Milieukosten en -investeringen van bedrijven

Milieukosten en -investeringen van bedrijven

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Werkzame personen Perioden Milieu-investeringen Totaal milieu-investeringen (mln euro) Milieu-investeringen Water Totaal Water (mln euro) Milieu-investeringen Water Waterbesparing (mln euro) Milieu-investeringen Water Water overig (mln euro) Milieu-investeringen Lucht en energie Totaal Lucht en energie (mln euro) Milieu-investeringen Lucht en energie Energiebesparing (mln euro) Milieu-investeringen Lucht en energie Hernieuwbare energie (mln euro) Milieu-investeringen Lucht en energie Lucht (mln euro) Milieu-investeringen Bodem (mln euro) Milieu-investeringen Afval (mln euro) Milieu-investeringen Geluid (mln euro) Milieu-investeringen Landschap (mln euro)
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 en meer werknemers 2012 497 67 1 66 303 101 81 122 45 39 . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 en meer werknemers 2013 402 34 2 33 302 65 119 119 39 7 . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 en meer werknemers 2014 1.119 195 5 190 767 . . 525 18 94 . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 en meer werknemers 2015 1.964 113 20 93 1.702 336 611 755 82 29 25 12
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 en meer werknemers 2016 2.149 48 . . 2.045 110 . . 22 19 10 3
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 en meer werknemers 2017 545 66 6 60 . 84 . 101 30 14 4 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 en meer werknemers 2018 1.136 . . 57 . 129 . 152 29 13 7 5
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 en meer werknemers 2019 1.209 . . 59 . 170 . 165 65 12 24 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 en meer werknemers 2020 2.876 89 . . 2.714 180 . . 47 11 10 3
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 tot 50 werknemers 2012 70 . . . 57 9 41 7 2 . 1 0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 tot 50 werknemers 2013 114 . . . 78 15 49 14 18 . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 tot 50 werknemers 2014 70 2 . . 66 7 . . . 1 . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 tot 50 werknemers 2015 51 3 . . . . . 8 . . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 tot 50 werknemers 2016 77 . . . 67 12 . . . . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 tot 50 werknemers 2017 37 . 1 . 32 7 . . . . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 tot 50 werknemers 2018 425 . 0 . . . . 6 1 1 . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 tot 50 werknemers 2019 448 6 . . 421 . . 4 . . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 tot 50 werknemers 2020 . 4 1 3 . 17 . 18 . 2 . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 50 tot 200 werknemers 2012 49 . . 11 28 13 4 11 3 . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 50 tot 200 werknemers 2013 69 . . . 52 . . 16 3 . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 50 tot 200 werknemers 2014 87 10 . . 66 22 . . . 6 . 1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 50 tot 200 werknemers 2015 597 9 . . . . . 31 . . 6 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 50 tot 200 werknemers 2016 . . . 10 . 19 . . . . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 50 tot 200 werknemers 2017 179 13 . . . 31 . 14 2 . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 50 tot 200 werknemers 2018 128 19 . . 97 . . 28 3 6 . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 50 tot 200 werknemers 2019 189 8 . . . 37 . 24 3 . 2 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 50 tot 200 werknemers 2020 . 12 . . . 33 . 17 . 3 3 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 200 en meer werknemers 2012 378 . 0 . 218 79 35 104 40 . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 200 en meer werknemers 2013 219 . . . 173 . . 89 18 . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 200 en meer werknemers 2014 962 183 4 180 636 . . 506 . 87 29 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 200 en meer werknemers 2015 1.316 102 . . 1.090 . . 717 71 23 . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 200 en meer werknemers 2016 . 36 . . . 79 . 100 17 11 . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 200 en meer werknemers 2017 328 . . 47 . 46 . . . 8 2 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 200 en meer werknemers 2018 583 . . 36 . 77 . 118 26 6 . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 200 en meer werknemers 2019 571 . . . 446 . . 137 . . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 200 en meer werknemers 2020 809 74 . . 681 130 . . 40 6 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de milieukosten en milieu-investeringen door bedrijven (met 10 of meer werknemers) en de netto milieulasten van deze bedrijven in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De netto milieulasten geven de financiële lasten van het bedrijfsleven weer, als gevolg van de zorg voor het milieu.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012 (voor de bedrijvenindeling SBI 2008).

Status van de cijfers:
De cijfers voor de jaren 2012 tot en met 2020 zijn definitief.
Definitieve cijfers worden alleen nog herzien als mocht blijken dat aanzienlijke bijstellingen noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per 11 oktober 2022:
- Definitieve cijfers voor 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve uitkomsten over 2021 komen in het 3e kwartaal van 2023 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Milieu-investeringen
Milieu-investeringen.
Investeringen in materiële vaste activa die gedaan worden met het primaire motief om bescherming, herstel of verbetering van het milieu te bewerkstelligen en die zichzelf niet binnen drie jaar terugverdienen.
Totaal milieu-investeringen
Het totaal van de milieu-investeringen (voor alle milieucompartimenten).
Water
Milieuactiviteiten om waterverontreiniging te voorkomen of te beperken en milieuactiviteiten die als doel hebben de reductie van (drink)waterverbruik.
Voorbeelden:
- afvalwaterzuiveringen;
- gescheiden rioleringsstelsels;
- apparatuur voor lozings- en concentratiemetingen.
- voorzieningen voor hergebruik koel- of spoelwater;
- gesloten koelwatercircuits;
- waterbesparende kranen.
Totaal Water
Het totaal van de milieu-investeringen voor het milieucompartiment Water.
Waterbesparing
Milieuactiviteiten die als doel hebben de reductie van (drink)waterverbruik.
Voorbeelden:
- voorzieningen voor hergebruik koel- of spoelwater;
- gesloten koelwatercircuits;
- waterbesparende kranen.
Water overig
Milieuactiviteiten om waterverontreiniging te voorkomen of te beperken.
Voorbeelden:
- afvalwaterzuiveringen;
- gescheiden rioleringsstelsels;
- apparatuur voor lozings- en concentratiemetingen.
Lucht en energie
Milieuactiviteiten om luchtverontreiniging te voorkomen of te beperken en milieuactiviteiten die als doel hebben de reductie van energieverbruik en de opwekking van hernieuwbare energie.
Voorbeelden:
- installaties e.d. om afvalgassen te zuiveren, te beperken of te voorkomen;
- voorzieningen die zorgen voor een betere verspreiding van luchtverontreinigende stoffen in de atmosfeer (bijv. verhoging van bestaande schoorstenen);
- fakkelsystemen;
- apparatuur voor emissie-, stank- en concentratiemetingen buiten gebouwen;
- isolatie van gebouwen en installaties;
- installaties voor warmteterugwinning en dergelijke;
- warmtekrachtinstallaties, brandstofcellen, warmtepompen;
- zonnepanelen en zonnecollectoren;
- windmolens;
- benutten van bodemenergie/warmte-koude opslag (WKO) of buitenluchtwarmte;
- installaties voor energieopwekking uit biomassa en waterkracht.
Totaal Lucht en energie
Het totaal van de milieu-investeringen voor het milieucompartiment Lucht en energie.
Energiebesparing
Milieuactiviteiten die als doel hebben de reductie van energieverbruik.
Voorbeelden:
- isolatie van gebouwen en installaties;
- installaties voor warmteterugwinning en dergelijke;
- warmtekrachtinstallaties, brandstofcellen, warmtepompen.
Hernieuwbare energie
Milieuactiviteiten die als doel hebben de opwekking van hernieuwbare energie.
Voorbeelden:
- zonnepanelen en zonnecollectoren;
- windmolens;
- benutten van bodemenergie/warmte-koude opslag (WKO) of buitenluchtwarmte;
- installaties voor energieopwekking uit biomassa en waterkracht.
Lucht
Milieuactiviteiten om luchtverontreiniging te voorkomen of te beperken.
Voorbeelden:
- installaties e.d. om afvalgassen te zuiveren, te beperken of te voorkomen;
- voorzieningen die zorgen voor een betere verspreiding van luchtverontreinigende stoffen in de atmosfeer (bijv. verhoging van bestaande schoorstenen);
- fakkelsystemen;
- apparatuur voor emissie-, stank- en concentratiemetingen buiten gebouwen.
Bodem
Milieuactiviteiten om bodemverontreiniging te voorkomen of te beperken.
Voorbeelden:
- vloeistofdichte isolatie van bodem met opstaande randen of dijken, met bijbehorende drainagesystemen, pompen, leidingen en verzamelbekkens;
- voorzieningen voor opvang van mors- en lekverliezen;
- voorzieningen aan ondergrondse opslagvaten en leidingen;
- apparatuur voor emissie- en concentratiemetingen en dergelijke.
Afval
Milieuactiviteiten om afvalverontreiniging te voorkomen of te beperken.
Voorbeelden:
- Voorzieningen voor opslag, transport en behandeling van afval in eigen beheer, bijv. eigen containers en voertuigen;
- voorzieningen die afval sorteren, scheiden, comprimeren, composteren, vergisten;
- toepassing van duurdere (productie)processen en dergelijke.
Geluid
Milieuactiviteiten om geluidverontreiniging te voorkomen of te beperken.
Voorbeelden:
- omkasting of akoestische isolatie van machines en leidingen;
- dempers; geluidsschermen of -wallen;
- apparatuur voor geluidsmetingen;
- trillingdempende funderingen; geluidsarme branders op fakkels en dergelijke.
Landschap
Milieuactiviteiten ter voorkoming of beperking van aantasting van natuur en landschap.
Voorbeelden:
- groengordels en aarden wallen, vereist rond fabrieks- of industrieterrein;
- herinrichting van het landschap (bijvoorbeeld bij afgravingen);
- zichtbaar maken van hoogspanningslijnen ter voorkoming van vogelaanvaring;
- apparatuur voor lozings- en concentratiemetingen;
- het bij boren maken van een omweg naar een locatie door middel van schuinboren;
- maatregelen ter beperking van grondwatergebruik en dergelijke.