Wegvervoer; vervoerd gewicht vanaf 1955

Wegvervoer; vervoerd gewicht vanaf 1955

Beroeps- en eigen vervoer Vervoerstromen Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton)
Beroeps- en eigen vervoer Totaal 2016 656.417
Beroeps- en eigen vervoer Totaal 2017 665.992
Beroeps- en eigen vervoer Totaal 2018 680.169
Beroeps- en eigen vervoer Totaal 2019 688.739
Beroeps- en eigen vervoer Totaal 2020** 684.241
Beroeps- en eigen vervoer Totaal 2021** 699.323
Beroeps- en eigen vervoer Totaal 2022* 690.770
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2016 629.232
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2017 638.110
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2018 653.616
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2019 660.065
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2020** 658.074
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2021** 672.614
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2022* 666.433
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands vervoer 2016 528.369
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands vervoer 2017 534.045
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands vervoer 2018 547.805
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands vervoer 2019 559.867
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands vervoer 2020** 558.809
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands vervoer 2021** 570.092
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands vervoer 2022* 573.310
Beroeps- en eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2016 128.048
Beroeps- en eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2017 131.947
Beroeps- en eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2018 132.364
Beroeps- en eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2019 128.872
Beroeps- en eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2020** 125.432
Beroeps- en eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2021** 129.231
Beroeps- en eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2022* 117.461
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal vervoer 2016 100.862
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal vervoer 2017 104.065
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal vervoer 2018 105.811
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal vervoer 2019 100.198
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal vervoer 2020** 99.265
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal vervoer 2021** 102.522
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal vervoer 2022* 93.124
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal, geladen in Nederland 2016 54.132
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal, geladen in Nederland 2017 55.494
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal, geladen in Nederland 2018 57.856
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal, geladen in Nederland 2019 54.307
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal, geladen in Nederland 2020** 52.396
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal, geladen in Nederland 2021** 55.352
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal, geladen in Nederland 2022* 51.040
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal, gelost in Nederland 2016 46.731
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal, gelost in Nederland 2017 48.571
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal, gelost in Nederland 2018 47.955
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal, gelost in Nederland 2019 45.890
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal, gelost in Nederland 2020** 46.869
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal, gelost in Nederland 2021** 47.170
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal, gelost in Nederland 2022* 42.084
Beroeps- en eigen vervoer Cabotagevervoer 2016 18.066
Beroeps- en eigen vervoer Cabotagevervoer 2017 18.287
Beroeps- en eigen vervoer Cabotagevervoer 2018 17.380
Beroeps- en eigen vervoer Cabotagevervoer 2019 19.259
Beroeps- en eigen vervoer Cabotagevervoer 2020** 16.874
Beroeps- en eigen vervoer Cabotagevervoer 2021** 17.168
Beroeps- en eigen vervoer Cabotagevervoer 2022* 16.144
Beroeps- en eigen vervoer Derdelandenvervoer 2016 9.119
Beroeps- en eigen vervoer Derdelandenvervoer 2017 9.595
Beroeps- en eigen vervoer Derdelandenvervoer 2018 9.173
Beroeps- en eigen vervoer Derdelandenvervoer 2019 9.415
Beroeps- en eigen vervoer Derdelandenvervoer 2020** 9.293
Beroeps- en eigen vervoer Derdelandenvervoer 2021** 9.541
Beroeps- en eigen vervoer Derdelandenvervoer 2022* 8.193
Beroepsvervoer Totaal 2016 519.654
Beroepsvervoer Totaal 2017 535.520
Beroepsvervoer Totaal 2018 549.105
Beroepsvervoer Totaal 2019 550.297
Beroepsvervoer Totaal 2020** 549.667
Beroepsvervoer Totaal 2021** 564.456
Beroepsvervoer Totaal 2022* 561.239
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2016 494.164
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2017 508.888
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2018 524.250
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2019 523.441
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2020** 524.856
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2021** 540.329
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2022* 539.267
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2016 405.529
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2017 416.498
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2018 430.261
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2019 434.701
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2020** 436.386
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2021** 448.979
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2022* 456.647
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2016 114.125
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2017 119.022
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2018 118.844
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2019 115.596
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2020** 113.280
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2021** 115.477
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2022* 104.592
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2016 88.634
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2017 92.390
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2018 93.988
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2019 88.740
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2020** 88.470
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2021** 91.350
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2022* 82.620
Beroepsvervoer Bilateraal, geladen in Nederland 2016 46.850
Beroepsvervoer Bilateraal, geladen in Nederland 2017 49.171
Beroepsvervoer Bilateraal, geladen in Nederland 2018 50.791
Beroepsvervoer Bilateraal, geladen in Nederland 2019 47.517
Beroepsvervoer Bilateraal, geladen in Nederland 2020** 45.993
Beroepsvervoer Bilateraal, geladen in Nederland 2021** 48.758
Beroepsvervoer Bilateraal, geladen in Nederland 2022* 44.895
Beroepsvervoer Bilateraal, gelost in Nederland 2016 41.785
Beroepsvervoer Bilateraal, gelost in Nederland 2017 43.219
Beroepsvervoer Bilateraal, gelost in Nederland 2018 43.198
Beroepsvervoer Bilateraal, gelost in Nederland 2019 41.223
Beroepsvervoer Bilateraal, gelost in Nederland 2020** 42.477
Beroepsvervoer Bilateraal, gelost in Nederland 2021** 42.591
Beroepsvervoer Bilateraal, gelost in Nederland 2022* 37.725
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 2016 16.690
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 2017 17.206
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 2018 15.979
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 2019 17.811
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 2020** 15.910
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 2021** 15.337
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 2022* 14.367
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 2016 8.800
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 2017 9.425
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 2018 8.877
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 2019 9.046
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 2020** 8.900
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 2021** 8.791
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 2022* 7.605
Eigen vervoer Totaal 2016 136.763
Eigen vervoer Totaal 2017 130.473
Eigen vervoer Totaal 2018 131.064
Eigen vervoer Totaal 2019 138.442
Eigen vervoer Totaal 2020** 134.575
Eigen vervoer Totaal 2021** 134.867
Eigen vervoer Totaal 2022* 129.531
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2016 135.068
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2017 129.222
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2018 129.366
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2019 136.624
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2020** 133.218
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2021** 132.285
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2022* 127.166
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2016 122.840
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2017 117.547
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2018 117.544
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2019 125.166
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2020** 122.423
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2021** 121.113
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2022* 116.662
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2016 13.923
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2017 12.926
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2018 13.520
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2019 13.276
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2020** 12.152
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2021** 13.754
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2022* 12.869
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 2016 12.228
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 2017 11.674
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 2018 11.822
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 2019 11.458
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 2020** 10.795
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 2021** 11.172
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 2022* 10.504
Eigen vervoer Bilateraal, geladen in Nederland 2016 7.282
Eigen vervoer Bilateraal, geladen in Nederland 2017 6.323
Eigen vervoer Bilateraal, geladen in Nederland 2018 7.065
Eigen vervoer Bilateraal, geladen in Nederland 2019 6.791
Eigen vervoer Bilateraal, geladen in Nederland 2020** 6.403
Eigen vervoer Bilateraal, geladen in Nederland 2021** 6.593
Eigen vervoer Bilateraal, geladen in Nederland 2022* 6.145
Eigen vervoer Bilateraal, gelost in Nederland 2016 4.946
Eigen vervoer Bilateraal, gelost in Nederland 2017 5.352
Eigen vervoer Bilateraal, gelost in Nederland 2018 4.757
Eigen vervoer Bilateraal, gelost in Nederland 2019 4.667
Eigen vervoer Bilateraal, gelost in Nederland 2020** 4.392
Eigen vervoer Bilateraal, gelost in Nederland 2021** 4.579
Eigen vervoer Bilateraal, gelost in Nederland 2022* 4.359
Eigen vervoer Cabotagevervoer 2016 1.376
Eigen vervoer Cabotagevervoer 2017 1.081
Eigen vervoer Cabotagevervoer 2018 1.401
Eigen vervoer Cabotagevervoer 2019 1.448
Eigen vervoer Cabotagevervoer 2020** 964
Eigen vervoer Cabotagevervoer 2021** 1.831
Eigen vervoer Cabotagevervoer 2022* 1.777
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 2016 319
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 2017 170
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 2018 297
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 2019 369
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 2020** 393
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 2021** 750
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 2022* 587
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het vervoerd ladinggewicht door Nederlandse bedrijfsvoertuigen met een maximaal toegestaan gewicht (laadvermogen plus leeg gewicht) van meer dan 3,5 ton.
De cijfers worden uitgesplitst naar vervoerstromen. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen beroepsvervoer en eigen vervoer.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers beschikbaar vanaf 1955.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief, de cijfers van 2020 en 2021 zijn nader voorlopig en de cijfers van 2022 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 22 september 2023:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers over verslagjaar 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen 4 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
De door Nederlandse bedrijfsvoertuigen totaal vervoerde hoeveelheid lading.

Het totale gewicht van de vervoerde goederen, alle verpakking, en inclusief het leeggewicht van de transporteenheid (bv. (luchttransport)containers, wissellaadbakken en goederenpallets).