie basisprijzen (mln euro) Bruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro) Uitvoer basisprijzen (mln euro)
Totaal milieudomeinen A-U Alle economische activiteiten 2001* 114,7 18.295 7.990
Totaal milieudomeinen A-U Alle economische activiteiten 2005* 110,9 21.041 9.401
Totaal milieudomeinen A-U Alle economische activiteiten 2010* 126,5 27.501 12.369
Totaal milieudomeinen A-U Alle economische activiteiten 2015* 131,7 34.275 15.321 11.300
Totaal milieudomeinen A-U Alle economische activiteiten 2016* 135,0 35.340 15.785 9.241
Totaal milieudomeinen A Landbouw, bosbouw en visserij 2001* 1,8 367 151
Totaal milieudomeinen A Landbouw, bosbouw en visserij 2005* 2,1 448 191
Totaal milieudomeinen A Landbouw, bosbouw en visserij 2010* 2,7 765 343
Totaal milieudomeinen A Landbouw, bosbouw en visserij 2015* 3,1 803 443 .
Totaal milieudomeinen A Landbouw, bosbouw en visserij 2016* 3,5 849 464 .
Totaal milieudomeinen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2001* . . .
Totaal milieudomeinen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2005* . . .
Totaal milieudomeinen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2010* . . .
Totaal milieudomeinen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2015* . . . .
Totaal milieudomeinen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016* . . . .
Totaal milieudomeinen B Delfstoffenwinning 2001* . . .
Totaal milieudomeinen B Delfstoffenwinning 2005* . . .
Totaal milieudomeinen B Delfstoffenwinning 2010* . . .
Totaal milieudomeinen B Delfstoffenwinning 2015* . . . .
Totaal milieudomeinen B Delfstoffenwinning 2016* . . . .
Totaal milieudomeinen C Industrie 2001* 10,5 3.245 908
Totaal milieudomeinen C Industrie 2005* 10,7 3.592 964
Totaal milieudomeinen C Industrie 2010* 13,0 4.019 1.065
Totaal milieudomeinen C Industrie 2015* 13,7 7.025 1.720 .
Totaal milieudomeinen C Industrie 2016* 14,3 6.505 1.840 .
Totaal milieudomeinen D Energievoorziening 2001* 0,1 76 39
Totaal milieudomeinen D Energievoorziening 2005* 0,2 614 490
Totaal milieudomeinen D Energievoorziening 2010* 0,2 1.029 754
Totaal milieudomeinen D Energievoorziening 2015* 0,1 1.124 937 .
Totaal milieudomeinen D Energievoorziening 2016* 0,2 1.391 1.139 .
Totaal milieudomeinen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2001* 24,1 4.978 1.816
Totaal milieudomeinen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2005* 24,8 5.753 2.108
Totaal milieudomeinen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2010* 25,8 7.168 2.566
Totaal milieudomeinen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2015* 25,3 8.615 3.124 .
Totaal milieudomeinen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016* 25,6 8.781 3.157 .
Totaal milieudomeinen F Bouwnijverheid 2001* 25,8 2.933 1.281
Totaal milieudomeinen F Bouwnijverheid 2005* 17,8 2.463 1.005
Totaal milieudomeinen F Bouwnijverheid 2010* 22,9 3.427 1.329
Totaal milieudomeinen F Bouwnijverheid 2015* 30,3 4.703 1.939 .
Totaal milieudomeinen F Bouwnijverheid 2016* 32,7 5.167 2.079 .
Totaal milieudomeinen G-I Handel, vervoer en horeca 2001* 2,8 475 218
Totaal milieudomeinen G-I Handel, vervoer en horeca 2005* 3,0 510 264
Totaal milieudomeinen G-I Handel, vervoer en horeca 2010* 4,6 916 465
Totaal milieudomeinen G-I Handel, vervoer en horeca 2015* 4,4 881 467 .
Totaal milieudomeinen G-I Handel, vervoer en horeca 2016* 4,5 844 461 .
Totaal milieudomeinen J Informatie en communicatie 2001* 0,1 8 2
Totaal milieudomeinen J Informatie en communicatie 2005* 0,1 19 7
Totaal milieudomeinen J Informatie en communicatie 2010* 0,2 58 23
Totaal milieudomeinen J Informatie en communicatie 2015* 0,2 58 17 .
Totaal milieudomeinen J Informatie en communicatie 2016* 0,2 37 15 .
Totaal milieudomeinen K Financiële dienstverlening 2001* 0,0 3 2
Totaal milieudomeinen K Financiële dienstverlening 2005* 0,0 14 9
Totaal milieudomeinen K Financiële dienstverlening 2010* 0,2 77 41
Totaal milieudomeinen K Financiële dienstverlening 2015* 1,7 497 272 .
Totaal milieudomeinen K Financiële dienstverlening 2016* 0,8 230 122 .
Totaal milieudomeinen L Verhuur en handel van onroerend goed 2001* . . .
Totaal milieudomeinen L Verhuur en handel van onroerend goed 2005* . . .
Totaal milieudomeinen L Verhuur en handel van onroerend goed 2010* . . .
Totaal milieudomeinen L Verhuur en handel van onroerend goed 2015* . . . .
Totaal milieudomeinen L Verhuur en handel van onroerend goed 2016* . . . .
Totaal milieudomeinen M-N Zakelijke dienstverlening 2001* 11,3 1.225 650
Totaal milieudomeinen M-N Zakelijke dienstverlening 2005* 12,4 1.528 813
Totaal milieudomeinen M-N Zakelijke dienstverlening 2010* 15,2 2.149 1.153
Totaal milieudomeinen M-N Zakelijke dienstverlening 2015* 14,4 2.203 1.136 .
Totaal milieudomeinen M-N Zakelijke dienstverlening 2016* 14,7 2.232 1.163 .
Totaal milieudomeinen O-Q Overheid en zorg 2001* 35,9 4.800 2.816
Totaal milieudomeinen O-Q Overheid en zorg 2005* 37,0 5.844 3.408
Totaal milieudomeinen O-Q Overheid en zorg 2010* 38,8 7.459 4.396
Totaal milieudomeinen O-Q Overheid en zorg 2015* 35,5 7.657 4.929 .
Totaal milieudomeinen O-Q Overheid en zorg 2016* 35,7 8.728 5.078 .
Totaal milieudomeinen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2001* . . .
Totaal milieudomeinen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2005* . . .
Totaal milieudomeinen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2010* . . .
Totaal milieudomeinen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2015* . . . .
Totaal milieudomeinen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2016* . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel presenteert economische gegevens voor de milieusector naar bedrijfstak. Het betreft het arbeidsvolume, de productie en de toegevoegde waarde van de milieusector.
De activiteiten en bijbehorende bedrijfstakken die binnen de milieusector vallen worden verder toegerekend aan milieudomeinen (milieubescherming en/of management natuurlijke hulpbronnen).

De economische gegevens worden in de volgende grootheden weergegeven:
- Arbeidsvolume in arbeidsjaren, 1000 vte
- Productie in basisprijzen, mln euro
- Toegevoegde waarde in basisprijzen, mln euro
- Uitvoer in basisprijzen, mln euro

De milieusector bestaat uit bedrijven en instanties die activiteiten ontplooien met betrekking tot het meten, voorkomen, limiteren, minimaliseren of corrigeren van milieuschade aan water, lucht en bodem, en/of die zich bezig houden met problemen gerelateerd aan afval, geluid en ecosystemen (OECD, 1999; Eurostat 2009). Onder deze definitie vallen ook de 'schonere technologieën' en 'schonere producten en diensten' die het milieurisico verkleinen en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling minimaliseren. De definitie van de milieusector is op Europees niveau vastgesteld en wordt als zodanig door EU-landen toegepast.

De tabel maakt deel uit van de milieurekeningen. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers:
Voorlopige cijfers.

Wijzigingen per 16 november 2018:
Cijfers over 2016 zijn toegevoegd. Cijfers over eerdere jaren zijn bijgesteld naar aanleiding van een herziening van de populatie van bedrijven die tot de milieusector gerekend worden.

Wijzigingen per 5 oktober 2017:
Voorlopige cijfers voor 2015 zijn toegevoegd. De tijdreeks is bijgewerkt volgens de meest recente ramingen. Er is een nieuwe variabele, Uitvoer basisprijzen, toegevoegd.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.

Wijzigingen per 25 augustus 2016:
Cijfers over 2014 zijn toegevoegd. Cijfers over eerdere jaren zijn bijgesteld naar aanleiding van een herziening van de populatie van bedrijven die tot de milieusector gerekend worden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe voorlopige cijfers worden jaarlijks gepubliceerd in augustus/september.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsvolume werkzame personen
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het verslagjaar gemiddelde aantal werkzame personen. Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte). Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van een jaar op.
Productie basisprijzen
De waarde van alle voor de verkoop bestemde goederen (ook de nog niet verkochte) en de ontvangsten voor bewezen diensten. Verder omvat de productie producten met een marktequivalent die voor eigen gebruik zijn geproduceerd zoals investeringen in eigen beheer, eigen woningdiensten en landbouwproducten voor eigen consumptie door landbouwers. De productiewaarde hiervan wordt berekend door de geproduceerde hoeveelheid te waarderen tegen de prijs die de producent bij verkoop zou hebben
ontvangen. De productie is gewaardeerd tegen basisprijzen. De basisprijs is de prijs die de producent daadwerkelijk overhoudt, dus exclusief de handels- en vervoersmarges van derden en exclusief het saldo van productgebonden belastingen (waaronder btw) en productgebonden subsidies.
Bruto toegevoegde waarde basisprijzen
De toegevoegde waarde is gelijk aan het verschil tussen de productie en het intermediair verbruik (exclusief aftrekbare belasting over de toegevoegde waarde (btw))van een bedrijfseenheid. De som van de toegevoegde waarde van alle bedrijfseenheden is een belangrijke component van het bruto binnenlands product (bbp). De toegevoegde waarde wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Bruto is inclusief afschrijvingen.
Uitvoer basisprijzen
Het leveren van goederen en het verlenen van diensten door ingezetenen aan het buitenland (niet-ingezetenen).