Zorguitgaven; aanbieders van zorg en financieringsbron, 1998-2016

Zorguitgaven; aanbieders van zorg en financieringsbron, 1998-2016

Financieringsbronnen zorg Perioden Totaal zorguitgaven, incl. welzijn (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorg Totaal aanbied.geneesk., langdurige zorg (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorg Ziekenhuizen en specialistenpraktijken (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorg Geestelijke gezondheidszorg (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorg Huisartsenpraktijken (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorg Tandartsenpraktijken (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorg Paramedische praktijken (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorg Ouderenzorg (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorg Gehandicaptenzorg (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorg Ov. aanbieders geneesk., langdurige zorg Totaal ov.aanbied. geneesk.,langdur.zorg (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorg Ov. aanbieders geneesk., langdurige zorg GGD-en (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorg Ov. aanbieders geneesk., langdurige zorg Arbo en re-integratie (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorg Ov. aanbieders geneesk., langdurige zorg Geneesmiddelen (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorg Ov. aanbieders geneesk., langdurige zorg Therapeutische middelen (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorg Ov. aanbieders geneesk., langdurige zorg Ondersteunende diensten (mln euro) Aanbieders geneeskundige,langdurige zorg Ov. aanbieders geneesk., langdurige zorg Overige geneeskundige en langdurige zorg (mln euro) Aanbieders welzijn, jeugdz,kindopv.(WJK) Totaal welzijn, jeugdzorg, kinderopvang (mln euro) Aanbieders welzijn, jeugdz,kindopv.(WJK) Kinderopvang (mln euro) Aanbieders welzijn, jeugdz,kindopv.(WJK) Jeugdzorg (mln euro) Aanbieders welzijn, jeugdz,kindopv.(WJK) Overige aanbieders WJK (mln euro) Beleids- en beheerorganisaties (mln euro)
Totaal financieringsbronnen 2015** 94.494 81.821 26.427 6.593 2.819 2.736 2.363 16.939 9.355 14.589 766 950 5.369 3.179 2.025 2.299 9.355 3.969 1.808 3.577 3.318
Totaal financieringsbronnen 2016** 96.711 83.786 27.152 6.617 2.945 2.877 2.531 17.242 9.753 14.669 769 993 5.499 3.063 2.053 2.292 9.664 4.081 1.685 3.897 3.261
Overheid 2015** 17.065 10.852 2.090 2.804 52 0 0 2.384 1.850 1.672 631 121 0 0 704 216 5.043 312 1.765 2.966 1.169
Overheid 2016** 17.537 11.123 2.079 2.863 52 0 0 2.351 2.073 1.705 631 127 0 0 728 219 5.222 323 1.645 3.253 1.192
Zorgverzekeringswet/ziekenfondswet 2015** 40.573 39.297 21.604 2.249 2.686 680 1.134 3.899 201 6.843 86 0 3.463 1.244 1.012 1.038 74 0 0 74 1.203
Zorgverzekeringswet/ziekenfondswet 2016** 41.705 40.476 22.278 2.315 2.813 694 1.184 4.106 214 6.871 90 0 3.556 1.158 1.024 1.043 86 0 0 86 1.143
WLZ/AWBZ 2015** 17.697 17.307 457 849 0 31 0 9.275 6.687 8 0 0 0 0 0 8 131 0 43 88 259
WLZ/AWBZ 2016** 18.025 17.632 529 777 0 43 0 9.332 6.944 8 0 0 0 0 0 8 134 0 40 94 259
Particuliere zorgverzekering 2015** 4.224 3.688 185 170 0 1.525 1.058 0 0 750 0 0 58 304 0 388 0 0 0 0 536
Particuliere zorgverzekering 2016** 4.466 3.950 195 185 0 1.641 1.176 0 0 753 0 0 53 305 0 395 0 0 0 0 516
Eigen betalingen 2015** 13.429 9.252 2.043 520 68 487 171 1.376 618 3.969 23 12 1.822 1.461 24 628 4.026 3.657 0 369 151
Eigen betalingen 2016** 13.444 9.152 2.023 477 66 488 171 1.448 522 3.956 23 12 1.863 1.429 23 605 4.142 3.758 0 384 151
Overige financieringsbronnen 2015** 1.506 1.425 48 0 13 12 0 5 0 1.347 26 817 27 170 286 21 81 0 0 81 0
Overige financieringsbronnen 2016** 1.535 1.454 48 0 13 12 0 5 0 1.376 26 854 27 170 278 22 81 0 0 81 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg in werkelijke prijzen. Deze uitgaven worden uitgesplitst naar soorten aanbieders van zorg en naar financieringsregeling.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2016

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2016 en 2015 zijn nader voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt. Cijfers van de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 31 mei 2018:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Vanwege een revisie van de zorgrekeningen is deze tabel opgevolgd door een nieuwe tabel 'Zorguitgaven; zorgaanbieders en financiering' (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Totaal zorguitgaven, incl. welzijn
Uitgaven aan geneeskundige zorg, langdurige zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang. Zorg omvat levering van diensten en goederen. De uitgaven zijn inclusief de geleverde zorg aan buitenlanders door Nederlandse zorgaanbieders. Uitgaven aan onderlinge leveringen tussen zorgaanbieders tellen niet mee, het gaat om de uiteindelijke (finale) uitgaven.
Zorguitgaven uitgedrukt in werkelijke prijzen geven aan hoe hoog de uitgaven zijn in prijzen van het betreffende jaar en geven de waardeontwikkeling weer.
Het gaat om uitgaven aan zorggoederen en -diensten door alle instellingen, praktijken en organisaties die die goederen en diensten leveren; ook aanbieders voor wie het niet hun belangrijkste werk is, tellen mee.

---
De aanbieders met hoofdactiviteit gezondheids- of welzijnszorgdiensten komen overeen met de aanbieders binnen de sector gezondheids- en welzijnszorg van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaronder vallen bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, thuiszorginstellingen, instellingen voor sociaal-cultureel werk.
Buiten deze sector tellen enkele klassen van de SBI volledig mee, zoals apothekers en opticiëns. Echter, grote delen van zorgactiviteiten worden verzorgd door delen van bedrijfstakken of zelfs delen van bedrijven of instellingen, zoals bijvoorbeeld de zorgverzekeraars, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, medische diensten van het ministerie van Defensie, ziekenvervoer door taxi's, interne arbodiensten.
Aanbieders geneeskundige,langdurige zorg
Uitgaven aan aanbieders van geneeskundige en langdurige zorg
Totaal aanbied.geneesk., langdurige zorg
Totaal uitgaven aan aanbieders van geneeskundige en langdurige zorg
Ziekenhuizen en specialistenpraktijken
Uitgaven aan ziekenhuizen en specialistenpraktijken
Aanbieders van medisch- specialistische zorg. Instellingen en praktijken, waarin gedurende dag en/of nacht alle vormen van medisch- specialistische hulp kunnen plaatsvinden.
Geestelijke gezondheidszorg
Uitgaven aan aanbieders van geestelijke gezondheidszorg
Psychiatrische ziekenhuizen, vrijgevestigde psychiaters, psychologen en ambulante geestelijke gezondheidszorg. Deze instellingen bieden behandeling en begeleiding van mensen met psychiatrische stoornissen en psychische problemen.
Huisartsenpraktijken
Uitgaven aan huisartsenpraktijken
De huisarts is verantwoordelijk voor de algemene medische zorg. Hij/zij geeft persoonlijke en continue zorg aan een vaste praktijkpopulatie.
Tandartsenpraktijken
Uitgaven aan tandartsenpraktijken
Praktijken voor tandheelkundige hulp, inclusief tandtechnische hulp. De tandheelkundige zorg verleend door de tandarts algemeen practicus omvat: preventie; diagnostiek; restauratieve hulp (voorkomen van functieverlies); prothetische hulp (herstel van functieverlies); orthodontische hulp (in de eerste lijn); chirurgische hulp (in de eerste lijn).
Paramedische praktijken
Uitgaven aan paramedische praktijken
Praktijken van fysiotherapeuten en andere paramedici zoals ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, oefentherapeuten-Cesar, oefentherapeuten-Mensendieck, mondhygiënisten, podotherapeuten en verloskundigen. Omvat onder meer zorg gericht op problemen met betrekking tot het bewegingsapparaat, de spraak en voedingspatronen. De verloskundige biedt verloskundige zorg, inclusief pré- en postnatale zorg.
Ouderenzorg
Uitgaven aan vertrekkers van ouderenzorg
Gehandicaptenzorg
Uitgaven aan verstrekkers van gehandicaptenzorg
Ov. aanbieders geneesk., langdurige zorg
Uitgaven aan overige aanbieders geneeskundige en langdurige zorg
Totaal ov.aanbied. geneesk.,langdur.zorg
Totaal uitgaven aan overige aanbieders geneeskundige en langdurige zorg
GGD-en
Uitgaven aan GGD-en
GGD-en: Gemeentelijke of intergemeentelijke instellingen, met als taak:
a. het verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking;
b. het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen metgevolgen voor het leefmilieu;
c. het bevorderen van de hygiëne;
d. het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventie-programma's, met inbegrip van gezondheidsvoorlichting en -opvoeding;
e. de uitvoering van de collectieve preventie betreffende infectieziekten en gezondheidsrisico's voor jeugdigen.
Arbo en re-integratie
Uitgaven aan arbodiensten en re-integratiebedrijven
Arbozorg bestaat uit het beschermen en het bevorderen van de gezondheid van de werknemers voor zover die samenhangt met de verhouding van werknemers tot hun arbeid en arbeidsmilieu. Reïntegratie omvat het begeleiden van de werknemer bij terugkeer in het werkproces.
Geneesmiddelen
Uitgaven aan leveranciers van geneesmiddelen
Levering van genees- en verbandmiddelen door o.a. apotheken en drogisten.
Therapeutische middelen
Uitgaven aan leveranciers van therapeutische middelen
Levering van therapeutische middelen door o.a. apotheken, drogisten, opticiens en audiciens.
Ondersteunende diensten
Uitgaven aan verstrekkers ondersteunende diensten
Omvat o.a. huisartsenlaboratoria, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en het Nederlands Vaccin Instituut (NVI).
Overige geneeskundige en langdurige zorg
Uitgaven aan aanbieders van overige geneeskundige en langdurige zorg
Omvat onder meer ambulancediensten, praktijken voor alternatieve gezondheidszorg en zorgaanbieders in het buitenland.
Aanbieders welzijn, jeugdz,kindopv.(WJK)
Uitgaven aan aanbieders van welzijn, jeugdzorg en kinderopvang
Totaal welzijn, jeugdzorg, kinderopvang
Totaal uitgaven aan aanbieders van welzijn, jeugdzorg en kinderopvang
Omvat:
Verstrekkers van kinderopvang;
Verstrekkers van jeugdzorg;
Overige aanbieders:
Internaten;
Sociaal-cultureel werk;
Verstrekkers van overige welzijn en maatschappelijke diensten (omvat onder meer instellingen voor maatschappelijk werk en opvanghuizen).
Kinderopvang
Uitgaven aan verstrekkers van kinderopvang
Jeugdzorg
Uitgaven aan verstrekkers van jeugdzorg
Overige aanbieders WJK
Uitgaven aan overige aanbieders van welzijn, jeugdzorg en kinderopvang
Omvat:
Internaten;
Sociaal-cultureel werk;
Verstrekkers van overige welzijn en maatschappelijke diensten (omvat onder meer instellingen voor maatschappelijk werk en opvanghuizen).
Beleids- en beheerorganisaties
Uitgaven aan zorgverzekeraars, de uitvoeringsorganisaties van de zorgverzekering en de WLZ/ AWBZ, de overheid, en fondsen op het terrein van de zorg