Werkzame beroepsbevolking; beroep

Werkzame beroepsbevolking; beroep

Geslacht Persoonskenmerken Beroep Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 01 Pedagogische beroepen 2021 1e kwartaal 99
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 01 Pedagogische beroepen 2022 1e kwartaal 130
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 011 Docenten 2021 1e kwartaal 42
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 011 Docenten 2022 1e kwartaal 50
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 012 Sportinstructeurs 2021 1e kwartaal 18
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 012 Sportinstructeurs 2022 1e kwartaal 18
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2021 1e kwartaal 39
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2022 1e kwartaal 62
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2021 1e kwartaal 24
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2022 1e kwartaal 28
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 021 Auteurs en kunstenaars 2021 1e kwartaal 10
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 021 Auteurs en kunstenaars 2022 1e kwartaal 13
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2021 1e kwartaal 14
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2022 1e kwartaal 15
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 03 Commerciële beroepen 2021 1e kwartaal 281
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 03 Commerciële beroepen 2022 1e kwartaal 288
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 031 Adviseurs marketing, public relat. 2021 1e kwartaal 20
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 031 Adviseurs marketing, public relat. 2022 1e kwartaal 27
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 032 Vertegenwoordigers en inkopers 2021 1e kwartaal 6
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 032 Vertegenwoordigers en inkopers 2022 1e kwartaal 7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 033 Verkopers 2021 1e kwartaal 254
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 033 Verkopers 2022 1e kwartaal 254
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2021 1e kwartaal 166
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2022 1e kwartaal 176
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2021 1e kwartaal 27
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2022 1e kwartaal 33
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2021 1e kwartaal 28
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2022 1e kwartaal 32
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 043 Administratief personeel 2021 1e kwartaal 110
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 043 Administratief personeel 2022 1e kwartaal 111
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 05 Managers 2021 1e kwartaal 12
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 05 Managers 2022 1e kwartaal 10
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 051 Algemeen directeuren 2021 1e kwartaal 1
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 051 Algemeen directeuren 2022 1e kwartaal 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 052 Managers op administratief en com... 2021 1e kwartaal 1
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 052 Managers op administratief en com... 2022 1e kwartaal 2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 053 Managers productie en gespecialis... 2021 1e kwartaal 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 053 Managers productie en gespecialis... 2022 1e kwartaal 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 054 Managers horeca, detailhandel en. 2021 1e kwartaal 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 054 Managers horeca, detailhandel en. 2022 1e kwartaal 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 055 Managers z.n.d. 2021 1e kwartaal 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 055 Managers z.n.d. 2022 1e kwartaal 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2021 1e kwartaal 22
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2022 1e kwartaal 27
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2021 1e kwartaal 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2022 1e kwartaal 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 062 Juristen 2021 1e kwartaal 2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 062 Juristen 2022 1e kwartaal 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 063 Beveiligingswerkers 2021 1e kwartaal 17
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 063 Beveiligingswerkers 2022 1e kwartaal 19
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 07 Technische beroepen 2021 1e kwartaal 135
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 07 Technische beroepen 2022 1e kwartaal 158
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2021 1e kwartaal 14
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2022 1e kwartaal 22
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 072 Vakspecialisten natuur en techniek 2021 1e kwartaal 12
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 072 Vakspecialisten natuur en techniek 2022 1e kwartaal 18
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 073 Bouwarbeiders 2021 1e kwartaal 27
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 073 Bouwarbeiders 2022 1e kwartaal 29
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2021 1e kwartaal 27
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2022 1e kwartaal 28
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2021 1e kwartaal 14
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2022 1e kwartaal 17
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2021 1e kwartaal 12
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2022 1e kwartaal 14
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 077 Productiemachinebedieners en asse... 2021 1e kwartaal 15
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 077 Productiemachinebedieners en asse... 2022 1e kwartaal 13
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 078 Hulpkrachten bouw en industrie 2021 1e kwartaal 14
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 078 Hulpkrachten bouw en industrie 2022 1e kwartaal 17
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 08 ICT beroepen 2021 1e kwartaal 39
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 08 ICT beroepen 2022 1e kwartaal 42
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 081 Specialisten ICT 2021 1e kwartaal 24
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 081 Specialisten ICT 2022 1e kwartaal 30
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 082 Vakspecialisten ICT 2021 1e kwartaal 15
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 082 Vakspecialisten ICT 2022 1e kwartaal 12
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 09 Agrarische beroepen 2021 1e kwartaal 37
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 09 Agrarische beroepen 2022 1e kwartaal 37
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers 2021 1e kwartaal 18
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers 2022 1e kwartaal 21
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 092 Hulpkrachten landbouw 2021 1e kwartaal 19
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 092 Hulpkrachten landbouw 2022 1e kwartaal 16
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 10 Zorg en welzijn beroepen 2021 1e kwartaal 168
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 10 Zorg en welzijn beroepen 2022 1e kwartaal 166
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2021 1e kwartaal 19
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2022 1e kwartaal 31
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 102 Specialisten op maatschappelijk g... 2021 1e kwartaal 9
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 102 Specialisten op maatschappelijk g... 2022 1e kwartaal 8
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2021 1e kwartaal 63
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2022 1e kwartaal 52
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... 2021 1e kwartaal 40
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... 2022 1e kwartaal 38
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 105 Verzorgenden 2021 1e kwartaal 38
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 105 Verzorgenden 2022 1e kwartaal 37
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 11 Dienstverlenende beroepen 2021 1e kwartaal 160
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 11 Dienstverlenende beroepen 2022 1e kwartaal 226
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2021 1e kwartaal 92
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2022 1e kwartaal 138
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 112 Schoonmakers en keukenhulpen 2021 1e kwartaal 67
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 112 Schoonmakers en keukenhulpen 2022 1e kwartaal 88
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 12 Transport en logistiek beroepen 2021 1e kwartaal 282
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 12 Transport en logistiek beroepen 2022 1e kwartaal 269
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2021 1e kwartaal 39
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2022 1e kwartaal 43
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2021 1e kwartaal 243
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2022 1e kwartaal 225
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 13 Beroepsklasse overig 2021 1e kwartaal 29
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 13 Beroepsklasse overig 2022 1e kwartaal 21
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 131 Beroepssegment overig 2021 1e kwartaal 29
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 131 Beroepssegment overig 2022 1e kwartaal 21
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 01 Pedagogische beroepen 2021 1e kwartaal 34
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 01 Pedagogische beroepen 2022 1e kwartaal 48
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 011 Docenten 2021 1e kwartaal 18
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 011 Docenten 2022 1e kwartaal 20
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 012 Sportinstructeurs 2021 1e kwartaal 9
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 012 Sportinstructeurs 2022 1e kwartaal 12
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2021 1e kwartaal 7
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2022 1e kwartaal 16
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2021 1e kwartaal 10
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2022 1e kwartaal 11
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 021 Auteurs en kunstenaars 2021 1e kwartaal 4
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 021 Auteurs en kunstenaars 2022 1e kwartaal 6
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2021 1e kwartaal 6
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2022 1e kwartaal 6
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 03 Commerciële beroepen 2021 1e kwartaal 101
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 03 Commerciële beroepen 2022 1e kwartaal 105
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 031 Adviseurs marketing, public relat. 2021 1e kwartaal 11
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 031 Adviseurs marketing, public relat. 2022 1e kwartaal 14
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 032 Vertegenwoordigers en inkopers 2021 1e kwartaal 5
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 032 Vertegenwoordigers en inkopers 2022 1e kwartaal 4
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 033 Verkopers 2021 1e kwartaal 85
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 033 Verkopers 2022 1e kwartaal 87
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2021 1e kwartaal 75
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2022 1e kwartaal 94
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2021 1e kwartaal 14
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2022 1e kwartaal 17
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2021 1e kwartaal 14
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2022 1e kwartaal 18
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 043 Administratief personeel 2021 1e kwartaal 47
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 043 Administratief personeel 2022 1e kwartaal 59
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 05 Managers 2021 1e kwartaal 6
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 05 Managers 2022 1e kwartaal 6
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 051 Algemeen directeuren 2021 1e kwartaal 1
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 051 Algemeen directeuren 2022 1e kwartaal 0
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 052 Managers op administratief en com... 2021 1e kwartaal 1
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 052 Managers op administratief en com... 2022 1e kwartaal 0
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 053 Managers productie en gespecialis... 2021 1e kwartaal 2
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 053 Managers productie en gespecialis... 2022 1e kwartaal 2
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 054 Managers horeca, detailhandel en. 2021 1e kwartaal 2
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 054 Managers horeca, detailhandel en. 2022 1e kwartaal 3
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 055 Managers z.n.d. 2021 1e kwartaal 0
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 055 Managers z.n.d. 2022 1e kwartaal 0
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2021 1e kwartaal 13
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2022 1e kwartaal 17
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2021 1e kwartaal 0
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2022 1e kwartaal 1
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 062 Juristen 2021 1e kwartaal 0
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 062 Juristen 2022 1e kwartaal 1
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 063 Beveiligingswerkers 2021 1e kwartaal 13
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 063 Beveiligingswerkers 2022 1e kwartaal 14
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 07 Technische beroepen 2021 1e kwartaal 108
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 07 Technische beroepen 2022 1e kwartaal 130
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2021 1e kwartaal 7
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2022 1e kwartaal 14
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 072 Vakspecialisten natuur en techniek 2021 1e kwartaal 11
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 072 Vakspecialisten natuur en techniek 2022 1e kwartaal 13
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 073 Bouwarbeiders 2021 1e kwartaal 27
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 073 Bouwarbeiders 2022 1e kwartaal 28
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2021 1e kwartaal 26
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2022 1e kwartaal 27
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2021 1e kwartaal 6
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2022 1e kwartaal 11
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2021 1e kwartaal 12
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2022 1e kwartaal 14
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 077 Productiemachinebedieners en asse... 2021 1e kwartaal 12
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 077 Productiemachinebedieners en asse... 2022 1e kwartaal 11
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 078 Hulpkrachten bouw en industrie 2021 1e kwartaal 7
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 078 Hulpkrachten bouw en industrie 2022 1e kwartaal 12
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 08 ICT beroepen 2021 1e kwartaal 32
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 08 ICT beroepen 2022 1e kwartaal 33
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 081 Specialisten ICT 2021 1e kwartaal 19
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 081 Specialisten ICT 2022 1e kwartaal 25
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 082 Vakspecialisten ICT 2021 1e kwartaal 13
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 082 Vakspecialisten ICT 2022 1e kwartaal 8
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 09 Agrarische beroepen 2021 1e kwartaal 28
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 09 Agrarische beroepen 2022 1e kwartaal 29
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers 2021 1e kwartaal 15
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers 2022 1e kwartaal 17
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 092 Hulpkrachten landbouw 2021 1e kwartaal 13
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 092 Hulpkrachten landbouw 2022 1e kwartaal 12
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 10 Zorg en welzijn beroepen 2021 1e kwartaal 23
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 10 Zorg en welzijn beroepen 2022 1e kwartaal 27
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2021 1e kwartaal 4
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2022 1e kwartaal 3
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 102 Specialisten op maatschappelijk g... 2021 1e kwartaal 0
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 102 Specialisten op maatschappelijk g... 2022 1e kwartaal 1
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2021 1e kwartaal 8
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2022 1e kwartaal 9
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... 2021 1e kwartaal 7
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... 2022 1e kwartaal 7
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 105 Verzorgenden 2021 1e kwartaal 5
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 105 Verzorgenden 2022 1e kwartaal 6
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 11 Dienstverlenende beroepen 2021 1e kwartaal 60
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 11 Dienstverlenende beroepen 2022 1e kwartaal 94
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2021 1e kwartaal 28
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2022 1e kwartaal 53
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 112 Schoonmakers en keukenhulpen 2021 1e kwartaal 32
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 112 Schoonmakers en keukenhulpen 2022 1e kwartaal 41
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 12 Transport en logistiek beroepen 2021 1e kwartaal 200
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 12 Transport en logistiek beroepen 2022 1e kwartaal 189
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2021 1e kwartaal 35
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2022 1e kwartaal 37
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2021 1e kwartaal 165
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2022 1e kwartaal 151
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 13 Beroepsklasse overig 2021 1e kwartaal 20
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 13 Beroepsklasse overig 2022 1e kwartaal 15
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 131 Beroepssegment overig 2021 1e kwartaal 20
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 131 Beroepssegment overig 2022 1e kwartaal 15
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 01 Pedagogische beroepen 2021 1e kwartaal 65
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 01 Pedagogische beroepen 2022 1e kwartaal 82
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 011 Docenten 2021 1e kwartaal 24
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 011 Docenten 2022 1e kwartaal 30
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 012 Sportinstructeurs 2021 1e kwartaal 9
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 012 Sportinstructeurs 2022 1e kwartaal 6
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2021 1e kwartaal 31
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2022 1e kwartaal 46
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2021 1e kwartaal 14
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2022 1e kwartaal 17
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 021 Auteurs en kunstenaars 2021 1e kwartaal 6
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 021 Auteurs en kunstenaars 2022 1e kwartaal 7
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2021 1e kwartaal 8
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2022 1e kwartaal 9
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 03 Commerciële beroepen 2021 1e kwartaal 180
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 03 Commerciële beroepen 2022 1e kwartaal 182
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 031 Adviseurs marketing, public relat. 2021 1e kwartaal 10
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 031 Adviseurs marketing, public relat. 2022 1e kwartaal 13
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 032 Vertegenwoordigers en inkopers 2021 1e kwartaal 1
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 032 Vertegenwoordigers en inkopers 2022 1e kwartaal 2
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 033 Verkopers 2021 1e kwartaal 170
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 033 Verkopers 2022 1e kwartaal 167
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2021 1e kwartaal 90
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2022 1e kwartaal 82
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2021 1e kwartaal 14
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2022 1e kwartaal 16
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2021 1e kwartaal 14
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2022 1e kwartaal 14
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 043 Administratief personeel 2021 1e kwartaal 63
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 043 Administratief personeel 2022 1e kwartaal 52
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 05 Managers 2021 1e kwartaal 6
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 05 Managers 2022 1e kwartaal 4
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 051 Algemeen directeuren 2021 1e kwartaal 0
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 051 Algemeen directeuren 2022 1e kwartaal 0
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 052 Managers op administratief en com... 2021 1e kwartaal 0
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 052 Managers op administratief en com... 2022 1e kwartaal 1
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 053 Managers productie en gespecialis... 2021 1e kwartaal 3
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 053 Managers productie en gespecialis... 2022 1e kwartaal 1
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 054 Managers horeca, detailhandel en. 2021 1e kwartaal 3
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 054 Managers horeca, detailhandel en. 2022 1e kwartaal 3
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 055 Managers z.n.d. 2021 1e kwartaal 0
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 055 Managers z.n.d. 2022 1e kwartaal 0
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2021 1e kwartaal 9
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2022 1e kwartaal 10
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2021 1e kwartaal 3
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2022 1e kwartaal 3
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 062 Juristen 2021 1e kwartaal 2
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 062 Juristen 2022 1e kwartaal 2
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 063 Beveiligingswerkers 2021 1e kwartaal 3
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 063 Beveiligingswerkers 2022 1e kwartaal 5
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 07 Technische beroepen 2021 1e kwartaal 28
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 07 Technische beroepen 2022 1e kwartaal 28
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2021 1e kwartaal 7
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2022 1e kwartaal 7
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 072 Vakspecialisten natuur en techniek 2021 1e kwartaal 2
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 072 Vakspecialisten natuur en techniek 2022 1e kwartaal 5
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 073 Bouwarbeiders 2021 1e kwartaal 0
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 073 Bouwarbeiders 2022 1e kwartaal 1
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2021 1e kwartaal 1
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2022 1e kwartaal 1
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2021 1e kwartaal 8
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2022 1e kwartaal 6
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2021 1e kwartaal 0
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2022 1e kwartaal 1
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 077 Productiemachinebedieners en asse... 2021 1e kwartaal 3
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 077 Productiemachinebedieners en asse... 2022 1e kwartaal 2
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 078 Hulpkrachten bouw en industrie 2021 1e kwartaal 7
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 078 Hulpkrachten bouw en industrie 2022 1e kwartaal 5
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 08 ICT beroepen 2021 1e kwartaal 7
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 08 ICT beroepen 2022 1e kwartaal 9
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 081 Specialisten ICT 2021 1e kwartaal 5
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 081 Specialisten ICT 2022 1e kwartaal 5
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 082 Vakspecialisten ICT 2021 1e kwartaal 2
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 082 Vakspecialisten ICT 2022 1e kwartaal 4
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 09 Agrarische beroepen 2021 1e kwartaal 9
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 09 Agrarische beroepen 2022 1e kwartaal 8
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers 2021 1e kwartaal 3
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers 2022 1e kwartaal 4
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 092 Hulpkrachten landbouw 2021 1e kwartaal 6
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 092 Hulpkrachten landbouw 2022 1e kwartaal 5
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 10 Zorg en welzijn beroepen 2021 1e kwartaal 145
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 10 Zorg en welzijn beroepen 2022 1e kwartaal 140
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2021 1e kwartaal 15
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2022 1e kwartaal 28
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 102 Specialisten op maatschappelijk g... 2021 1e kwartaal 9
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 102 Specialisten op maatschappelijk g... 2022 1e kwartaal 7
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2021 1e kwartaal 55
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2022 1e kwartaal 43
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... 2021 1e kwartaal 34
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... 2022 1e kwartaal 31
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 105 Verzorgenden 2021 1e kwartaal 33
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 105 Verzorgenden 2022 1e kwartaal 31
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 11 Dienstverlenende beroepen 2021 1e kwartaal 99
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 11 Dienstverlenende beroepen 2022 1e kwartaal 132
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2021 1e kwartaal 64
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2022 1e kwartaal 85
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 112 Schoonmakers en keukenhulpen 2021 1e kwartaal 35
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 112 Schoonmakers en keukenhulpen 2022 1e kwartaal 47
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 12 Transport en logistiek beroepen 2021 1e kwartaal 82
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 12 Transport en logistiek beroepen 2022 1e kwartaal 80
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2021 1e kwartaal 3
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2022 1e kwartaal 6
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2021 1e kwartaal 79
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2022 1e kwartaal 74
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 13 Beroepsklasse overig 2021 1e kwartaal 10
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 13 Beroepsklasse overig 2022 1e kwartaal 6
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 131 Beroepssegment overig 2021 1e kwartaal 10
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 131 Beroepssegment overig 2022 1e kwartaal 6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de beroepen waarbinnen de werkzame beroepsbevolking werkzaam is. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld op basis van het beroep (BRC 2014). Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 17 mei 2022:
De cijfers over het eerste kwartaal van 2022 zijn gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 17 augustus 2022.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.