Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer, perspectief

Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer, perspectief

Verwijzer Jeugdzorg Perspectief Jeugdzorg Perioden Totaal jeugdhulptrajecten in natura Totaal jeugdhulptrajecten in natura (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Begonnen trajecten Totaal begonnen trajecten (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Begonnen trajecten Soort start Herhaald beroep (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Beëindigde trajecten Reden beëindiging Beëindigd volgens plan (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Beëindigde trajecten Reden beëindiging Voortijdig afgesloten Totaal voortijdig afgesloten (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Beëindigde trajecten Reden beëindiging Voortijdig afgesloten In overeenstemming (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Beëindigde trajecten Reden beëindiging Voortijdig afgesloten Eenzijdig door de cliënt (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Beëindigde trajecten Reden beëindiging Voortijdig afgesloten Eenzijdig door de aanbieder (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Beëindigde trajecten Reden beëindiging Voortijdig afgesloten Wegens externe omstandigheden (aantal)
Totaal verwijzer Totaal perspectief 1e halfjaar 2020* 437.430 127.680 33.670 82.500 18.725 10.470 3.650 1.675 2.925
Gemeentelijke toegang Totaal perspectief 1e halfjaar 2020* 157.730 46.410 11.180 27.935 6.265 3.495 1.205 635 930
Huisarts Totaal perspectief 1e halfjaar 2020* 153.165 46.365 14.230 31.415 5.655 3.410 1.120 345 780
Jeugdarts Totaal perspectief 1e halfjaar 2020* 11.720 3.930 750 2.275 390 240 70 30 45
Gecertificeerde instelling Totaal perspectief 1e halfjaar 2020* 44.300 11.910 2.755 7.300 2.620 1.395 400 300 530
Medisch specialist Totaal perspectief 1e halfjaar 2020* 21.560 6.420 1.400 4.580 1.005 745 125 45 90
Rechter, Officier van Justitie, ... Totaal perspectief 1e halfjaar 2020* 1.345 545 140 235 140 50 50 15 25
Geen verwijzer Totaal perspectief 1e halfjaar 2020* 44.175 11.725 3.100 8.420 2.580 1.095 665 300 520
Verwijzer onbekend Totaal perspectief 1e halfjaar 2020* 3.435 370 115 345 70 35 10 . 15
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het totale aantal trajecten jeugdhulp in natura en het verloop, dat wil zeggen de begonnen en beëindigde trajecten, gedurende de verslagperiode. Bij de beëindigde trajecten is de reden van beëindiging en de duur van het traject weergegeven. Van alle trajecten is tevens de verwijzer en het perspectief (zie laatste alinea in paragraaf 4 Bronnen en methoden) van het jeugdhulptraject gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief. Bij publicatie van de voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2020 worden de cijfers over het eerste halfjaar van 2020 nader voorlopig vastgesteld. Bij publicatie van de definitieve cijfers over het tweede halfjaar van 2020 worden de cijfers over het eerste halfjaar van 2020 ook definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 30 oktober 2020:
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn toegevoegd.
- Alle cijfers over 2019 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over het tweede halfjaar van 2020 worden eind april 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal jeugdhulptrajecten in natura
Een jeugdhulptraject in natura is een periode waarin een bepaalde vorm van hulp of zorg wordt verleend, en in natura door de zorgaanbieder wordt geleverd. Wanneer een jongere meerdere vormen van hulp of zorg ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.

Jeugdhulp
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.

Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
Totaal jeugdhulptrajecten in natura
Begonnen trajecten
Trajecten die in de verslagperiode zijn begonnen.
Totaal begonnen trajecten
Soort start
Soort start geeft aan of een jongere voor het eerst in hulp is of al eerder hulp heeft gehad (herhaald beroep).
Herhaald beroep
Een jeugdhulptraject wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende jongere in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.
Beëindigde trajecten
Trajecten die in de verslagperiode zijn beëindigd.
Reden beëindiging
Beëindigd volgens plan
Jeugdhulptrajecten die geheel volgens plan worden uitgevoerd.
Voortijdig afgesloten
Trajecten die voortijdig zijn beëindigd. Dit geeft een indruk van de ‘uitval’ tijdens de uitvoering van de jeugdhulp.
Totaal voortijdig afgesloten
In overeenstemming
Trajecten waarbij tussentijds de situatie van de jeugdige of het gezin verandert waardoor de gestarte jeugdhulp niet meer passend is. Bijvoorbeeld als, in overeenstemming met de jeugdige en ouders, gekozen wordt voor de inzet van een ander type jeugdhulp, of afronding van de huidige.
Eenzijdig door de cliënt
De opties ‘eenzijdig door de cliënt’ en ‘eenzijdig door de aanbieder’ zijn in feite de opties waarbij van ‘uitval’ kan worden gesproken. De cliënt komt bijvoorbeeld niet meer naar sessies of onttrekt zich uit de residentiële voorziening. In beide gevallen geldt dat de uitvoering van het plan nog niet is afgerond.
Eenzijdig door de aanbieder
De opties ‘eenzijdig door de cliënt’ en ‘eenzijdig door de aanbieder’ zijn in feite de opties waarbij van ‘uitval’ kan worden gesproken. Het kan ook zijn dat de aanbieder de jeugdhulp stopt. In beide gevallen geldt dat de uitvoering van het plan nog niet is afgerond.
Wegens externe omstandigheden
De uitvoering van het plan kan ook stoppen wegens externe omstandigheden, bijvoorbeeld omdat de jeugdige overleden is of is verhuisd en de hulpverlening bij deze jeugdhulpaanbieder eindigt.