Gebieden in Nederland 2015

Gebieden in Nederland 2015

Regio's Codes en namen van gemeenten Code (code) Codes en namen van gemeenten Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden COROP-gebieden Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden COROP-gebieden Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Kamer van Koophandel Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Kamer van Koophandel Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Provincies Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Provincies Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Toeristengebieden Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Toeristengebieden Naam (naam) Grootte en stedelijkheid van gemeenten Gemeentegrootte Code (code) Grootte en stedelijkheid van gemeenten Gemeentegrootte Omschrijving (omschrijving) Grootte en stedelijkheid van gemeenten Stedelijkheid Code (code) Grootte en stedelijkheid van gemeenten Stedelijkheid Omschrijving (omschrijving) Statistische gegevens Inwonertal (aantal) Statistische gegevens Omgevingsadressendichtheid (per km2)
Alkmaar GM0361 Alkmaar CR19 Alkmaar en omgeving KK41 Noordwest PV27 Noord-Holland TR17 Overig Nederland 6 100 000 tot 150 000 inwoners 2 Sterk stedelijk 107.106 2.209
Groesbeek GM0241 Groesbeek CR15 Arnhem/Nijmegen KK43 Oost PV25 Gelderland TR14 O.-Brabant, N.- en M.-Limburg, Nijmegen 4 20 000 tot 50 000 inwoners 4 Weinig stedelijk 34.258 617
's-Hertogenbosch GM0796 's-Hertogenbosch CR35 Noordoost-Noord-Brabant KK44 Zuid PV30 Noord-Brabant TR13 West- en Midden-Brabant 7 150 000 tot 250 000 inwoners 2 Sterk stedelijk 150.889 1.885
Krimpenerwaard GM1931 Krimpenerwaard CR28 Oost-Zuid-Holland KK45 Zuidwest PV28 Zuid-Holland TR17 Overig Nederland 5 50 000 tot 100 000 inwoners 4 Weinig stedelijk 54.208 776
Nissewaard GM1930 Nissewaard CR29 Groot-Rijnmond KK45 Zuidwest PV28 Zuid-Holland TR04 Deltagebied 5 50 000 tot 100 000 inwoners 2 Sterk stedelijk 85.121 2.006
Oss GM0828 Oss CR35 Noordoost-Noord-Brabant KK44 Zuid PV30 Noord-Brabant TR14 O.-Brabant, N.- en M.-Limburg, Nijmegen 5 50 000 tot 100 000 inwoners 3 Matig stedelijk 89.799 1.334
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2015 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau.

Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend.
De tabel is opgebouwd uit:
- Landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden zijn meestal opgebouwd uit gemeenten die samen het hele land dekken, bijvoorbeeld provincies en COROP-gebieden.
- Niet-landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden bestaan uit gemeenten die samen niet het hele land dekken, bijvoorbeeld stadsgewesten.
- Gebieden ingedeeld naar grootteklasse (op basis van inwonertal) en mate van stedelijkheid (op basis van omgevingsadressendichtheid).

Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht.
Verder zijn per gemeente twee statistische gegevens aan de tabel toegevoegd: inwonertal en omgevingsadressendichtheid.

Gegevens beschikbaar over 2015.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Codes en namen van gemeenten
GM = Gemeente
Dit onderdeel bevat de officiële codes en namen van gemeenten en een alfabetische sortering van de namen van de gemeenten.
Code
De officiële viercijferige gemeentecode op 1 januari 2015.
De GEMEENTECODE is gebaseerd op de officiële schrijfwijze van de naam van de gemeente en is uniek in relatie tot die naam. De code wordt door het CBS in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vastgesteld.
Naam
De NAAM van de GEMEENTE volgt de officiële schrijfwijze. Lidwoorden en voorvoegsels staan dus voor de gemeentenaam (bijv. Ter Aar), terwijl tevens de officiële schrijfwijze in hoofdletters en kleine letters is gevolgd.
Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat informatie over de relatie tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau) en diverse onderverdelingen van het Nederlandse grondgebied op bovengemeentelijk niveau.
Landelijk dekkende gebieden
In deze rubriek zijn lokaliseringen van gemeenten naar gebiedsindelingen opgenomen die betrekking hebben op het gehele Nederlandse grondgebied.
COROP-gebieden
CR = COROP-gebied
Lokalisering van gemeenten per COROP-gebied. De indeling in COROP-gebieden vormt een regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. Omstreeks 1970 ontworpen door de Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma, waaraan de indeling haar naam dankt. Nederland telt 40 COROP-gebieden.
Code
Codes van de COROP-gebieden.
Naam
Namen van de COROP-gebieden.
Kamer van Koophandel
KK = Kamer van Koophandel
De indeling in werkgebieden van de Kamer van Koophandel regio's (KvK). De indeling wordt gehanteerd met ingang van 2008 en telde toen 12 KvK regio's. Per 1 januari 2014 is de indeling volledig herzien. Nederland telt vanaf die datum 5 KvK-regio’s.
Code
Codes van de Kamer van Koophandel regio's (KvK).
Naam
Namen van de Kamer van Koophandel regio's (KvK).
Provincies
PV = Provincie
Lokalisering van gemeenten per provincie. Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12 provincies.
Code
Codes van de provincies. De codering houdt rekening met de wijziging in volgorde van provincies vanwege de instelling van de provincie Flevoland per 1 januari 1986.
Naam
Namen van de provincies.
Toeristengebieden
TR = Toeristengebied
Lokalisering van gemeenten per toeristengebied. De indeling in toeristengebieden is ontworpen in 1972 voor statistieken op het terrein van de toeristische dienstverlening en vrijetijdsbesteding. Nederland telt 17 toeristengebieden. De gebieden zijn niet noodzakelijkerwijs aaneensluitend.

Van de gemeente 's-Gravenhage hoort het onderdeel 'Scheveningen' en van de gemeente Rotterdam het onderdeel 'Hoek van Holland' niet tot het toeristengebied 'Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht' (code 16) maar tot het toeristengebied 'Noordzeebadplaatsen' (code 02).

Met ingang van 1-1-2011:
de gemeente Súdwest-Fryslân is opgesplitst in 3 toeristengebieden:
Opgeheven gemeente Wymbritseradiel, Sneek en Wûnseradiel toegedeeld aan toeristengebied 05 (Meren in Groningen, Friesland en NW-Overijssel)
Opgeheven gemeente Nijefurd toegedeeld aan toeristengebied 03 (IJsselmeerkust)
Opgeheven gemeente Bolsward toegedeeld aan toeristengebied 17 (Overig Nederland)
Code
Codes van de toeristengebieden.
ATTENTIE:
Van de gemeente 's-Gravenhage hoort het onderdeel 'Scheveningen' en van de gemeente Rotterdam het onderdeel 'Hoek van Holland' niet tot het toeristengebied 'Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht' (code 16) maar tot het toeristengebied 'Noordzeebadplaatsen' (code 02).

Met ingang van 1-1-2011:
de gemeente Súdwest-Fryslân is opgesplitst in 3 toeristengebieden:
Opgeheven gemeente Wymbritseradiel, Sneek en Wûnseradiel toegedeeld aan toeristengebied 05 (Meren in Groningen, Friesland en NW-Overijssel)
Opgeheven gemeente Nijefurd toegedeeld aan toeristengebied 03 (IJsselmeerkust)
Opgeheven gemeente Bolsward toegedeeld aan toeristengebied 17 (Overig Nederland)
Naam
Namen van de toeristengebieden. Een aantal namen is vanwege hun lengte afgekort.
ATTENTIE:
Van de gemeente 's-Gravenhage hoort het onderdeel 'Scheveningen' en van de gemeente Rotterdam het onderdeel 'Hoek van Holland' niet tot het toeristengebied 'Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht' (code 16) maar tot het toeristengebied 'Noordzeebadplaatsen' (code 02).

Met ingang van 1-1-2011:
de gemeente Súdwest-Fryslân is opgesplitst in 3 toeristengebieden:
Opgeheven gemeente Wymbritseradiel, Sneek en Wûnseradiel toegedeeld aan toeristengebied 05 (Meren in Groningen, Friesland en NW-Overijssel)
Opgeheven gemeente Nijefurd toegedeeld aan toeristengebied 03 (IJsselmeerkust)
Opgeheven gemeente Bolsward toegedeeld aan toeristengebied 17 (Overig Nederland)
Grootte en stedelijkheid van gemeenten
Dit onderdeel bevat de indeling van gemeenten naar gemeentegrootte, op basis van inwonertal, en de indeling naar stedelijkheid, op basis van de omgevingsadressendichtheid.
Gemeentegrootte
De toedeling naar gemeentegrootte gebeurt op basis van het inwonertal van de gemeente.
Code
Codes (1 t/m 8) van de grootteklassen van gemeenten. De volgende klassen worden onderscheiden:
minder dan 5 000 inwoners (code 1)
5 000 tot 10 000 inwoners (code 2)
10 000 tot 20 000 inwoners (code 3)
20 000 tot 50 000 inwoners (code 4)
50 000 tot 100 000 inwoners (code 5)
100 000 tot 150 000 inwoners (code 6)
150 000 tot 250 000 inwoners (code 7)
250 000 inwoners of meer (code 8)
Omschrijving
Omschrijving van de grootteklassen van gemeenten naar inwonertal.
Stedelijkheid
De indeling van gemeenten naar stedelijkheid is gebaseerd op de omgevingsadressendichtheid van de gemeente. Allereerst is voor ieder adres binnen een gemeente de adressendichtheid vastgesteld van een gebied met een straal van 1 km rondom dat adres. De omgevingsadressendichtheid van een gemeente is de gemiddelde waarde hiervan voor alle adressen binnen die gemeente. De vijf stedelijkheidsklassen zijn gebaseerd op klassegrenzen van 2500, 1500, 1000 en 500 adressen per km².
De volgende klassen worden onderscheiden:
Zeer sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 2500 of meer, code 1)
Sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 1500 tot 2500, code 2)
Matig stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 1000 tot 1500, code 3)
Weinig stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 500 tot 1000, code 4)
Niet stedelijk (omgevingsadressendichtheid van minder dan 500, code 5)
Meer informatie is opgenomen in de Maandstatistiek van de bevolking, juli 1992, en het Statistisch magazine nr. 3, 1992.
Code
Codes van de stedelijkheidsklassen van gemeenten.
Omschrijving
Omschrijvingen van de stedelijkheidsklassen van gemeenten.
Statistische gegevens
In dit onderdeel zijn cijfers opgenomen over inwonertal en omgevingsadressendichtheid.
Inwonertal
Aantal inwoners op 1 januari 2015.
Omgevingsadressendichtheid
De omgevingsadressendichtheid op 1 januari 2015.
De omgevingsadressendichtheid (Oad) is het gemiddeld aantal adressen per km2 dat een adres binnen zijn omgeving heeft. Als omgeving van een adres wordt een cirkel aangehouden met een straal van 1 km rondom dat adres. Het CBS heeft in 1992 de omgevingsadressendichtheid ontwikkeld als een nieuwe maatstaf voor stedelijkheid in de statistiek. De maatstaf beoogt de mate van concentratie van menselijke activiteiten (wonen, werken, schoolgaan, winkelen, uitgaan, etc.) in een gebied weer te geven.